Hotărârea nr. 52/2011

Hotarare privind prelungirea Actului Adiţional nr. 3/2010 de la Contractul FN I 10.01.1997, pentru cele 261 artere de pe raza sectorului 4 şi împuternicirea Primarului sectorului 4 de a semna Actul adiţional în consecinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Actului Adițional nr. 3/2010 de la Contractul FN / 10.01.1997, pentru cele 261 artere, de pe raza sectorului 4 și împuternicirea Primarului sectorului 4 de a

semna Actul adițional în consecință

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

-    referatul de specialitate comun al Direcției Prestări, Lucrări, Servicii Comunitare, al Direcției de Dezvoltare Urbană și al Direcției Juridice nr.P8.110/14.03.2011;

- expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

-    prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, OUG nr 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, HCGMB nr. 94/2007, HCGMB nr. 167/1996, HCGMB nr. 263/1999;

în temeiul art. 45 alin. 1 - 2, art. 81 alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea Actului Adițional nr. 3/2010, de prestări servicii salubrizare și deszăpezire pentru cele 261 artere de pe raza sectorului 4, până la finalizarea și încheierea licitației privind serviciul public de salubrizare și deszăpezire la nivelul Municipiului București, dar nu mai târziu de 31.12.2012.

Art. 2. Se împuternicește Primarul sectorului 4 de a încheia Actul Adițional la Contractul FN/1997, în temeiul drepturilor de exclusivitate a SC REBU SA, pe perioada precizată la art. 1, în limitele prevederilor bugetare.

Art. 3. Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 împreună cu Direcțiile și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor


Nr. 52/28.04.2011