Hotărârea nr. 47/2011

Hotarare privind numirea d-ului BĂLAN Cătălin Ioan în funcţia de consilier juridic din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind numirea d-ului BĂLAN Cătălin loan în funcția de consilier juridic din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local Sector 4,

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.79/31.08.2005 privind înființarea aparatului permanent al Consiliului Local Sector 4, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 107/27.10.2005;

Analizând Referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane Nr.P.7/583/24.03.2011;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art.791 din Legea Nr.673/2002 privind aprobarea O.U.G. Nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționale a consiliilor locale;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001, privind administrația publică locala, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data de 04.04.2011, d-ul BĂLAN Cătălin loan se numește în funcția de Consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Sector 4.

Art.2 Primarul sectorului 4 va emite dispoziție privind salarizarea d-ului BĂLAN Cătălin loan și va încheia contractul individual de muncă cu acesta.

Art.3 Primarul și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate împreună cu d-ul BĂLAN Cătălin loan, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâr i, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011.


Nr. 47/31.03.2011