Hotărârea nr. 44/2011

Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spaţii ve1·zi etc.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dui George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.)

din Sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-Referatul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 4 nr. 1966/15.03.2011;

-Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției

Locale;

- Protocolul de colaborare dintre Primăria Sector 4 și Brigada Rutieră a Municipiului București;

-Ordonanța de Urgența nr. 195/2002, republicată, actualizată privind circulația pe drumurile publice;

-Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Prevederile art.45 alin.l și ale art.81 alin.2 lit.j) și 1) și alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

' •'Ârt. 1 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se elimină din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 sintagma „constituie un obstacol pentru circulația^ publică”.

Ari. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică următoarele articole din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 37/31.07.2008, care vor avea următorul conținut;

Art. 2 se modifică după cum urmează:

Art. 2 Constatarea opririi și staționării neregulamentare pe domeniul public

(carosabil, trotuare, spații verzi, etc.) din Sectorul 4 al Municipiului București a vehiculelor, se efectuează de către Brigada Rutieră sau Poliția Locală Sector 4, conform competențelor stabilite prin lege.

Art. 4 se modifică după cum urmează:

Art. 4. Operațiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor se execută numai de către operatorul care a obținut atribuirea contractului de achiziție publică. Aceste operațiuni se pot realiza numai pe baza Dispoziției scrise de ridicare întocmită de către agentul constatator din cadrul Brigăzii Rutiere București, conform O.U.G. nr. 195/2002,

sau a polițistului local din cadrul Poliției Locale Sector 4, în conformitate cu prevederile art.7, litera h din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, potrivit căruia “ constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar. Agentul constatator asistă pe toată perioada derulării operațiunilor de ridicare a vehiculelor de către operatorul autorizat'.

Ârt. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.37/31.07.2008 rămân neschimbate.

Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Poliția Locală Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011.Nr. 44/31.03.2011