Hotărârea nr. 51/2011

Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând act de extrasul din registrul de deces - pentru uz oficial, nr. 106093/20.04.2011 al Oficiului Stare Civilă sector 4;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. 116/21.04.2011;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”i” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului SĂVULESCU GHEORGHE, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.
Nr. 51/28.04.2011