Hotărârea nr. 59/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui GEORGESCU DAN CORNELIU, în suprafaţă de 66,77 mp., situat în STR. BALTITA nr. 2, bl. B 18, sc.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui GEORGESCU DAN CORNELIU , în suprafață de 66,77 mp., situat în STR.BALTITA nr.2, bl.B 18, sc.3, P, ap.67

sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.

269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior pentru apartament situat în BĂLTITĂ nr.2, bi.B18, sc.3, P, ap.67 .

Art.2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este cota parte indiviza a blocuiui(trotuarul de garda), în suprafață de l,0mp.

Art.3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.04.2011.


Nr. 59/28.04.2011

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIREȘCU