Hotărârea nr. 50/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

^Șggț    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ffji] CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

<T= '-ț    IMol George Coșfeoc sar. 6-16 Tel. 4^1-33SO9250 Fsel 401-337.33.1©

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului ai sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1 / 32 / 23.03.2011 ai Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel:

© Bugetul local in suma de 495 093 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate parțial din venituri proprii - cap. 65.10 - Invatamant in valoare de 17 621,56 mii iei, conform anexelor 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.2, 2.1.1.2: 2.1.1.2.1; 2.1.1.3.


Art. 3. Se aprobă bugetul local ai Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 495 093,00 mii Ies, atât ia partea de venituri, cât și ia partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat Sa venituri si cheltuieli;

-    Anexa 1.2- capitol bugetar 51.02 - Autorități publice;

-    Anexa 1.3- capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala;

-    Anexa 1.5- capitol bugetar 65.02 - Invatamant;

-    Anexa 1.6- capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie;

-    Anexa 1.7- capitol bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala;

-    Anexa 1. 8 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si Dezvoltare

Publica;

-    Anexa 1. 9- capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Alt 4. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.030, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Politiei Locale Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

G. - capitolul 65.02 - derulat prin anexelor: 1.5, din care:

03.01 ASLG 1 03.02 ASLG 2 03 US 1 Unitati școlare 03 US 2 Unitati școlare 04.02 ASLG 2 04 US 2 Unitati scolag 07.04 ASLG 07.04 US


Art. 9. Se aproba bugetul A.S.L. Ordonatorul secundar de credite, conform © Anexa or. 1.5.1.1 - cap 65.02. ® Anexa nr. 1.5.1.2- cap 65.02. © Anexa nr. 1.5.2.1 - cap 85.02. © Anexa nr. 1.5.2.2 - cap 65.02. © Anexa nr. 1.5.3.1 - cap 65.02. © Anexa nr. 1.5.4.1 - cap 65.02. © Anexa nr. 1.5.5.1 - cap 65.02. © Anexa nr. 1.5.5.2 - cap 65.02.


Art 10. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, capitolul 67.02.03.30, conform anexei: 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 11. Se aproba bugetul Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03P întreținere grădini publice, conform anexei: 1.6.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041, conform anexei: 1.7.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.7.2; 1.7.2.1; 1.7.2.2; 1.7.3; 1.7.3.1; 1.7.3.2; care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.7.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 15. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.03.30 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, conform anexei: 1.8,1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, conform anexei: 1.8,2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 17. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.06 Iluminat public si electrificări rurale, conform anexelor: 1.8.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum si pentru unitățile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 3. Lista de investiții a Sectorului 4 in valoare de 73.661,88 mii lei;

-    anexa nr. 4 Lista de Investirii a D.G.A.S.P.C. Sector 4 in valoare de 8 775,00 mii lei;

-    anexa nr. 5, 5.1; - Lista de investirii, cu finanțare din buget local a A.S.L.G., in valoare de 17.312,28 mii îei


-    anexa nr. 6 Grădiniță nr. 262 - 113,97 mii Sei;

-    anexa nr. 7 Politia Locala Sector 4-1 463,00 mii tei

Art. 20. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate ai Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011.

Nr. 50/31.03.2011