Hotărârea nr. 4/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Văzând Referatul de Specialitate Nr.96 / 18.01.2011, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCUNr. 4/31.01.2011

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIMAR

__ APARAT DE SPECIALITATE

TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice - 217 + 50 = 267    1 post PRIMAR

Posturi de execuție funcții contractuale — 60 + 6 = 66    I post VICEPRIMAR

Posturi de conducere funcții publice - 30 + 2 = 32    I post Secretarul Sectorului 4

Posturi de conducere funcții contractuale — 2

TOTAL POSTURI -367 + 3 = 370

'tor4.i......I.ȘLOf.SECRETARUL «i SECTORULUI !r-•    4 b

VICEPRIMAR


;i Direcția Juridică șiî

FP-2I+4    si

tî Serviciul Tehnic .+ +1 Consiliul Local, sg iii Documente Electoral i

I-T’-7+I    8

Serviciul

u

Serviciu!

.    .    ...si ......

Serviciul

Contencios

Legalitatea

Autoritate e

Actelor

Tutelară    ••

-7+1

FP-7+1

FP-7H

Biroul Corp ăl Control Intern «

Primar d

FP-s+t d


; Serviciul Spațiu j Locativ șFP-7+1


Biroul Management

; Situații de Urgenți FP-5+I


“-(1—

Direcția Relații cu Mnss-Mcdia. Comunicare

fFP~12+3

PC.J ,    .....

.....ii" ~


Serviciu! Relații cu Muss-Mcdia

FP-S+I

PC-ă


" Serviciul Sport.

■■■ Evenimente. Culte.

<: Grupuri Minoritare. :

rr

FP-7+I


Oficiul

Viceprimar


sEP-l

;pc-i


, U3.......

'Oficiul Secretar s


H

Direcția Ș; iș. Economică S FP-U+J    K

spc-j

"    Fj-'=■«—--


Serviciul Buget. Execuție Bugetarii


Serviciul Financiar-Salarizare. Comabîtilalc

FP-6+1

iiPC-J


SERVICIUL PUBLIC    S

COMUNITAR DE EVIDENTA

A PERSOANELOR    4s

FP-SI)+2    ș;

PC-6    î


h.................."

■ OFICIUL STARE CIVILA

FP-K


OFICIUL EVIDENTA PERSOANELOR NR.1

FP -10


OFICIUL EVIDENTA PERSOANELOR NR.2


FP - 13ți Oficiul Evidență î M MililarJ. Documente î ■i Standardizare )

FP-1    s


□rz


și Direcția Resurse^ $ Umane    • ț

î‘FP-13+3    a

l‘iPC-2    â


Secretariat


s Serviciul Gctl iertarea st Funcțiilor Publice f


FP-6+1

PC-2


7 DIRECȚIA GENERALA DE Si IMPOZITE SI TAXE LOCALE


3; ADMINISTRAȚIA 3 = ȘCOLILOR. LICEELOR St « GRĂDINIȚELOR SECTOR 4


OFICIUL EVIDENTA PERSOANELOR NR.J


OFICIUL INFORMAȚII SI RELAȚII PUBLICE


FP * UI


FP-7


a Consilieri Primar*

PC-2    î


...........JL.......

Și Direcția Prestări ; A Lucrări, Servicii s și Comunitare : « FP-411+1


gsgsi


Cofilfuîlmimt ?j Gu&ihidSrw thKtMiiti

PuWLl ftețete, tliKUți. :■? hdhrîlmdliri W-I2


Serviciul Informații r și Relații cu Publicul,

LG.5J4


Dirsclia Relații ci£ •< Comunitaica Locală :


; fp- iț>+i TC-1


Compartiment Relații cu Asociațiile dc Proprietari


--

ț:

Birou lkla|ii și Cunrilin Cvtl[s*tH ni Teritoriu.

:    Arldvi. [XwurtKnîe

i FP-fi+1 i PC -1


. !iZ

Direcția

Administrativă

-;pC-35 + 2

■ țt"'


Serviciul

Adtninislmrc

Palrintoniu

-ÎPC-7+1DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 4


SERVICIUL JURIDIC. SECRETARIAT


FP-I + I PC-6


POLIȚIA LOCALA SECTOR î 4


CENTRUL CULTURAL PENTRU UNESCO -N1COLAE BALCESCU"


~z j.:

ii Serviciul Audit; ș Public Intern i'FP~7+I


, Departamcitl Teluric : Administrativ


Compartimentul

luforTunlicl’Scrvicc


F.

DIRECȚIA DE

ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4


ii Serviciul Amenajări, i g Evidență Parcări ș


Compartiment + țț Control. Activi lăți ț •îf Comerciale s.

ȘFP-7    i

"I. -"..ȘL.


si Arhitect Șef

IT-31+4


e Direcția Evidență .; ; Urbanism ți î Amenajare Teritoriu ;


Serviciul

Cadastru


1 Compartiment ■ Management    ț

î Pioiccie    Ss

pc-ii    5


r Direcția de fs Dezvoltate Urinai 4

S


ii    FP-16 + 2


Compartiment ; Reabilitare Termică


Serviciul Documente. Avize Urbanism


î:    Serviciul

Investiții

FP - 8+1


Comp

Acltiziț


II, ........ ...... u

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR4

î

!

CENTRUL MILITAR !    SECTOR4

3

• t    •.    \ •    ••    ‘


SEHYK K L Sili AȚII DEtRGENȚ\SECTOR 4FOPESCU CRSSflÂN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI    Anexa nr. 3 fa H.C.L. Sector 4 nr. 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

SECTORUL 4 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAT

PRIMAROrganigrama cuprinde următoarele direcții, servicii, departamente, birouri,'compartimente și

oficii:

P.l SERVICIUL CABINET PRIMAR

P.l.l. OFiCiULVICEPRIMAR

P.1.2. OFICIUL SECRETAR

P.1.3. OFICIUL EVIDENȚĂ MILITARĂ, DOCUMENTE STANDARDIZATE

P.1.4. SECRETARIAT

P.1.5. CONSILIERI PRIMAR

P.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

P.3. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

P.4. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENTĂ

P.5. DIRECȚIA RELAȚII CU MASS-MEDIA, COMUNICARE

P.5.1. SERVICIUL RELAȚII CU MASS-MEDIA

P.5.2. SERVICIUL SPORT, EVENIMENTE, CULTE, GRUPURI MINORITARE, I.T.

P.6. DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.6.1. SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

P.6.2. SERVICIUL FINANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

P.7. DIRCȚIA RESURSE UMANE

P.7.1. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, SSM

P.7.2. SERVICIUL GESTIONAREA FUNCȚIILOR PUBLICE

P.8. DiRECȚiA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

P.8.1. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE DOMENIU PUBLIC, REȚELE, UTILITĂȚI, INFRASTRUCTURĂ

P.9. DIRECȚIA RELAȚII CU COMUNITATEA LOCALĂ

P.9.1. SERVICIUL INFORMAȚII Șl RELAȚII CU PUBLICUL , LEGEA 544/2001

P.9.2. COMPARTIMENT RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

P.9.3. BIROU RELAȚII Și CONSILIERE CETĂȚENI ÎN TERITORIU, ARHIVĂ, DOCUMENTE

P.10. DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

P.10.1. SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

P.10.2. DEPARTAMENT TEHNIC ADMINISTRATIV

P.10.2a COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ-SERVICE

P.ll. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

P.12. SERVICIUL AMENAJĂRI, EVIDENȚĂ PARCĂRI

P.13- COMPARTIMENT CONTROL, ACTIVITĂȚI COMERCIALE

P.14. ARHITECT ȘEF

P. 14. A. DIRECȚIA EVIDENȚĂ URBANISN Șl AMENAJARE TERITORIU

P.14. A.l. SERVICIUL CADASTRU

P.14.A.2. SERVICIUL DOCUMENTE, AVIZE URBANISM

P.15. COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

P.16. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ P.16.1. COMPARTIMENT REABILITARE TERMICĂ P.16.2. SERVICIUL INVESTIȚII

P.16.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

5.1.    DIRECȚIA JURIDICA

5.1.1.    SERVICIUL CONTENCIOS

5.1.2.    SERVICIULLEGALITATEA ACTELOR

5.1.3.    SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ


S.2. SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECTO

P.l SERVICIUL CABINET PRIMAR

P.l.l. OFICIUL VICEPRIMAR

P.1.2. OFICIUL SECRETAR

P.1.3, OFICIUL EVIDENȚĂ MILITARĂ, DOCUMENTE STANDARDIZATE P.1.4. SECRETARIAT P.1.5. CONSILIERI PRIMAR

P.l SERVICIUL CABINET PRIMAR

P.l.l. OFICIUL VICEPRIMAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Viceprimar;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Viceprimar.

P.1.2. OFICIUL SECRETAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Secretarul Sectorului 4;

2.    Organizează și execută activitateade secretariat pentru Secretarul Sectorului 4.

P.1.3. OFICIUL EVIDENȚĂ MILITARĂ, DOCUMENTE STANDARDIZATE

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate:

2.    întocmește Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare și nealimentare pentru aprovizionarea populației din sectorul 4 în sistem raționalizat conform Programului de aprovizionare a populației în caz de mobilizare și război;

3.    Colaborează cu Centrul Militar zonal București, centrele militare ale sectoarelor municipiului București și județene precum și cu Serviciul pentru Probleme Speciale a municipiului București (fost O.M.E.P.T.A.);

4.    Face propuneri de constituire prin decizia conducătorului instituției, a Comisiei pentru Probleme de Apărare;

5.    Ține la zi evidența salariațiior cu obligații militare și comunică lunar Centrului Militar Zonal -București, centrelor militare de sector sau județene încadrările, plecările din serviciu precum și schimbările în datele de evidență a acestora;

6.    Verifică dacă rezerviștii respectă regulile de evidență militară și iau măsuri ca aceștia să se prezinte ia centrele militare pentru clarificare situației militare;

7.    Ține evidența rezerviștilor angajați și elaborează și actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligații militare, pentru asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării


vederea continuării activității autorității administrației publice locale a s

P.1.4. SECRETARIAT

1.    Se subordonează direct Primarului și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Primar;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Primarul Sectorului 4.

