Hotărârea nr. 56/2011

Hotarare privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2011, efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2011, efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 7.631/12.04.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; în baza prevederilor art.6 alin.(7) si alin.(8) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art.l pct.2) si art.28 alin.(l) din Legea nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001;

Potrivit dispozițiilor H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l si art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2011, prestate de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aceeași data se aprobă Instrucțiunile de implementare a acestuia, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Activitățile ce urmeaza a fi prestate de către beneficiarii menționați la art.l, se vor stabili prin dispoziție de către Direcorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului București împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al


Nr. 56/28.04.2011

Anexa nr. 1

la HCLS4 nr.56/28.04.2011

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2011

Nr.

crt

Acțiuni sau lucrări de interes local

Termen

Nr.

persoane

repartizate

Responsabili

1

Lucrări administrativ-gospodărești in cadrul centrelor din subordinea D.GA.S.P.C.-sector 4

permanent

D.GA.S.P. sector 4 Compartimentele de specialitate - din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București

2

Curățirea de zăpadă și ghiață a căilor din incinta

noiembrie -martie

3

Salubrizarea căilor din incinta

aprilie -septembrie

4

Vopsitul gardurilor, văruitul pomilor

aprilie -septembrie

5

Curățenie în incinta

permanent

6

Săpatul spatiilor verzi din interiorul centrelor

aprilie -septembrie

7

Ingienizarea și întreținerea clădirilor

aprilie -septembrie

8

Igienizarea spațiilor de joacă pentru copii

aprilie -septembrie

Anexa nr. 2

La H.C.L.nr. 56/28.04.2011

INSTRUCȚIUNI

de implementare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă,

pe anul 2011

1.Primarul dispune întocmirea Planului lunar de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, de către directorul D.G.A.S.P.C.-sector 4.

□    2.Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie are următoarele obligații;

-să afișeze la loc vizibil Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să afișeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

-să transmită Agenției de Prestații Sociale a Municipiului București atât Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă cât și situația lunară privind persoanele apte de muncă;

-să comunice lunar instituțiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare de

ajutor social;

-să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual de

ajutor social.

3.    Reprezentanții D.G.A.S.P.C.sector 4 au următoarele obligații:

-să țină evidența efectuării orelor de muncă prestate în registru special;

-să elibereze lunar adeverințe asistaților sociali, din care să rezulte numărul orelor prestate, de fiecare persoană;

□    -să asigure instructajul privind normele de tehnică și securitate în muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local;

-să asigure materialele, utilajele necesare desfășurării activităților.

4.    Beneficiarii de ajutor social apți de muncă au următoarele obligații:

-să îndeplinească lunar activitățile sau lucrările de inters local prevăzute în Planul anual, proporțional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie;

-să păstreze în bună stare de funcționare uneltele și materialele primite;

-să nu fie înlocuiri de altă persoană decât cea desemnată de primar prin dispoziție.

5.    Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, precum și D.G.A.S.P.C.sector 4, care are atribuții în implementarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, vor monitoriza realizarea acestuia.

Anual D.G.A.S.P.C. sector 4 va prezenta un raport cu activitatile privind implementarea Pianului lunar de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca, plenului Consliului Local al sectorului 4.