Hotărârea nr. 45/2011

Hotarare privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Gem-ge Coșbuc or. 6-16 Tel. -*-(4)021.335.92.30 te. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 București.

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-Inițiativa Primarului Sectorului 4 exprimată prin Expunerea de motive, care cuprinde justificarea în drept și în fapt a prezentului proiect de hotărâre;

-Referatul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 4 nr. 1967/15.03.2011, care propune aprobarea prezentei hotărâri;

-    Prevederile art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Prevederile art.45 alin.(l) și alin. (5) și ale art.81 alin. (2) lit.”j” și „1” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4, București, organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică și organizarea și urmărirea activității Poliției Locale a Sectorului 4 București, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, în următoarea-componență:

1.    Popescu Cristian Victor Piedone - Primar - Președintele Comisiei.

2.    Comeliu Gabriel Levențiu -Șeful Poliției Sector 4.

3.    Marin Avram - Directorul General al Poliției Locale Sector4.

4.    Radu Dragomirescu - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București.

5.    Andrei Petrescu    - consilier local.

6.    Gheorghiță Diaconu    - consilier local.

7.    Ovidiu Zară    - consilier local.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.96/29.10.2009.

Art 4. Primând Sectorului 4, Secretând Sectorului 4 și Politia Locală Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 31.03.2011.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Rado ORAGOMIRESCU

Nr. 45/31.03.2011

1

Anexa nr.l La H.C.L.S.4 nr


REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică, denumită în continuare „comisia locală", a Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.03.2011, având ca temei legal prevederile Legii nr. 155/12.07.2010 a poliției locale.

Art. 2. Comisia locală este organism cu rol consultativ și emite avize consultative referitor la organizarea și funcționarea poliției locale, potrivit competențelor și domeniilor stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliției locale și H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Capitolul H

Componența Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 3.(1) Comisia locală este constituită din: Primarul Sectorului 4, șeful Poliției Sector 4 București, șeful Poliției Locale Sector 4, Secretarul Sectorului 4 și 3 consilieri locali, desemnați de către Consiliul Local Sector 4.

(2) Componența Comisiei Locale de Ordine Publică este următoarea:

Președinte: CRISTIAN VICTOR POPESCU PIEDONE - Primarul Sectorului 4.

Membrii: Radu DRAGOMIRESCU - Secretarul Consiliului Local Sector 4.

Corneliu Gabriel Levențiu - Șeful Poliției Sector 4.

Marin AVRAM - șeful Poliției Locale Sector 4.

Andrei PETRESCU - consilier local.

Gheorghiță D1ACONU - consilier local.

Ovîdiu ZARĂ - consilier local.

Art. 4. Funcția de președinte al comisiei locale este îndeplinită de către Primarul Sectorului 4.

Art. 5.(1) Calit-âteâ de membru al comisiei locale se pierde în cazul în care acesta nu mai îndeplinește funcția careta determinat desemnarea sa.

(2) Membrii care și-au pierdut calitatea în condițiile prevăzute la alin.(l) sau din alte motive care îi împiedica să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile conferite de această calitate, vor fi înlocuiri cu consilieri locali desemnați de Consiliul Local Sector 4 .

Capitolul III

Funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 6.(1) Comisia locală se reunește trimestrial, sau ori de câte ori este necesar.

(2)    Convocarea membrilor comisiei se face de către Primarul Sectorului 4, de către o treime din numărul consilierilor locali sau de către 2/3 din componența comisiei locale.

(3)    Convocarea se face în scris, prin intermediul secretariatului comisiei, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședințelor.

(4)    Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziția membrilor comisiei locale materialele înscrise pe ordinea de zi și se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

(5)    în toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței comisiei locale.

Art. 7.(1) Ședințele comisiei locale sunt conduse de către Primarul Sectorului 4 și se desfășoară în sediul autorității locale, situat în București, b-dul George Coșbuc, nr.6-16, sector 4.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija reprezentantului Poliției Locale Sector 4.

Art. 8.(1) Comisia este legal întrunită în prezența majorității membrilor săi și hotărăște prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezențî.

(2)    în caz de paritate, votul Primarului Sector 4 este hotărâtor.

(3)    Hotărârile comisiei locale se semnează de către președinte și de secretarul comisiei.

Art. 9.(1) în cadrul ședințelor Comisiei Locale de Ordine Publică se dezbat propunerile stabilite pe ordinea de zi.

(2)    Ordinea de zi va fi stabilită de inițiatorul convocării comisiei locale.

(3)    Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea președintelui Comisiei Locale de Ordine Publică.

(4)    Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei locale , numai cu acordul președintelui acesteia.

(5)    în caz de paritate, se aplică prevederile art. 8 alin. (2) din prezentul regulament.

Art. 10. Membrii comisiei locale au dreptul să ia cuvântul , cu încuviințarea președintelui, la fiecare punct de pe ordinea de zi.

Art. 11.(1) Dezbaterile din ședințele comisiei locale, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal, ce va fi semnat de către membrii acesteia și de persoana care asigură secretariatul.

(2)    Membrii comisiei locale, împreună cu secretarul acesteia, își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(3)    Procesul-verbal si documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special, care va fi numerotat și semnat, prin grija persoanei care asigură secretariatul ședinței respective.

Art. 12. La ședințele Comisiei Locale pot participa , la invitația primarului , reprezentanți ai altor autorități sau instituțiilor publice, precum si membrii ai comunității locale.

Art. 13. Comisia locală este reprezentată de către Primarul Sector 4, în calitatea sa de președinte al acesteia.

Capitolul IV

Atribuțiile Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 14. (1) Comisia locală are următoarele atribuții principale:

a)    asigură cooperarea dintre instituțiile si serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii si al siguranței publice la nivelul Sectorului 4;

b)    avizează proiectul Regulamentului de Organizare si Funcționare a Politiei Locale Sector 4;

c)    eiaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4, pe care îl actualizează anual, având în vedere Ordinul Ministrului Administrației și Internelor, prevăzut de art. 24 din H.G. nr.1332/2010;

d)    analizează periodic activitățile de menținere a ordinii si siguranței publice la nivelul Sectorului 4;

e)    face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate în ceea ce privește menținerea ordinii publice si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

f)    evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale Sector 4;

g)    prezintă Consiliului Local Sector 4 rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranță publică al unității admînistrativ-terîtoriale.

h)    propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.


(2) în privința organizării și funcționării eficiente a poliției locale, comisia locală înde a)analizează, împreună cu Consiliul Local Sector 4, activitatea politiei locale, în condițiile legii, si stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acesteia;

următoarele:


b}propune Consiliului Local Sector 4, măsurile necesare pentru buna funcționare a Politiei Locale Sector 4, precum si pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite conform legislației în domeniu;

cjpropune spre aprobare Consiliului Local Sector 4, planul de ordine si siguranță publică al Sectorului 4; d)stabilește indicatorii minimali de performanță pentru activitatea Poliției Locale Sector 4;

Art.15. Proiectele pentru hotărârile ce urmează a fi adoptate de Consiliul Local Sector 4, în conformitate cu cele stabilite în comisia locală, vor fi întocmite de Primarul Sectorului 4, prin aparatul de specialitate.

Capitolul V

Dispoziții finale

Art. 16. (1) Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică este supus aprobării Consiliului Local Sector 4.

(2) Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 republicată, modificată și completată, privind administrația publică locală.

Art.17. Prezentul regulament așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului Local Sector 4, va fi publicat în presa locală și afișat pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 4.

Art. 18. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică se completează cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale și H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și celelalte acte normative în domeniu.