P.1.5. CONSILIERI PRIMAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar;

2.    Reprezentarea instituției Primarului în raporturile cu cet.atenii, administrația centrala si locala, alte instituții si organizații, persoane fizice si juridice din tara si străinătate, in baza competentelor stabilite de Primar;

3.    Asigura consultanta de specialitate pentru soluționarea problemelor;

4.    întocmește, la solicitarea Primarului, note, referate si sinteze, răspunsuri către diferite'-’ instituții sau cetateni;

5.    Elaborează, la solicitarea Primarului, elemente de sinteza necesare adoptării unor decizii privind strategia si proiectele de dezvoltare durabila, armonioasa si spatia) echilibrata a Sectorului 4;

6.    Analizează si propune masuri privind cazurile de incalcare a legislației'sau drepturilor

cetățenilor, manifestările de birocratism, neglijenta in serviciu sau acte de corupție, sesizate de cetateni sau prin constatări proprii;    •’

7.    Participa ia evenimente si acțiuni publice menite sa contribuie la crearea unei imagini pozitive si unei bune reputații Primăriei si personalului acesteia;

P.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

1.    Se subordonează direct primarului și are ca obiect de activitate asigurarea respectării legislației si actelor normative in vigoare, specifice administrației publice locale, a Hotărârilor C.G.M.B. si Consiliului Local al Sectorului 4, Dispozițiilor Primarului General si ale Primarului Sectorului 4;Controleaza si verifica modul de cunoaștere, aplicare si respectare a legislației in vigoare, hotărârilor si dispozițiilor, precum si executarea prevederilor acestora;

2.    Primește si verifica conținutul petițiilor adresate Primarului Sectorului 4, repartizate spre soluționare Corpului de Control;

3.    Executa dispozițiile Primarului privind efectuarea actiuniilor de control/verificare si propune modalitati de soluționare pentru cazurile repartizate;

4.    Verifica si propun masuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influenta ori sustragerile de valori si bunuri materiale, de natura a prejudicia patrimoniul si imaginea Primăriei Sectorului 4;

5.    Colaborează cu celelalte compartimente sau, după caz, cu reprezentanții organelor si instituțiilor cu atributîuni in combaterea corupției si criminalității organizate;

6.    Colaborează cu organele specializate in menținerea ordinii publice, rutiere, siguranței cetățeanului, precum si pentru situații de urgenta;

7.    Asigura reprezentarea Primăriei la manifestările organizate de structurile militare de aparare, siguranța naționala si ordine publica;

8.    Extinde controlul în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități constatate în rapoartele de audit public intern întocmite de Direcția de audit public intern cu ocazia misiunilor desfășurate la nivelul Primăriei sectorului 4 și ai serviciilor publice de interes local.


9.    în cazul depistării unor deficiențe constatate de către Serviciul Audit Public Inter verificările și recuperează, după caz, sumele încasate necuvenit și anunță organ*

(Poliția economică, Parchetul sau alte organisme) cu atribuții în acest sens;    if

10. Corp Control Intern primar este un compartiment la nivel de birou care poate fi coordonat de către un funcționar public cu pregătire juridica sau economica;

P.3. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

1.    Primește, verifică, analizează, încadrează și întocmește răspunsurile la cererile de locuințe

depuse de către cetățenii sectorului 4, având situații locative ce necesită un spațiu de locuit sau extinderea celui existent;    ''

2.    Calculează punctajele fiecărei cereri, diferențiat, în funcție de situația socială și cea locativă prezentată de către solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local;

3.    întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, funcție de punctajul'" obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local;

4.    întocmește referate și le supune "Comisiei sociale de repartizare a locuințelor" în vederea aprobării și emiterii repartițiîor pentru locuințe;

5.    verifică în vederea avizării, cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele

(    administrate de A.F.I., privind transcrierea, includerea sau excluderea unor- persoane în fișa

' locativă;

6.    verifica pe teren sesizările și reclamațiile cu privire la unele aspecte ce țin de. spațiu locativ, în imobilele proprietate de stat și ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;

7.    întocmește contractele de închiriere pentru locuințele ce sunt în patrimoniul Primăriei sectorului 4 sau/și date în administrarea acesteia;

8.    urmărește derularea contractelor de închiriere emise de Primăria sectorului 4, (modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuință sau a rezilierii contractului, ș.a.);

9.    asigură minimă asistență juridică și acordă îndrumări, persoanelor ale căror locuințe au fost retrocedate sau sunt în curs de retrocedare foștilor proprietari, ca urmare a unor legi reparatorii;

10.    verifică și întocmește răspunsuri la solicitările ce se referă la situații juridice privind unele imobile naționalizate.

P.4. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.    Inventariază, informează și centralizează situațiile deosebite de pe raza sectorului 4 raportând Primarului sectorului 4 și ia dispoziția acestuia, după caz Instituția Prefectului și alte instituții abilitate în domeniu.

2.    Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" al Municipiului București, cu Serviciul de prevenire pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" din București și cu serviciile descentralizate și deconcentrate la nivelul sectorului - R.A.D.E.T, Apa Nova, Electrica, Distrigaz, Autoritatea de sănătate publică.

3.    Asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru S.U. al sectorului 4.

4.    întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia.

5.    întocmește Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului local pentru Situații de Urgență al Sectorului 4.

6.    întocmește Planul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și /sau alunecări de teren.

7.    întocmește Planul privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în sectorul 4 al angajaților și bunurilor Primăriei Sectorului 4.

8.    Organizează exerciții simulare a producerii unor situații de urgență, confo,^'Dlr',,l"pregătire aprobat prin Dispoziția Primarului Sectorului 4.Participă la ședințele de pregătire pentru situații de urgență organizate de Instituția Prefectului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" a Municipiului București.

Inventariază, centralizează și informează Primarul Sectorului 4 cu privire la situațiile deosebite de pe raza sectorului, și după caz Instituția Prefectului și alte instituții abilitate în domeniu.

Asigură baza de date necesară desfășurării activității pentru situații de urgență în cadrul Primăriei sectorului 4 și ia nivelul sectorului 4,

Stabilește pentru salariații Primăriei sectorului 4 obligațiile și răspunderile ce le revin în domeniul situațiilor de urgență, corespunzător funcțiilor exercitate.

Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a regulilor privind respectarea Normelor privind situațiile de urgență și stabilește categoriile de instructaje în acest domeniu.

Efectuează instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, întocmirea și completarea, la termenele prevăzute de lege, a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență.

Propune conducerii Primăriei Sectorului 4 luarea de măsuri pentru asigurarea de materia le..-.--necesare informării și educării salariaților pe linie de situații de urgență: afișe, pliante etc.

Prezintă documentele și dă relațiile solicitate organelor de control din partea Instituției Prefectului sau alte organe abilitate.

Asigură realizarea măsurilor stabilite de organele de control.

asigură identificarea, monitorizarea și evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;    .

Asigură organizarea acțiunilor de alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență care apar în instituția Primăriei Sector4; -'

Prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării activităților de protecție civilă;

încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare, precuțn și cu instituțiile unde urmează a fi evacuat personalul Primăriei Sector 4;

Mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostîrii sau intervenției, țin evidența acestora și le verifică periodic;

Cooperează cu primarii localităților sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;

Exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local;

Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de protecție civilă, precum și distribuirea celor primite;

Stabilește responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor, le actualizează ori de câte ori apar modificări și le aduce la cunoștință salariaților;

Asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din Primăria Sectorului 4 și asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

Asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu la nivelul instituției; Informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității adminîstrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

Analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia în cadrul Primăriei Sectorului 4, conform normelorîn vigoare;

Comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

35.    Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

36.    Verifică dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor,

37.    Asigură întocmirea și actualizarea planului de intervenție la nivelul instituției și condițiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;

38.    Asigură sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta;

39.    Propune includerea în buget a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice.

40.    Asigură elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției si la nivelul sectorului 4;

P.5. DIRECȚIA RELAȚII CU MASS-MEDIA, COMUNICARE

P.5.1. SERVICIUL RELAȚII CU MASS-MEDIA

1.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile și serviciile Primăriei sector 4 cu mass -

z......    media, instituții ale societății civile și cu cetățenii, în baza unei strategii de comunicare realizată

Ț    pe termen scurt, mediu și lung;    ■■

2.    întocmește raportul anual de activitate al Primarului, în baza rapoartelor primite de la compartimentele Primăriei;

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Primăriei Sector 4 prin analiza mass - mediei și opiniei publice locale și propune măsuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare cu cetățenii;

4.    Promovează acțiunile administrative ale direcțiilor și serviciilor Primăriei Sector 4 și realizează materiale de prezentare și promovare a Primăriei;

5.    Evaluează prin intermediul institutelor de sondare și cercetare a opiniei publice starea de spirit a cetățenilor, evoluția nivelului de trai al cetățenilor, gradul de mulțumire sau de nemulțumire față de activitatea Primăriei Sector 4 și potențialele crize de comunicare ale Primăriei Sector 4 cu cetățenii;

6.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaționale a Primăriei Sector 4, bazată pe legalitate, echidistanță politică, obiectivitate și imparțialitate;

7.    îmbunătățește, prin acțiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în contact direct cu cetățenii, mass-media și alte instituții de a comunica eficient și deschis în legătură cu problemele solicitate;

8.    Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde

(    informațiile de interes public, accesul, conform Legii nr. 544/2001;

9.    Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sector 4 și Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice și cele ale vieții comunitare la zi;

10.    Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Primăriei;

11.    Acordă asistență de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relații publice și relații cu presa;

12.    Redactează și transmite comunicate de presă;

13.    Promovează în mass-media programele de dezvoltare inițiate la nivelul Primăriei Sector 4 de serviciile de specialitate;

14.    Planifică și organizează acțiuni de comunicare internă pentru stimularea și motivarea personalului, în vederea creșterii performanțelor, eficienței și eficacității Primăriei;

15.    Colaborează cu Poliția Sector 4, Jandarmeria Română și Poliția Comunitară sector 4, pentru informarea cetățenilor pe probleme de siguranță și ordine publică;

cetățenilor d^^'rfrnăria dezvoltare soc^Pecon,onjjc;


16.    Promovează competențele și acțiunile serviciilor publice ofer Sectorului 4, considerate drept Instrumente ale procesului de comunitară.

