Hotărârea nr. 46/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna martie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbisc ar. 6-16 Tel. 4-(4)021.335.92.3@ Fax. 4-(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna martie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.9.2./ 1060/ 23.03.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și arfc.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 19.03.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitat.

; Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011.


ftOMxțg


Nr. 46/31.03.2011

Anexă

la HCLS4 nr. 46/31.03.2011

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator

Imobile în urma susținerii examenului

din: 19.03.2011

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certil

Ficat

Nr.

Data

1

BANU ILIE

36

0.720

19.03.2011

2

BAZAC MIRELA-PETRUȚA

36

0.721

19.03.2011

3

BĂLTEANU UNDA ALINA

36

0.722

19.03.2011

4

BOBOC ALEXANDRINA

36

0.723

19,03.2011

5

BORȘAN ELENA

36

0.724

19.03.2011

6

BRATU FLORIN

36

0.725

19.03.2011

7

BRICEAG NICOLAE LUCIAN

36

0.726

19.03.2011

8

CANA MELANIA

36

0.727

19.03.2011

9

CAZAC U ELENA

36

0.728

19.03.2011

10

COMAN MARIUS

36

0.729

19.03.2011

11

CRSSTEA TEODOR

36

0.730

19.03.2011

12

CUCOȘ MARIA

36

0.731

19.03.2011

13

DAN ELVIRA

36

0.732

19.03.2011

14

EFTIMIE LAURA

36

0.733

19.03.2011

15

GHEORGHE DORU ADRIAN

36

0.734

19.03.2011

16

ISCRU VASILICA

36

0.735

19.03.2011

17

IVAN ALEXANDRU

36

0.736

19.03.2011

18

MARIN TEODOR

36

0.737

19.03.2011

19

MIHĂILESCU CLAUDIU

36

0.738

19.03,2011

20

•MIHĂILESCU DUMITRU

36

0.739

19.03.2011

21

NICOLAE MARIN

36

0.740

19.03.2011

22

STĂNICĂ NICOLAE

36

0.741

19.03.2011

23

STÎNĂ MARIAN-JEAN

36

0.742

19.03.2011

24

TOMA GABRIEL

36

0.743

19.03.2011

25

VLĂSCEANU GHEORGHE

36

0.744

19.03.2011

26

VOINEA FLOREA

36

0.745

19.03.2011