Hotărârea nr. 48/2011

Hotarare privind Completarea Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 aprobat prin HCLS4 nr. 4/31.01.2011

t    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr, 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind Completarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 aprobat prin HCLS4 nr.4/31.01.2011

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. 94 / 21.03.201b întocmit de Direcția Resurse Umane - Serviciul Gestionarea Funcțiilor Publice precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor ait.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Cu data prezentei se aprobă completarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Consilieri Primar vor fi stabilite prin dispoziție a Primarului sectorului 4, iar funcția aferentă acestora este de Inspector de specialitate IA.

Art.3. încadrarea și salarizarea personalului din cadrul Compartimentului Consilieri Primar se va face prin dispoziție a Primarului sectorului 4, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art4 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.