\\    cațis";;,,

17.    Prezintă mass-mediei activitățile de interes public desfășurate de Primăria Sectorului 4, organizând conferințe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 4, asupra acestora și prezintă orice informații de interes public solicitate în cadrul acestor conferințe;

18.    Asigură zilnic difuzarea de comunicate, informații de presă, privind activitatea instituției;

19.    Primește înscrierile în audiență de la Serviciul Informații și Relații cu Publicul, le transmite compartimentelor implicate, participă la audiențele Primarului, urmărind în funcție de rezoluție, modul de rezolvare;

20.    Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului Sectorului 4, prin adresa de e-mail, căsuțele poștale din sector și pe adresa poștală a instituției;

21.    Asigură publicarea buletinului informativ al Sectorului 4;

22.    Consemnează și monitorizează corespondența adresată conducerii Primăriei, sosită prin Registratură, fax, e-mai! și urmărește modul de soluționare al acestora,

23.    Urmărește prezentarea răspunsurilor în termen legal, colaborând în acest sens cu direcțiile

subordonate Primăriei și Consiliului Local pentru respectarea termenelor prevăzute în Legea 52/2003 și în Legea 544/2001    .

24.    Asigură legătura cu instituțiile administrației locale și centrale, precum și cu petenții prin direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii

P.5.2. SERVICIUL SPORT, EVENIMENTE, CULTE, GRUPURI MINORITARE, I.T. ;.

1.    inițiază și organizează programe pentru diversele activități publice și evenimente artistice, culturale, științifice, sportive; organizează întâlniri, dezbateri, semînarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

2.    urmărește programul (calendarul)1 U.E. de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte resorturi de specialitate, manifestări locale;

3.    analizează cererile, monitorizează nevoile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la tineret, cultură, sport desfășurate în Sectorul 4;

4.    stabilește legături cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în scopuri artistice, culturale, sportive;

5.    transmite invitații, felicitări instituțiilor sau persoanelor cu care instituția are relații de colaborare;

6.    concepe și execută machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri și alte materiale promoționale;

7.    asigură relația Primăriei cu confesiunile, cultele și organizațiile religioase recunoscute oficial de pe raza sectorului;

8.    organizează și participă, în numele Primăriei, la acțiuni de caritate;

9.    întocmește anchete și interviuri, în condițiile legii, referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

10.    concepe și organizează programe de acțiuni referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

11.    acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei

12.    administrează site-ul Primăriei Sectorului 4, www.ps4.ro; administrează poșta electronică a Primăriei Sectorului 4, primarie4pRmail.com

3.    Inventariază patrimoniul unității;

4.    întocmește bilanțul contabil;

5.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

6.    Furnizează, publică și păstrarează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a

rezultatelor obținute de unitate.    .

7.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

8.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

9.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primar, Consiliul Local al Sectorului"4, Consiliul Local al Municipiului București, Administrația Financiară Sector 4 și Prefectură;

10.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

11.    Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

13.    Verifică șî centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordine (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural "Niculae Bălcescu'', Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor sector 4);

14.    Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salarîații Primăriei Sectorului 4, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 4;

15.    Realizează evidența tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr. 42/1990, precum și elaborarea tichetelor gratuite C.F.R. conform aceleiași legi;

16.    Verifică gestiunea magaziei și a ^casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

17.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

18.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

19.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

20.    Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice (Direcția Generală de Impozite șî Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural "Niculae Bălcescu", Direcția Generată de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor sector 4, Centrul Militar sector 4, Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4);

21.    Completează ordanațările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

22.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

23.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al sectorului 4;

24.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

25.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

26.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție ai bugetului sectorului

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice pro&ttemekJjț

solicitate de persoana audiată;    I

28.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Primăria Sectorului 4; Centrul Militar al sectorului 4; Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4; Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural "Niculae Bălcescu", Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ,

Sanitare și Creșelor sector 4.    ,

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

P.6.2. SERVICIUL F1NANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

1.    întocmește statele de plată ale salariilor personalului din Primărie, indemnizațiile consilierilor, plătește ajutoarele sociale, indemnizațiile de naștere, precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai sectorului 4 sau la Trezoreria Sector 4;

2.    întocmește dări de seamă statistice;    •

3.    Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei și le înaintează organelor superioare;

4.    întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și celor lunare din fondul de -

salarii de 10%, respectiv 2%;    ...

5.    Urmărește împreună cu Direcția Juridică executarea creanțelor, avizează .pentru legalitate

procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajații Primăriei Sectorului 4;    " "

6.    Efectuează prin casierie operații de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse

controlului financiar preventiv;    ’

7.    întocmește fișele de salarii și operează în acestea toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii atât de avans cât și de lichidare.

8.    întocmește ordonanțările de plată-privind drepturile salariale;

9.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității serviciului;

10.    Asigură exercitarea controluiui financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive (alimentarea cu mijloace bănești, plăți reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni specifice;

11.    întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

12.    Toate adeverințele se transmit către Direcția Resurse Umane, în vederea avizării lor, numai ( : Ț centralizate și cu adresă de înaintare.

P.7. DIRECȚIA RESURSE UMANE

P.7.1. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, SSM

1.


2.


Asigură managementul resurselor umane, a personalului contractual bugetar în mod efîcent și în conformitate cu Legea 53/2003 privind Codul muncii și aitor acte normative, a salariaților aparatului de specialitate al Primarului și altor unități aflate în subordinea ori autoritatea acestuia;

Asigură angajarea personalului prin concurs/examen pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al Primăriei Sectorului 4;


3. întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție contractual bugetari ai serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorul

4.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate;

5.    Centralizează lunar fișa colectivă de prezență a personalului Primăriei sector 4;

6.    Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale);

7.    întocmește documentația necesară organizării examenelor pentru promovare;

8.    în colaborare cu șefii compartimentelor și conducerea Primăriei, întocmește documentația

necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama Primăriei Sectorului 4, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4;    ...

9.    Ține evidența fișelor de post pentru aparatul propriu al Primăriei Sectorului 4 și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

10.    Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară și îl supune spre aprobare Primarului, urmărind

respectarea lui;    ,,

11.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității Primăriei sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

12.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

13.    întocmește lucrările privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției; gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

14.    Ține evidența la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate și comunică schimbările survenite Direcției Economice;

15.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu și conducerea

unităților subordonate;    -

16.    Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu și urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

17.    Evidențiază și comunică Direcției Economice concediile de odihnă și concediile medicale;

18.    Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;

19.    Ține evidența orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru în vederea acordării de recuperări;

20.    Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral;

21.    Participă la audiențele ținute de Primar, Viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

22.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității serviciului/biroului;

23.    Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;

24.    Implementează proceduri cu privire la testarea salariaților privind legislația aplicabilă pentru fiecare salariat conform fișei postului;

25.    întocmește și supune aprobării conducerii insituției planul anual de instruire și perfecționare, inclusiv propunerile privind perfecționarea profesională a funcționarilorp publici din partea Serviciului de Gestionare a Funcțiior Publice a personalului în funcție de propunerile existente în fișele de evaluare a performanțelor individuale ;

26.    înaintează șefilor de compartimente ofertele de cursuri în vederea instruirii și formării profesionale a salariaților din subordine ;

27.    întocmește documentația privind angajarea și ordonațarea privind cheltuielile cu instruirea și formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelor aprobate de conducere și primite din partea compartimentelor din cadrul Primăriei sectorului 4 ;

28.    Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au benerificiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională ;

29.    Asigura informarea si consilierea salariaților primăriei in vederea pregatirîi/iwofesionale conform funcției deținute si a evaluării profesionale;


30.    Colaborează cu compartimentele instituției in vederea 'întocmirii necesarului de instruire profesionala solicitata de către șefii acestora ;

31.    Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale saiariaților instituției;

32.    Inainteaza Serviciului Managementul Resurselor Umane situația centralizata a evaluărilor anuale in vederea stabilirii promovărilor ;

33.    Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheirea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

34.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării

acestor principii;    „

35.    întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice serviciilor din instituție pe baza principiilor de management a! calității;

36.    Actualizează procedurile generale și manualul calității în funcție de modificările intervenite;

37.    Implementează documentele Sistemului de Management al Calității (SMC) în cadrul tuturor... compartimentelor din instituție;

38.    Gestionează documentele SMC;

39.    întocmește Programul anual de audit;

40.    Organizează, coordonează și efectuează auditul intern privind evaluarea SMC;

41.    Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma ,

auditului intern privind evaluarea SMC;    '

42.    Asigură realizarea acțiunilor corective rezultate în urma auditului de certificare și a celor de supraveghere;

43.    Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor SMC;

44.    Asigură instruirea personalului din cadrul instituției cu privire la documentele SMC;

45.    Supraveghează modul de funcționare al sistemului de management al calității și informează primarul cu privire la neconformitățile apărute;

46.    Propune soluții privind înlăturarea heconformitățîlor;

47.    întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele instituției și cu organismul de certificare;

48.    Urmărește menținerea calității serviciilor la standardele la care au fost certificate;

49.    Asigură recertificarea serviciilor ia temenele prevăzute de organismul de certificare;

50.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul instruirii, perfecționării si evaluării saiariaților instituției;

51.    Organizează si monitorizează activitatea de practica de specialitate a studenților din cadrul unităților de invatamant superior cu care instituția a incheiat protocol de colaborare;

52.    Eliberează documentele care atesta efectuarea practicii de specialitate de către studenti, in cadrul instituției;

53.    îndruma compartimentele din cadrul instituției in elaborarea procedurilor operaționale specifice activitatii pe care o desfasoara;

54.    Participa la seminarîi, cursuri si la alte forme de organizare si formare profesionala in domeniul de activitate;

55.    Stabilește instrucțiuni proprii corespunzător funcțiilor exercitate de către salariații Primăriei Sectorului 4, aprobate prin dispoziție de Primarul Sectorului 4, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

56.    întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

57.    Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase precum și a accidentelor de muncă;

58.    Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 4 a autet^Ș^Sfe^

funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conforrțWtevederilor 'egale;    '    '    f    \

i feM

59.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți saîariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

60.    Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

61.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii; afișe, pliante;

62.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

63.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

64.    Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

65.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al

cercetării accidentelor de muncă,    .

