Hotărârea nr. 41/2011

Hotarare privind aprobarea contractării în condiţiile legii a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9 milioane Euro, în vederea modernizarii Pietei Progresului si reconstructia Pietei Aparatorii Patriei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335^230 Fax. 401-33733.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării în condițiile legii a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9 milioane Euro, in vederea modernizării Pieței Progresul si reconstrucției Pieței Apărătorii Patriei

-    în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art 115 alin. (1) lit b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

-    in conformitate cu prevederile O.G.nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; cu modificările si completările ulterioare;

-    având în vedere prevederile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    luând în considerare prevederile art 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

-    ținând seama-de prevederile art 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de;

a)    expunerea de motive a primarului Sectorului 4,

b)    raportul de specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1179/23.02.2011;

c)    raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror studiu de fezabilitate a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local,

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE

Art 1 - Se aprobă contractarea în condițiile legii a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.milioane Euro, cu o maturitate de 20 ani;

Art 2. - Contractarea rambursabila prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, respectiv modernizarea Pieței Progresul si reconstrucția Pieței Apărătorii Patriei;


Art 3. - Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 asigură integral, din bugetul propriu plata următoarelor;

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sector 4 următoare


a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, pri completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate în Euro;

c)    gradul de îndatorare a Direcției de Administrare a Piețelor Secto

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite, secretarul Sectorului 4 si directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform competentelor

Ârt 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Primăriei Sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, primarului Sectorului 4 și prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial de București, precum și pe pagina de internet www primariasector4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Bado DRÂSOMÎRESCU
Nr. 41/28.02.2011