Hotărârea nr. 43/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011 si deblocarea si utilizarea excendentului bugetului local constituit la data 31.12.2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4

pe anul 2011 si deblocarea si utilizarea excendentului bugetului local constituit la data 31.12.2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. II.2/125 / 28.02.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Având in vedere Ordinul comun al Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice cu nr. 35/285/2011 precum si adresa Ministerului de Finanțe nr. 350278/17.02.2011, înregistrata la D.G.I.T.L. Sector 4 sub nr. 343/21.02.2011, se suplimentează bugetul de cheltuieli pentru capitolul “cheltuieli de personal”.

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, afe=2diLJ(d’’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

.o,

Hotărăște:

Art. t. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 494 813 mii lei, conform anexai nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 494 813,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 494 813,00 mii lei;

-    Anexa 1,2 - capitol    bugetar 51.02 - Autoritati publice

-    Anexa 1.3 - capitol    bugetar 65.02 - Invatamant;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate;

-    Anexa 1.5 - capitol    bugetar 67.02 - Cultura recreere si    religie;

-    Anexa 1.6 - capitol    bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si Dezvoltare

Publica;;

-    Anexa 1,8 - capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul A.S.L.G, cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.3, din care:

® Anexa nr. 1.3.1.1 - cap 65.02.03.01 ASLG 1

•    Anexa nr. 1.3.1.2 - cap 65.02.03.02 ASLG 2

•    Anexa nr. 1.3.2.1 - cap 65.02.03 US 1 Unîtati școlare

•    Anexa nr. 1.3.2.2 - cap 65.02.03 US 2 Unitati școlare

•    Anexa nr. 1.3.3.1 - cap 65.02.04.02 ASLG


•    Anexa nr. 1.3.4.1 - cap 65.02.04 US

•    Anexa nr. 1.3.5.1 - cap 65.02.07.04

•    Anexa nr. 1.3.5.2 - cap 65.02.07.04

Art. 7. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico sociale, SF. Luca, conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii, conform anexei nr. 1.4.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 9. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03P întreținere grădini publice, conform anexei: 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 10. Se aproba bugetul Administrația Domeniului Public Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03A, conform anexei: 1.5.2; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.6; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.6.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, conform anexei: 1.7,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale, conform anexei: 1.8.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba deblocarea sumei de 23 661,88 mii lei din excendentui bugetului local constituit, la data de 31.12.2010;

Art. 17. Se aproba utilizarea sumei de 23 661,88 mii lei din excendentui bugetului local pentru finantatrea cheltuielilor de dezvoltare prin bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București


Art. 18. Se aproba Listele de Primăriei Sectorului 4, precum si pentru

Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 2. Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4 in valoare de 73.661,88 mii lei, din care :

- buget local: 73.661,88 mii lei;

-    anexa nr. 3.1,3.2 Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4, in valoare de 3.661,00 mii lei;

Art. 19. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

_ Radu DRAGOMIRESCU


Nr. 43/28.02.2011