66.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către saîariații Primăriei sectorului 4 la angajare, anual și pentru saîariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

67.    Colaborează cu Direcțiile, Serviciile, Birourile, Compartimentele și Sindicatul salariaților din

f    Primăria Sectorului 4 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a salariaților Primăriei

-    Sectorului 4, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului

București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale-medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

68.    Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

69.    Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitatea și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

70.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări servicii publice;.

71.    Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii încheiate de instituție cu clinicile medicale;

72.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractele de prestări servicii publice administrate;

(    73. îndeplinește și alte atribuții specifice, în condițiile legii, specifice domeniului resurselor umane.

74.    întocmește și eliberează adeverințele de personal pentru foștii și actuațiî salariați ai instituției, cu privire la calitatea de salariat pe perioada solicitată, procentele de vechime sau pentru alte sporuri;

75.    Avizează adeverințele întocmite și transmise de către Direcția Economică, Serviciul Financîar-Salarizare, Contabilitate în vederea certificării calității de salariat al instituției.

P.7.2. SERVICIUL GESTIONAREA FUNCȚIILOR PUBLICE

1.


2.


Gestionează în conformitate cu Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici toate funcțiile publice din aparatul de specialitate ai Primarului sector 4, și, după caz la dispoziția acestuia și a tuturor unităților aflate în subordînea sau sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Asigură colaborarea pe toate planurile cu Agenția Funcționarilor Public^?    tate cu

legea;

Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale funcționarilor publici;I

13

4.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea angajării de funcționari pulbici de execuție și conducere pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al Primăriei Sectorului 4;

5.    Asigură și desfășoară concursurile în vederea ocupării funcțiilor de conducători, respectiv directori, funcționari public de conducere ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

6.    întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

7.    Gestionează rapoartele de evaluare a posturilor aferente funcțiilor publice și centralizează situația rapaortelor performanțelor profesionale individuale pentru funcționarii publici din aparatul propriu șt conducerea unităților subordonate; ...

8.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții publice, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate;

9.    Operează în programul informatic toate datele necesare gestionării și evidenței funcțiilom-publice;

10.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții , evidențelor

tuturor funcțiilor publice;    ..

11.    Asigură desfășurarea în bune condiții și în limitele legii a organizării examenelor pentru

promovare în funcție sau clasă a funcționarilor publici;    {

12.    întocmește documentația necesară organizării concursurilor pentru dezvoltarea carierei .. funcționarilor publici;

13.    întocmește dosarele profesionale ale funcționarilor publici intrați în corpul de rezervăa funcționarilor publici și le înaintează Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

14.    în colaborare Serviciul Managementul Resurselor Umane și conducerea Primăriei, întocmește documentația necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama Primăriei Sectorului 4, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4;

15.    Ține evidența fișelor de post ale funcțioarilor publici pe compartimente și categorii și colaborează cu șefii / directorii în vederea actualizării acestora pentru aparatul propriu al Primăriei Sectorului 4 și răspunde de corelarea acestora cu prevederile legii în domeniul exercitării prerogativelor de funcție publică;

16.    Participă la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară urmărind respectarea lui;

17.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității Primăriei sectorului 4, emite note de serviciu pnetru funcționarii publici aprobate de către primar;

18.    Asigură secretariatul concursurilor de angajare/promovare/evaluare prealabilă a funcționarilor ( publici;

19.    întocmește lucrările privind evidența și mișcarea funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului;

20.    Ține evidența la zi a vechimii în instituție, în clase, grade și trepte profesionale ale funcționarilor public pentru gestionarea personalului din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate și comunică schimbările survenite Direcției Economice;

21.    Centralizează planificarea concediilor fără plată a funcționarilor publici din aparatul propriu și urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

22.    Gestionează și transmite Direcției Economice concediile de studii, sau perfecționare profesională, precum și toate situațiile privind suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici;

23.    Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, Administrație Publică;

24.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

25.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția juridică proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului specifice activității serviciului/biroului;

în vedere ^îâborării Local al J ;toruf'yOX


26.    Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale funcționarilor publici de conducere;

27.    întocmește dosarele profesionale ale funcționarilor publici și le înaintează Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

28.    Eliberează adeverințe solicitate de actualiișî foștii funcționari publici ai instituției;

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării Proiectelor de dispoziții ale Primarului șî de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității privind gestionarea funcțiilor publice.

30.    îndeplinește și alte atribuții specifice, în condițiile legii, specifice gestionării funcțiilor publice.

P.8. DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

- are ca obiect de activitate realizarea funcției de control privind respectarea legislației si actelor normative care reglementează starea de salubritate si ecologie urbana de către societățile de-'-" salubrizare, agenții economici sau persoanele fizice de pe raza Sectorului 4, precum și urmărirea prestațiilor firmelor prestatoare de servicii în acest domeniu.

1.    întocmește programul prestărilor de servicii privind salubrizarea;

2.    Controlează și verifică, prin acțiuni programate sau inopinant, zilnic, prestația de servicii de către societățiîle de salubrizare și consemează, în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

3.    întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului; rezultatele monitorizării activități (centalizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor); informează periodic sau la cerere, conducerea Primăriei, asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

4.    Verifică și controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 și ia măsuri de respectare a normelor specifice activității, inclusiv în domeniul asigurării igienei șî sănătății publice, de către agenții economici, persoanele fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5.    Verifică organizarea de activități specifice de sortare șî colectare a deșeurilor pe categorii de materiale;

6.    Urmărește respectarea contractelor cu firmele prestatoare de servicii de salubrizare și amenajare a domeniului și spatiilor publice;

7.    întocmește programul prestațiilor de servicii privind amenajările și întreținerea spațiilor verzi,

8.    Coordonează programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzi: întreținere, plantări pomi, plantări flori, program toaletărr, defrișări, inclusiv solicitări de avize precum și alte activități specifice spațiilor verzi, dotarea și întreținerea cu mobilier urban etc.

9.    Stabilește necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc.) și necesarul de material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

10.    în baza contractelor în vigoare pentru prestare întocmește comandă și monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi, instalații privind întreținerea spațiilor verzi, mobilier urban;

11.    Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

12.    Participă la acțiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliție Sector 4, Poliție Comunitară Sector 4, Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Agenția pentru Protecția Mediului, etc);

13.    întocmește somații și procese verbale de constatare a contravențiilor și urmărește respectarea măsurilor stabilite prin conținutul acestora. în acest scop, menține legătura cu Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4 prin intermediul Direcției Juridice, cu instanțele competente;

14.    Pune in aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, iar atțțpebsând^

este cazul, constată contravențiile și aplică sancțiunile stabilite persoanelor fizice șilțWîce care se fac vinovate de nerespectarea acestora;    «p'

15.    Inițiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări și proceduri spmfice,

P.8.1. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE DOMENIU PUBLIC, REȚELE, UTILITĂȚI, INFRASTRUCTURĂ

1.    Preia și coordonează activitatea de lucrări edilitare;

2.    Participă la predări/primiri de amplasamente șl întocmește documentația aferentă;

3.    Monitorizează lucrările edilitare: branșamente, racorduri avarii, investiții;

4.    Face verificări în sector și propune remedierea drumurilor și utilităților din sector;

5.    Participă la recepții provizorii și definitive;

6.    Elaborează avize pentru autorizațiile de branșamente, racorduri și investiții;

7.    Intervine la RADET, în urma sesizărilor locatarilor, pentru -remedierea deficiențelor privind furnizarea agentului termic și a apei calde menajere;

8.    Intervine pentru remedierea avariilor în rețeaua de furnizare a agentului termic (conducte parte), aplicând sancțiuni contravenționale, când este cazul;

9.    Intervine, în urma sesizării locatarilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea apei..-.-potabile;

10.    Intervine pentru remedierea avariilor din rețeaua de apă potabilă; aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

11.    la măsuri contravenționale, în urma verificărilor în teren, împotriva executanților unor lucrări

edilitare, în cazul în care aceștia nu respectă legislația în vigoare;    ,

12.    Face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil, trotuare);    .

13.    Intervine la regiile prestatoare de servicii, în urma sesizării locatarilor sau a agenților economici pentru remedierea deficiențelor reclamate, aplicând sancțiuni contravenționale, când este cazul;

14.    Redactează și transmite răspunsuri scrise petențîlor urmare sesizărilor;

15.    Participă la acțiunile comune inițiate de Primăria sector 4 (împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 4, PolițjșTocaiă);

16.    Redactează adrese către alte instituții (P.M.B., regii, etc.);

17.    Stabilește împreună cu Serviciul Urmărire Investiții Programul de modernizare străzi, introducere canalizare și apă;

18.    Stabilește împreună cu Statul Major de Protecție Civilă Planul de Apărare împotriva inundațiilor;

19.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4, specifice activității serviciului;

20.    Colaborează permanent cu regiile (RADET, APA NOVA, DISTRIGAZ, ROMTELECOM, etc.,) având în vedere susținerea sesizărilor cetățenilor față de activitatea acestora;

21.    Monitorizează autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri publice sau private ale municipalității;

22.    Verifică problemele privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice în Municipiul București;

23.    Verifică și acționează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;

24.    Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari și agențîlor economici, în limita competențelor;

25.    Intervine pentru remedierea deficiențelor existente în privința iluminatului public;

26.    Intervine ia R.A.T.B. pentru remedierea deficiențelor sesizate pe linia transportului în comun;

27.    Intervine ia Consiliul General al Municipiului București - Administrația Sțjjă^T7=:fă§ând propuneri pentru implantarea unor semne de circulație, introducerii unor reșj'țreîții de circulat


pe unele artere.

