Hotărârea nr. 55/2011

Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 41 din 28.02.2011

Emi MUNICIPIUL BUCUREȘTI

IM»/ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.41 din 28.02.2011

-    în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

-    in conformitate cu prevederile O.G.nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; cu modificările si completările ulterioare;

-    având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

-    ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

a)    expunerea de motive a primarului Sectorului 4,

b)    raportul de specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1179/23.02.2011;

c)    raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror studiu de fezabilitate a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local,

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea art. 1 de la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.41 din 28.02.2011 prin introducerea sintagmei „aprobarea contractării si garantarii“ unei finanțări rambursabile interne.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.41 din 28.02.2011 raman neschimbate.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite, secretarul Sectorului 4 si directorul Direcției de Administrare a Pietețor^î^^^^eonform competentelor


Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Primăriei Sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, primarului Sectorului 4 și prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial de București, precum și pe pagina de internet www primariasector4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.04.2011.


Radu DRAGOMIjU-ȘCU-^,


Nr. 55/28.04.2011