Hotărârea nr. 40/2011

Hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind modernizarea Pietei Progresul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTARARE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind modernizarea Pieței Progresul

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al Directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 1177/23.02.2011;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.45 alin. 1 si art. 81 alin (2) lit. „c” si „o”din ' Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind Administrația publica locala;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba studiu de fezabilitate privind modernizarea Pieței Progresul, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 si Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 40/28.02.2011