P.9. DIRECȚIA RELAȚII CU COMUNITATEA LOCALĂ

P.9.1. SERVICIUL INFORMAȚII Șl RELAȚII CU PUBLICUL, LEGEA 544/2001

I,    Serviciul Informații si Relații cu Publicul L544/2001 este la dispoziția cetățenilor care se adreseaza

Primăriei Sectorului 4 și are ca obiectiv principal eficacitatea si eficientizarea actului de comunicare dintre Primăria Sector 4 și publicul țintă, urmărind realizarea unui program de relații publice al instituției bazat pe management de comunicare în ambele sensuri, pentru cetățeni și pentru instituție

2.Informează și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care'" problemele necesita analize și

. verificări din partea altor servicii solicitantii primesc îndrumările necesare;

3.    Pune la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate {fluturași, formulare} cu privire la intocmirea

și elaborarea documentației de specialitate - avize, acorduri, certificate, autorizații etc. -elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului 4 .    ’

4.    Consiliază cetățenii care se adreseaza pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale care nu

intra în sfera de competenta a Primăriei Sectorului 4, oferindu-le informațiile necesare cu privire la datele de contact ale autoritatilor sau instituțiilor în sarcina carora revin, utilizând mijloace moderne precum internetul sau telefonul;

5.    Asigura programarea la audientele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 4; Primarul

Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 , pentru cetateni, agenti economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autoritati publice, prin întocmirea fiselor personale de audienta;

e.Transmîte fisele personale de audienta, în funcție de obiectul lor, reprezentanților compartimentelor de specialitate (directori/sefi serviciu sau înlocuitorilor acestora} din cadrul Primăriei Sectorului 4 și din cadrul instituțiilor serviciilor publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector4, conduse si controlate de Primarul Sectorului 4 ;

7.    Asigura asistenta la audiente și tine evidenta acestora;

8.    Primește și înregistrează corespondenta transmisa Primăriei Sectorului 4 prin următoarele

mijloace: în format scris - direct de la petent, transmise prin posta româna, curieri, sau prin posta militară, sau în format electronic - adresa de e-mail a instituției primarie4@gmail.com și o repartizează în funcție de obiectul acesteia către compartimentele de specialitate din cadrul P.S.4 și asigura predarea efectiva a acesteia pe baza de borderou către destinatar;

9.    Verifica conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a conține

documentele înscrise în - fluturași, formulare - care sunt disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 4 și care vor fi actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, ori de câte ori intervin modificări legislative;

10.    Asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

II.    Comunica din oficiu informațiile de interes public prevăzute în L 544/2001;

12.    Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele de răspuns prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

13.    Asigura accesul la informațiile de interes public în format electronic, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare celor care solicita și vor sa obțină informații de interes public;

14.    Stabilește un program minim pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul instituției și se va desfasura în mod obligatoriu în timpul funcționarii instituției incluzând șl o zi pe saptamana după programul de funcționare;

15.    Răspunde de buna organizare și desfășurare a activitatii de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

16.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competenta soluționare Serviciului Informații și Relații cu Publicul L544/2001^Jxansniite

răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

17. întocmește raportul anual de implementare a Legii 544/2001 si-l trar

Prefectului;


pstițutiei ’X

\

zw-

-’iZ

18.    Redirectioneaza petițiile în termen de 5 zile de ia înregistrare către autoritatile sau instituțiile competente, urmând ca petiționarul sa fie înstiintat despre aceasta.

19.    Claseaza petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

20.    întocmește un raport semestrial pe baza caruîa instituția va monitoriza activitatea de înregistrare și repartizare a petițiilor;

21.    Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management ai Calitatii în concordanta cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente

22.    Tine evidenta intrărilor si ieșirilor corespondentei la nivelul instituției;

23.    înregistrează comunicările (citatii, hotărâri civile, încheieri de ședința) si le transmite compartimentelor responsabile;

24.    Asigura afișarea ia avizier a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local, a proiectelor de

hotarari si a hotărârilor adoptate. întocmește procesele verbale de afișare si le comunica serviciului de specialitate;    r ...

P.9.2. COMPARTIMENT RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

1.    îndrumă si sprijină asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc

si spatiilor cu altă destinație decât cea de locuința in scopul înființării asociatiilorde proprietari, in ( condițiile legii;

2.    îndrumă si sprijină asociația de proprietari pentru indeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condoniiniu;

3.    întocmește si distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care sa contribuie la buna desfășurare a acestora;

4.    Organizează, in colaborare cu organizații neguvernamentale, seminarii de instruire pentru președinții si administratorii de condominii;

5.    Organizează si asigură verificarea documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

6.    îndrumă si sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legale in vigoare;

7.    Confirmă depunerea situației soldurilor de activ și pasiv de la 31 decembrie, respectiv cea de la 30 iunie a fiecărui an, de către asociațiile de proprietari care au organizată contabilitatea în partidă simplă;

8.    Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri in scris la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice date in competență;

9.    Asigură evidența și prezintă "comisiei de atestare a administratorilor de imobile constituită ia nivelul Consiliului local al sectorului 4" cererile de atestare depuse de administratorii de ( condominii de pe raza sectorului;

10.    Angajații din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4, participând astfel in mod direct la examinările administratorilor, in vederea atestării;

11.    Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către membrii asociațiilor de proprietari, constată și aplică contravenții specifice, date in competență și întocmește procesele verbale de constatare și/sau de contravenție;

12.    Participă la adunările generale în situația în care asociațiile solicită acest aspect pentru îndrumări legislative.

P.9.3. BIROU RELAȚII Șl CONSILIERE CETĂȚENI ÎN TERITORIU, ARHIVĂ, DOCUMENTE

1.    Asigura respectarea procedurii de transparența decizionala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.


2.    întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, numărul total al recomandărilor primite, numărul total al recomandărilor incluse acte normative și în conținutul deciziilor luate, numărul participanților la ședințele

dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

3.    Răspunde in scris solicitărilor adresate de către petenti si repartizate spre soluționare Biroului Relații si Consiliere Cetateni in Teritoriu, Arhiva Documente.

4.    întocmește răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare Direcției Relații cu Comunitatea Locala ( altele decât cele care sunt de competenta S.I.R.P.L. 544 sau a Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari),

5.    Descarcă petițiile si postează răspunsurile la solicitări adresate Primăriei Sectorului 4 pe site-ul

www.domnujeprimar.ro.    ~

6.    întocmește baza de date cu persoanele care solicita participarea ia evenimentele organizate de Primăria Sectorului 4 („Nunta de Aur", „Nunta de Diamant", veterani de război, personalități ale sectorului, cetateni care au împlinit 85 de ani sau mai mult).

7.    întocmește baza de date si repartizarea pe zone a consilierilor voluntari; urmărește si verifica in teren modul de soluționare a aspectelor sesizate de către aceștia, prin reprezentantul desemnat din cadrul Primăriei Sectorului 4; organizează întâlniri intre consilierii voluntari si conducerea instituției.

8.    Asigura informarea cetățenilor cu privire la administrația publica locala si la actele normative importante, in vigoare, cu caracter general si specific la punctele de informare din teritoriu.

9.    Informează publicul despre atribuțiile si competentele instituției; furnizează informații privind

metodologia de lucru a Primăriei Sectorului 4 in ceea ce privește intocmiresi .dosarelor pentru obținerea de locuințe, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construcții, a acordurilor de funcționare.    10. îndruma cetățenii privind întocmirea

petițiilor și depunerea acestora la Serviciul Informații și Relații cu Publicul si L.544 pentru a fi repartizate către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4,

11.    Stabilește si întocmește orarul prezentei la cele doua centre din teritoriu a inspectorilor si funcționarilor de specialitate din cadruîserviciilor / departamentelor Primăriei Sectorului 4.

12.    Răspunde de activitatea de arhivare și păstrarea a documentelor create de către compartimentele instituției.

13.    Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice de către compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de arhivă.

14.    Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor

cărora le-a expirat termenul de păstrare și care nu mai prezintă importanță practică pentru instituție.    '

15.    întocmește dosarul lucrării de selecționare a documentelor în vederea confirmării de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale și transmite acestuia dovada predării documentelor la unitățile de recuperare a hârtiei.

16.    întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere.

17.    Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă/împrumutuluî spre consultare, pe baza cererii tip specificată în Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitorizează returnarea acestora, verificând integritatea lor.

18.    întocmește adresele de răspuns către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de copii certificate de pe documentele păstrate în arhiva instituției, în conformitate cu prevederile legislative din domeniu.

19.    Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a nomenclatorului arhivistic al Primăriei Sector 4, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției și cu Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, în vederea confirmării acestuia,

20.    întocmește procedura operaționala a procesului de arhivare documente din cadruUpș&tyjjfdși o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii contn^^-de constîtuire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic.


21.    Acordă consultanță de specialitate publicului petent.

22.    Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanentțcare, având valoare istorica, fac parte din fondul arhivistic național), în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.

23.    îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau ale șefilor ierarhici.


P.10. DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

P.10.1. SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU


1.

2.

3.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


20.


Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare' și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sector 4.

Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sector 4.

Prin magazinerii din subordine, gestionează și ține evidența primară: a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimatelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și~.-imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefîanților, etc.; în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate , întocmește notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor, bonurile de consum, de mișcare, de transfer, predare - primire etc., operându-le în fișele de magazie.

Participă împreună cu Direcția Economică la activitățiile de inventariere, a patrimoniului ( Primăriei Sector 4.

Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie. Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate;

Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcție și instalațiile clădirilor aflate în admnistrarea Primăriei sector 4;

Organizează execuția lucrărilor, controlul și recepția acestora;

Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

Asigură pe linie de P.S.I. materialele, instalațiile și pichetul de incendiu;

Asigură verificarea cu regularitatea a stării clădirilor, încăperilor și celorlalte elemente aferente construcâiilor din administrarea Primăriei sector 4;

Asigură evidența situației folosirii Sălii de Ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentru utilaje, aparate, agregate și instalații ( aflate în custodia Direcției Administrative;

Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei sector 4;

împreună cu Poliția Comunitară întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sector 4.

Asigura prin contractat, servicii pentru licența Lege 4, versiunea rețea cu număr nelimitat de utilizatori și furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente, cu actele normative publicate în Monitorul Oficial Partea I, a V-a și a Vl-a.

Asigura prin contract de service ,buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare.

Analizează situația convorbirilor telefonice lunare , reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Asigură buna funcționare a mașinii de francat și alimentarea ei cu sumele necesare expedierii corespondenței primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4.


Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăr.ieț^STCtbZA pentru bidoanele de apă necarbonatată, le comandă la furnizor și se îngrijește^fe^distribuirea'^


acestora.


z;

z..


22.    întocmește lista principalelor dotări independente necesare Direcției Administrative, ce se procură din fondurile de investiții.

23.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sector 4 și a instalațiilor din dotare ,întocmește documentația în vederea achiziționării contractelor de lucrări, urmărește executarea lor și participă la recepția finală.

