Hotărârea nr. 54/2011

Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 din cadrul Politiei Locale Sector 4

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011 din cadrul Politiei Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Poliției Locale Sector 4 nr.3304/19.04.2011;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

zs

In conformitate cu prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completatările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Locale Sector 4 pentru anul 2011, conform anexei.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr. 1/28.01.2010.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 54/28.04.2011Anexă la HCL Sector 4 Nr.54/28.04.2011

PROIECTUL PLANULUI DE OCUPARE

A FUNCȚIILOR PUBLICE ALE POLITIEI LOCALE SECTOR 4 PENTRU ANUL 2011

Oi

Funcția publică

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxrafo de funcțiP^ publice rezervate promovării rapide

care vor fi ocupate prin

recrutare

Director general

1

1

0

0

Director general adjunct

1

0

1

1

Director executiv

4

2

2

2

Șef serviciu

12

3

9

9

Șef birou

8

4

4

4

Funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționarilor publici de conducere

26

10

16

16

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

1

0

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

3

0

0

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

Consilier clasa I grad profesional debutant

Consilier clasa I grad profesional asistent

3

3

0

1

0

Consilier clasa I grad profesional principal

3

3

0

1

0

Consilier clasa I grad profesional superior

Expert clasa I grad profesional debutant

Expert clasa I grad profesional asistent

Expert clasa I grad profesional principal

Expert clasa I grad profesional superior

Inspector clasa I grad profesional debutant

Inspector clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

Inspector clasa I grad profesional principal

1

1

0

1

0

Inspector clasa I grad profesional superior

I

1

0

0

Funcții publice specifice clasa I

Polițist local clasa I grad profesional debutant

Polițist local clasa I grad profesional asistent

29

27

2

10

2

Polițist local clasa I grad profesional principal

19

19

0

10

0

Polițist local clasa I grad profesional superior

12

12

0

0

Total funcții publice specifice ( manageri publici)

Total funcții publice clasa I

74

72

2

24

2

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

Funcții publice specifice clasa II

Polițist local clasa II grad profesional debutant

Polițist local clasa II grad profesional asistent

Polițist local clasa II grad profesional principal

Polițist local clasa II grad profesional superior

1

1

0

0

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

Referent clasa III grad profesional debutant

Referent clasa in grad profesional asistent

Referent clasa III grad profesional principal

3

3

0

2

0

Referent clasa III grad profesional superior

5

5

0

3

0

Funcții publice specifice clasa III

Polițist local clasa III grad profesional debutant

1

1

0

1

0

Polițist local clasa III grad profesional asistent

103

101

2

40

2

Polițist local clasa III grad profesional principal

54

54

0

20

0

Polițist local clasa III grad profesional superior

64

63

1

25

1

Total funcții publice clasa III

230

227

3

91

3

Total funcții publice execuție

305

300

5

115

5

Total funcții publice

331

310

21

115

21