Hotărârea nr. 5/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Functiuni si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, aprobate prin HCL Sector 4 nr. 56/27.05.2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOT ĂRARE

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcțiuni si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobate prin HCL Sector 4 nr. 56/27.05.2010

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;    "

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 422/11.01.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând in considerare Avizul nr. 511258/31.12.2010 emis de către Agenția Naționala a funcționarilor Publici si Avizul nr,1645/17.12.2010 emis de către Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale, precum si Hotararea Colegiului Director al DGASPC Sector 4 nr. 01/17.01.2011,

în conformitate cu art. 4 alin. (1), alin. (1A1) si alin.(2) din HGR nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și art. 1 alin.3 din Anexa nr.l al acestei hotărâri, republicata , completata si modificata de HG nr. 967/2010 si HG nr. 1084/2010;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 01.02.2011, se aproba modificarea Organigramei, Regulamentului de Organizare si Funcționare si Statul de Funcțiuni ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 București, impreuna cu Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.Nr. 5/31.01.2011


ORGANIGRAMA DIRECTIEK3ENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULSECTOR 4 Anexa 1 !a Hotarare    0 / 3    p?<? //


Totai funcții 2404

Din care:

Funcții publice-258 Funcții de execuție -230 Funcții de conducere- 28 Funcții contractuale-1166 Funcții execuție -1136 Funcții de conducere-30 Asistent! personali-830 Asistent! maternali-130 îngrijitori la domiciliu-20\2^