24.    la toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniu! Primăriei Sector 4.

25.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

26.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu.

27.    Organizează și asigură multiplicarea necesară, a documentelor elaborate de unele direcții și servicii din Primăria Sectorului 4.

28.    Centralizează și întocmește, în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și servicile Primăriei Sector 4, Pianul anual al achizițiilor publice.

29.    în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4, întocmește propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale și notele de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea realizării acestor cheltuieli.

30.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securității muncii la personalul din subordine.

P.10.2. DEPARTAMENT TEHNIC ADMINISTRATIV

1. Desfășoară activitățile necesare organizării și coordonării parcului auto a! Primăriei sectorului 4, care presupun:

-    întocmirea documentelor legale și necesare în vederea asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb, prin serviciul Achiziții și/sau prin contractarea service-ului auto;

-    întocmirea referatelor și caietelor de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

-    calcularea consumului normat de carburanți și lubrefianți pentru fiecare autovehicul ai parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite.

-    urmărirea consumurilor de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri.

-    evidența'rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

-    răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule;

Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului.

Asigură buna funcționare a centralelor termice din sediul Primăriei Sector 4, Casei de căsătorii din str. Gramont nr.26, Centrului Militar Zonal din str, 11 Iunie nr.2 și Jandarmeriei din str. Principatele Unite nr,2; inclusiv, verificarea periodică a coloanelor de gaz metan, conform normelor tehnice în vigoare.

Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului de supraveghere cu Tv și circuit închis, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte echipamente tehnice.

Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice , a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate.

Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 și celelalte locații din sector, precum și pentru Centrul Militar Zonal sector 4.

Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei.

Organizează și asigură curățenia în sediul Primăriei Sector 4 prin îngrijitorii din subo^rte. Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și d^proțeețtp^a personalului de întreținere.    '


2.

3.


4.


5.


6.


7.

8. 9.


10.    Asigură reîncărcarea periodică a stingătoareior din dotarea sediului central a! Primăriei, și din celelalte locații din sector, precum și de la Centrul Militar Zonal sector 4; îndrumă, coordonează și răspunde de activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în Primărie.

11.    la toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei

Sector 4.    •

12.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

13.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu.

14.    Asigură condițiile optime desfășurării ședințelor de orice natură în sala de festivități a Primăriei.

15.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor,--de tehnica securității muncii la personalul din subordine.

16.    Asigură curieratul Primăriei Sector 4.

P.10.2a COMPARTIMENTUL INFORMATICA-SERVICE

1.    Analizează instrumentele necesare în desfășurarea activităților și proceselor Primăriei sectorului 4;

2.    Asigură continuitatea în funcționare, securitate, ușurință și accesibilitate în exploatare a -informațiilor gestionate;

3.    Oferă servicii suport pentru colectarea de informații și date statistice din sector;    (

4.    Stabilește o stratege informatică unitară la nivelul sectorului 4;    :

5.    Realizează și actualizează conținutul paginii web a Primăriei;    -~

6.    Stabilește strategia de informatizare a administrației publice locale a Primăriei sectorului 4;

7.    Asigură buna funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sector 4;

8.    Coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viața socio-economică a sectorului 4 și colaborează cu instituțiile abilitate în domeniul statisticii;

9.    Centralizează documentele ce conțin informații de interes public și realizează baze de date statistice de interes general (nomenclatoare, bănci de date publice etc.), colaborând cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei sector 4 și cu alte instituții;

10.    Pune în valoare resursele informaționale centralizate (informații și date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte etc.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Primăriei sector 4;

11.    Acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei;

12.    Asigură asistența tehnica primară pentru aplicațiile achiziționate;

13.    Adiministrează rețeaua de calculatoare;

14.    Constată defecțiunile apărute la posturile de lucru și asigură service-ul acestora (defecțiuni ce

pot fi remediate, blocarea sistemului, erori apărute datorită utilizării necorespunzatoare a (. diverselor aplicații, etc); pentru defecțiunile grave vor apela la firma specializată cu care există ' contract de service;

15.    Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta;

16.    Urmărește utilizarea tehnicii de calcul în interesul instituției;

17.    Folosește eficient materialele consumabile necesare bunei funcționări a tehnicii de calcul din dotarea serviciului;

18.    întocmește note informative privind funcționarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare, evidențiind motivele care au generat această situație;

19.    întocmește periodic referate privind greutățile întâmpinate în desfășurarea activității;

20.    întocmește referate privind calitatea lucrărilor de întreținere/service a tehnicii de calcul din dotare - executate de firmele cu care instituția are contracte în acest sens;

21.    Participă la analiza, proiectarea și implementarea informatizării activității celorlalte servicii ale instituției și integrarea lor în sistemul informatic existent;

22.    Urmărește și acordă asistență de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cgyă&ț-âlcțr^ de maximă urgență solicitate de conducerea Primăriei;

23.    Participă la simpozioane, prezentări, demonstrații organizate de instituții specia^îe djp-^eeșt

domeniu;    /f    &

22


ii&Ug.d

24.    Face parte din comisia de achiziționare a echipamentelor hardware și software;

25.    Salariații compartimentului instruiesc și coordonează responsabilii informatici nominalizați de șefii de serviciu;

26.    Studiază documentații și publicații de specialitate;

P.ll. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1.    Elaborează norme metodologice proprii specifice activității Primăriei Sectorului 4, analizate și avizate de'UCAAPI;

2.    Avizează în calitate de organ ierarhic superior normele metodologice proprii elaborate de entitățile publice subordonate care îșî organizează audit public intern;

3.    Elaborează proiectul pianului anual de audit public intern pe care-l supune aprobării Primarului Sectorului 4;

4.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management"’financiar și control al Primăriei Sectorului 4 sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

5.    Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de conducătorul entității publice auditate,

.    precum și despre consecințele acestora;

(    6. Raportează periodic, atât Primarului Sectorului 4 cât și UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor

‘    și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;    -

7.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii/iregularități constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informațiile referitoare la pregătirea profesională), îi supune analizei și aprobării Primarului Sectorului 4 după care îl transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I., până la data.de 15 ianuarie;

8.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează Primarului Sectorului 4 și structurii de control intern abilitate;

9.    Auditează cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la aceasta, următoarele: angajamentele legale și bugetare din care derivă direct au indirect obligații de plată inclusiv din fondurile comunitare; plățile asumate prin angajamentele legale și bugetare inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4 și Consiliului Local al Sectorului 4; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor

(    bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestora; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de

’    conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

P.12. SERVICIUL AMENAJĂRI, EVIDENTĂ PARCĂRI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Verifică evidența parcărilor din sectorul 4;

Propune înființarea de noi parcări ecologice și transmite propunerile Serviciului Urbanism; Monitorizează parcările în vederea dotării și marcării acestora; la măsuri pentru amenajarea locurilor de parcare;

Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetățenilor sectorului 4 în limita locurilor disponibile; întocmește comenzi pentru marcare, dotare și monitorizează prestarea Redactează și trimite răspunsuri scrise la sesizări specifice activității; încasează taxele aferente parcărilor din sector;

la măsuri contravenționale împotriva celor ce parchează în locuri neautorizate, în conjjoaiiîtate ;u prevederile legale în vigoare;

la măsuri contravenționale, în conformitate cu legislația în vigoare, împotnW‘celot,£are își abandonează autovehiculele pe locurile de parcare și împotriva celor c^re îșy-^'^^j^^ă autovehiculele cu o masă mai mare de 3,51;

7 /L/7 ''■îl


aX"*’ r St’iS'i'' *


P.13. COMPARTIMENT CONTROL, ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1.    activează Comandamentul Antiepizootic Local în cazul apariției în sector a bolilor infectocontagioase de mare difuzabilitate, •

2.    se ocupă de declararea epizootiilor și instituirea măsurilor de carantină ce se impun în cazul evoluției bolilor infecțioase pe teritoriul sectorului 4

3.    verifică și soluționează sesizările și plângerile cetățenilor referitoare la condițiile de creștere, îngrijire și circulație a animalelor pe raza sectorului 4

4.    aplică prevederile legii, prin constatatea și întocmirea de procese-verbale de contravenție, în cazurile de încălcare a legislației pe specificul de activitate al biroului

5.    participă și efectuează secretariatul, răspunzând de toate lucrările, Unității Locale de Sprijin de la nivelul sectorului 4

6.    colaborează cu instituțiile specializate în vederea desfășurării unor acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

7.    sesizează instituția abilitată cu supravegherea animalelor fără stăpân în cazul apariției sau existenței câinilor comunitari, în vederea capturării animalelor respective

8.    colaborează cu SC PROTAN șt cu ADPP sector 4 în vederea ridicării cadavrelor de animale de pe -teritoriul sectorului 4

9.    colaborează cu ADPP sector 4 în vederea adăposturilor pentru animale comunitare, amplasate pe domeniul public

10.    colaborează cu Direcția Sanîtar-Veterinară și pentru siguranța animalelor--și cu Direcția de

Sănătate Publică a Muncîpiului București în scopul prevenirii apariției' unor cazuri de îmbolnăvire a populației, datorate deținerii și creșterii animalelor în condiții necorespunzătoare    '

11.    informează și îndrumă populația cu privire la respectarea normelor sanitare și sanitar-veterinare în vigoare

12.    descurajează și combate comerțul stradal neautorizat, în special comercializarea produselor de origine animală

13.    In cazul existentei unei necorelari intre documentele depuse si activitatea desfasurata, se indruma agentul economic in vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea in legalitate;

14.    Eliberează acordurile de funcționare pentru diversele activitati desfășurate de agenții economici;

15.    Eliberează acorduri de funcționare pentru activitățile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărțișoare, pepeni, produse agro-alîmentare în piețele volante);

16.    arhiveaza documentația în vederea întocmirii si actualizării permanente a inventarului agentilor

economici;    (

17.    Organizează primirea si rezolvarea reclamatiilor primite la Primăria Sector 4 care are legătură cu activitatea serviciului;

18.    Primește si eliberează acordul de functionare-comercîalizare pentru cadouri in perioadele prestabilite de Primăria Municipiului București;

19.    Redactează materialele de sinteza referitoare la nevoile social-economice si de amenajare a teritoriului sectorului 4;

20.    Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

P.14. ARHITECT $EF

1.


Coordonează, controlează si răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism precum si a Direcției Evidenta Urbanism si Amenajare Teritoriu;

Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilo^e^construbți^ precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului pee/wa admuîstratiw teritorială;


1 v

3.    Verifica si semnează toate certificatele de urbanism si autorizațiile de construire pentru lucrări pe teritoriul sectorului, avizele tehnice ale documentaților de urbanism, pe care Primăria de Sector are competenta de a le autoriza ;

4.    Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire si a autorizațiilor de desființare, pentru lucrările a căror competenta de rezolvare este stabilita prin lege;

a.    Participa la ședințele Comisiilor de specialitate si in plen ale Consiliului Local Sector 4,prezentând proiectele de hotarari inițiate in domeniu;

b.    Asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice , Ia nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ; asigura secretariatul Comisiei speciale Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

c.    Răspunde de rezolvarea cererilor si scrisorilor cetățenilor care solicita relații privind activitatea serviciului/directiei in sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul si primește audiențe;

5.    Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare in domeniu de către toti salariatii

direcției;    .

6.    Pune la dispoziția organelor de control datele si documentatile solicitate de către acestea ;

7.    întocmește rapoarte de activitate si le transmite conducerii la solicitarea acesteia;

8.    întocmește fisele de post pentru șefii compartimentelor din subordine ;

9.    Răspunde interpelărilor consilierilor, expunandu-le in prealabil aprobării Primarului ;

10.    întocmește referate de specialitate si colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activitatii Serviciului/Directiei;

11.    Comunica Direcției Resurse Umane orice modificare a Regulamentului- de Organizare si Funcționare privind activitatea Serviciului Documente, Avize Urbanism si a Direcției Evidenta Urbanism si Amenajare Teritoriu ca urmare a modificării legislației in domeniu ;

12.    Aproba documentele SMC Integrat Calitate-Mediu in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008 si 14001:2005 ;

13.    Respecta SMC Integrat Calitate-Mediu si aplica cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008

14.    si 14001:2005

15.    Participa la analiza neconformitatilor in cadrul auditurilor interne sau externe privind serviciile realizate si stabilesc acțiunile corective si preventive de rezolvare a acestora ;

16.    Evalueaza datele statistice privind rezultatele evaluării satisfacției cetățenilor;

17.    Elaborează Planul anual de instruire si perfecționare a personalului din subordine ;

18.    Aproba procedurile operaționale (de proces) pentru activitatile pe care le coordonează

19.    Evalueaza anual performantele individuale ale șefilor compartimentelor din subordine;

20.    Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de munca pentru șefii de compartimente din subordine

21.    Face propuneri privind: promovarea, premierea, sancționarea salariatilor din subordine ;

22.    îndeplinește si alte atribuții in domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioara.

23.    Respecta prevederile ROI si ROF ale Sectorului 4 ;

24.    Funcționarul public corespunzător acestui post , trebuie sa isi indeplineasca îndatoririle, conform Legii nr.188/1999, modificata si completata.

P. 14. A. DIRECȚIA EVIDENTĂ URBAN1SN SI AMENAJARE TERITORIU

P.14. A.l. SERVICIUL CADASTRU

1.    Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri sunt verificate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, S.C.A.V.L. Berceni, S.C<4©lî7BfEIARA -D.A.F.I., Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietăți, Cadastru și DirecțiaOe Urbanismul Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București; A


2.    Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar; fi 1

3.    Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

4.    Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;

5.    Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

6.    întocmește procese-verbale de punere în posesie;

7.    Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

8.    Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii fondului funciar și a Legii Cadastrului;

9.    la în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza sectorului 4;

10.    întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

11.    înaintează Comisiei municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legiilor fondului funciar;

12.    în urma validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului București participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

13.    la în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

14.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;    '

15.    înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

16.    Completează și ține la zi datele din registrul agricol;

17.    Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a animalelor;

18.    Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

19.    Eliberează adeverințe din registrul agricol;

20.    întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

21.    Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli;

22.    întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală și animală obținută de gospodăriile populației;

23.    Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

24.    Transmite situații Direcției de statistică a C.L.M.B.;

25.    Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul C.L.M.B. și cu circumscripțiile sanitar veterinare de pe raza sectorului 4;

26.    în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațîilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, vor asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

28.    Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul contencios în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local sector 4 specifice activității serviciului;

P.14.A.2. SERVICIUL DOCUMENTE, AVIZE URBANISM

1. Emite in baza legale în vigoare certificate de urbanism, autorizații de consti '    '    ‘


publicitare mobile-pliante, bannere,panouri montate pe vehicule special autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme si reclame publicita

2.    initiaza si promovează proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certifîcateior de

urbanism si a autorizațiilor de construire;    _

3.    întocmește adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Biroul de Publicitate;

4.    Propune si susține program de pregătire a personalului in cadrul Serviciului Documente, Avize Urbanism;

5.    Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate , verifica in teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire;

6.    Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora , precum si sarcini de secretariat in interiorul

Serviciului Documente, Avize Urbanism;    ...

7.    Participa la organizarea si desfasurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);

8.    Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza

administrativa a sectorului 4 ;    _

9.    Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ;

10.    Elaborează sî asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice la nivel de Planururî Urbanistice Zonale (P.U.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) ;

11.    Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice

referitoare fa domeniul (obiectul) de activitate ;    ’

12.    Asigura legătură cu serviciile ce au atribuții in domeniul urbanismului;

13.    Asigura secretariatul comisiei speciale tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului;

14.    Emite in baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizații de construire, conform competentelor;

15.    Asigura pastrarea si conservarea in siguranța a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

15. Identifica posibilități si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

17.    Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate,verifica în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția finalizării lucrărilor respective ;

18.    Verifică respectarea parametrilor tehnici stabiliți de autorizațiile de construire eliberate de Serviciul urbanism;

19.    Colaborează cu Serviciul inspecție control construcții în redactarea răspunsurilor în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;

20.    Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

21.    Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

22.    Participă împreună cu Serviciul inspecție control construcții, la solicitarea acestuia, la verificarea amplasării construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun.

23.    în colaborare cu organele de poliție și alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încăierare a prevederilor legale;

24.    Urmărește respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei Sectorului 4 sau ale instanței de judecată cu privire la aducerea în starea inițială a terenului;

25.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Loc activității serviciului;


26.    la masuri, în colaborarea cu Serviciul inspecție control construcții pentru dezafectarea, conform legii, a construcțiilor efectuate fara autorizație de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului;

27.    Verifica in teren starea imobilelor, terenuri si construcții, înainte de emiterea Certificatelor de Urbanism;

28.    Verifica in teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire si furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației fata de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

29.    Realizează inventarierea clădirilor autorizate si reactualizează permanent acest inventar.

30.    Colaborează cu Biroul Management Situații de Urgență, PSI, pentru îmbunătățirea pianului de prevenire și gestionare a sistemului de urgență (cutremure, alunecări de teren etc);

31.    Face propuneri pentru îmbunătățirea activității de prevenire a degradării clădirilor vechi aflate în pericol de prăbușire;

32.    Colaborează cu alte compartimente pentru elaborarea de studii de specialitate si a documentelor specifice, în vederea realizării de proiecte comunitare, respectiv, a programului -de regenerare urbană, locală sau de sector;

33.    Informează/consiliază cetățenii și asociațiile de proprietari în domeniul legislației specifice privind riscul producerii de cutremure, alunecări de teren și inundațiilor;

34.    Implementează prevederile documentelor sistemului de management integrat calitate - mediu în domeniu! specific;

35.    Oferă, după caz, date și informațiile necesare Inspectoratului pentru Situații de Urgență;

36.    Prezintă rapoarte și situații compartimentelor din cadrul Inspectoratului- de Stat pentru

Disciplina în Construcții și Prefecturii;    •'

37.    Asigură consiliere comisiilor de recepții și achiziții publice în vederea renovării si consolidărilor aflate în patrimoniul sectorului 4; •

38.    întocmește "Lista solicitărilor și estimarea cheltuielilor pentru expertize tehnice a construcțiilor cu destinație de locuit", pe care o înaintează Consiliului General ai Municipiului București;

39.    Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundații;

40.    Inventariază și întocmește baza de date privind toate construcțiile cu destinație de locuința, inclusiv a celor cu destinație de locuințe sociale de pe raza sectorului 4;

41.    Elaborează și transmite către debitori scrisori de înștiințare cu confirmare de primire;

42.    Informează cetățenii sectorului 4, asociațiile de proprietari sau firmele de specialitate cu privire la proiectele sau progresele de consolidare ori reabilitare a construcțiilor;

43.    Participă la audiențele Primarului sectorului 4 cu cetățenii în domeniul specific de activitate.

P.15. COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

1.    Desfășoară activități cu privire la accesarea de fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;

2.    Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de inițiere, promovare, conducere, monitorizare și evaluare a proiectelor cu finanțare din banii publici șî fonduri UE;

3.    Primește cererile si sesizările organizațiilor guvernamentale, neguvernamentale si culte si prezintă directorului direcției relații cu comunitatea locală propuneri de repartizare a lor la serviciile interesate, urmând sa centralizeze rezultatele;

4.    întocmește si actualizează baza de date privind organismele care acorda finanțări de proiecte si oportunitățile de realizare de programe (cereri de finanțare) cu finanțare UE.

5.    Acorda consultanta compartimentelor Primăriei si instituțiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a de proiectelor (cereri de finanțare), cu finanțare UE;

6.    Centralizează informații cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea seySțțpîl resursele ce stau la dispoziția comunității;


7.    Diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finanjahe Uj?r"eaîț2'ațe de administrația publica locala a sectorului 4;

£> ‘•■«.Viei’"’*, OX

8.    Monitorizează beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet).

9.    Ține legătură permanent cu organizațiile neguvernamentale informând operativ șeful de birou despre problemele care aparln acest domeniu;

10.    Face propuneri si împreuna cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii (prin intermediul directorului direcției relații cu comunitatea locală) noi modalitati de colaborare respectiv: contracte, convenții de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizații civice;

11.    Contactează orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societăți comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetățenilor de pe raza sectorului 4;

12.    Participa cu materiale de sinteza, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul sectoarelor Municipiului București, la nivel național pentru a face cunoscuta activitatea primăriei în domeniu;

13.    încheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primăria Sectorului 4;

14.    Face invitații pentru discutarea si soluționarea unor sesizări precum si pentru încheierea unor potențiale parteneriate;

15.    Actualizează baza de date care cuprinde toate O.N.G.-urile de pe raza sectorului 4 si a Municipiului București pe domenii de activitate;

16.    întocmește fisa O.N.G.-urîior;

P.16. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ

P.16.1. COMPARTIMENT REABILITARE TERMICĂ

1.    Să constituie comisii pentru eficiență energetică care coordonează activitățile ce decurg din obligațiile prevăzute de actele normative în vigoare.

2.    să inventarieze, în vederea includerii în programele anuale, toate blocurile de locuințe -condominii, pe care le grupează după același tip de secțiune/proiect-tip sau proiecte unicate

3.    să execute expertiza și auditul energetic, aferente fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat.

4.    să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat

5.    să notifice asociațiilor de proprietari condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

6.    să obțină din partea asociației de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și dovada existenței resurselor financiare pentru începerea lucrărilor;

7.    să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare

8.    să efectueze expertiza tehnică a structurii de rezistență a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în condițiile legii

9.    să încheie convenții cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a cestora;

10.    să notifice Inspectoratul de Stat în Construcții privind data începerii execuției lucrărilor de reabilitare termică, respectiv data recepției la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările în vigoare

11.    să contracteze execuția lucrărilor pentru reabilitare termică a clădirilor de $£uit npmȚn^lizate^

în programele anuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziție pulați^g^pe/bfiza proiectelor elaborate în condițiile legii.    'l    <- 1


P.16.2. SERVICIUL INVESTIȚII

1.    Verifică stadiul fizic al lucrărilor în teren;

2.    Propune măsuri pentru remedierea neconformităților constatate în teren, împreună cu diriginții de șantier;

3.    Verifică legalitatea decontărilor pentru lucrările de construcții și montaj la obiectivele de investiții;

4.    Verifică existența notelor de comandă pentru lucrări suplimentare sau a notelor de renunțare. Totodată verifică dacă acestea au fost acceptate sau nu de persoana juridică achizitoare;

5.    Verifică decontarea cheltuielilor efectuate pentru dirigenția de șantier, asistența tehnică și cota prevăzută de legislația în vigoare către Inspecția de Stat în Construcții;

6.    Asigură organizarea recepției la finalizarea lucrărilor;

7.    Asigură convocarea comisiei de recepție finală;

8.    Participă la recepția parțială și finală a lucrărilor de investiții;    •

9.    Verifica daca obiectiunile din procesul verbal de recepție au fost soluționate in teren;

10.    Asigura eliberarea garanției de buna execuție după încheierea procesului verbal la terminarea lucrărilor sau procesului verbal de recepție finala;

11.    Asigura prelungirea autorizației de construire;

12.    Verifica stadiul fizic al lucrărilor pe teren privind reparațiile sistemului rutier; .

13.    întocmește dispoziții privind comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, procesele verbale aferente acestor recepții, participarea ia acestea;

14.    Stabilește obiectivele privind amenajarea de parcari ecologice si cuprinderea lor in planul de investiții anual;

15.    întocmește temele de proiectare, primește si recepționează proiectele conform conținutului cadru de intocmîre al proiectelor;

15. întocmește dispoziții privind corpîsiiie pentru recepțiile la terminarea lucrărilor si finale, procesele verbale aferente acestor recepții si participarea la acestea;

P.16.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1.    Elaborează Pianul anual al achizițiilor publice pe care îl transmite ia UCVAP;

2.    Realizează corespondența dintre produsele, serviciile și lucrările ce vor fi achiziționate, cu Vocabularul comun aî achizițiîlo publice - Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 ai Parlamentului European și al Consiliului, privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

3.    Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura de atribuire pentru încredințarea contractului (cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu/sau fără publicarea unui anunț de participare, concurs de soluțuii, licitație electronică);

4.    întocmește notele justificative specifice fiecărei proceduri de atribuire;

5.    întocmește Documentația de atribuire, pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

6.    Transmite în SEAP invitațiile de participare, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică;

7.    Asigură respectarea principiilor ce guvernează achizițiile publice: libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal și confidențialitatea;

8.    Inițiază și finalizeză procedura privind cumpărarea directă de produse, servicii și lucrări, în măsura în care valoarea achiziției nu depășește suma de 15 000 euro, fără TVA, pentru fiecare achiziție în parte, conform art. 19 din OUG 34/2006, modificată și completată ulterior;

9.    întocmește Procesul verbal al ședinței de deschidere al ofertelor, Raportul de atribuire al procedurii, transmite comunicările privind rezultatul procedurii;

10.    Asigură corespondența cu operatorii economici și cu ofertanții în ceea ce privește solicitările de clarificări referitoare atât la Documentația de atribuire, cât și la ofertele depuse;


11.    Elaborează contractul achiziției publice;

12.    întocmește dosarele achizițiilor publice pentru toate procedurile inițiate și finalizat

13.    întocmește punct de vedere și transmite către CNSC toate documentele solicitate'în câ^t^'î^Eprp

procedura de atribuire este contestată;    | f


14.    Transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele de achiziție publică atribuite;

15.    întocmește situații și rapoarte solicitate, atât pentru direcțiile din SECTOR 4, cât și pentru alte autorități;

5.1.    DIRECȚIA JURIDICĂ

5.1.1.    SERVICIUL CONTENCIOS

1.    Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdictionale deja Curtea de Conturi, a organelor de urmărire si cercetare penala cat si a notarilor publici;

2.    Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocări ia conciliere directă, cereri precizatoare, cereri de încuviințare a executării silite, obiective pentru rapoartele de expertiză și obiecțiuni la rapoartele de expertiză;

3.    Formulează plângeri penale in numele si pentru susținerea intereselor legale ale Primăriei;

4.    Legalizează si investește cu formula executorie hotărârile judecătorești definitive si irevocabile;

5.    Transmite hotărârile judecătorești, definitive si irevocabile, către serviciile din cadrul Primăriei sector 4 care au sesizat serv. Contencios pentru soluționarea lucrărilor respective;

6.    Transmite titlurile executorii, hota rari judecătorești, către organele de specialitate in vederea executării silite;

7.    Inainteaza către instanța de judecata, spre competenta soluționare, plângerile formulate împotriva proceselor verbale de contravenție;

8.    La solicitarea instanțelor judecătorești asigura realizarea procedurii prevăzută de Decretul nr.32/1954 cu privire la declararea mortii prezumate;

9.    Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești si a termenelor de judecata;

10.    Tine evidenta citațiilor emise de instanțele judecătorești si a publicațiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecătorești în vederea afisarii in avizierul C.L.S.4;

11.    Formulează in termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

12.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activitatii desfășurate, supune răspunsurile aprobării primarului si le transmite in termen serv.Monitorizare acte administrative;

13.    Participa la audientele primarului asigurând asistenta juridica cu aceasta ocazie, in vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflata in audienta;

14.    Asigura realizarea bibliotecii juridice ;

15.    ndeplineste orice alte sarcini si lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se incadreaza in specificul activitatii juridice desfășurate;

Relații de colaborare

1.    -Colaborează cu toate serviciile si birourile Primăriei Sector 4 pe probleme specifice activitatii serviciului.

2.    -Colaborează cu alte organe si autoritatî:

3.    -Prefectura Municipiului București;

4.    -Primăria Municipiului București;

5.    -Sectoarelor din municipiului București și instituțiile din țară;

6.    -Unități de Poliție din București și din țară;

7.    -Parchetele din București și din țară;

8.    -Toate instanțele din București și din țară;


9.    -Camera de Conturi București;

10.    -Administrația Financiara sector4;

11.    -Direcția Generală de Impozite și Taxe Local

12.    -Camera de Comerț si Industrie a României;

13.    -Birourile executorilor judecătorești, etc.

S.1.2. SERVICIUL LEGALITATEA ACTELOR

1.    Formulează in termen legal răspunsuri scrise către petenti;

2.    Avizează pentru legalitate proiectele de dispoziții ale Primarului;

3.    Sesizează Camera Notarilor Publici în vederea declanșării procedurii succesiunilor vacante, potrivit Legii nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale;

4.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspunsurile aprobării Primarului si le transmite in termen Serviciului Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral;

5.    Asigura Consilierea Juridica a serviciilor Primăriei Sectorului 4, in activitatea specifica fiecărui serviciu în vederea respectării dispozițiilor legale, la cererea-'acestora;

6.    Studiază si pune in aplicare legislația nou aparuta;

7.    Realizează controlul actelor emise de directiile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului 4;

8.    Verifica legalitatea autorizațiilor de construire;

9.    Asigura realizarea bibliotecii juridice.

S.1.3. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

1.    Efectuarea anchetelor sociale cu privire ia:

2.    Modul de intretinere, creștere si educare a copiilor care urmeaza a fi încredințați unei ( torte persoane, unuia din părinți ori unei instituții de ocrotire;

3.    Minorii care au savarsit fapte prevăzute de legea penala fata de care șe dispune o măsură educativa sau privativa de libertate;

4.    Situația materiala a unor condamnați care solicita amanarea sau intreruperea executării pedepsei din motive familiale;

5.    Persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala, in vederea puneriPsub interdicție;

6.    întocmirea proiectelor de decizii cu documentațiile si avizele necesare pentru:

7.    Instituirea tutelei si curatelei;

8.    Stabilirea numelui si prenumelui copilului părăsit;

9.    Verificarea si descărcarea de gestiune a tutorilor;

10.    întocmirea de lucrări si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate restrânsă, precum si a persoanelor capabile, aflate in neputința de a-si apara singure interesele;

11.    Verificarea modului in care persoana obligata sa presteze intretinera isi executa

obligațiile contractuale;    (

12.    Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare a unor bunuri ce le aparțin in scopul întreținerii si îngrijirii lor;

13.    Solicita eliberarea extrasului de naștere pentru uz oficial, la cererea unor instituții, in scopul stabilirii unor masuri de protecție pentru copiii părăsiți;

14.    Asigurarea programul de lucru cu publicul;

15.    Efectuarea oricăror atribuții de serviciu repartizate de șeful serviciului si care se incadreaza in specificul compartimentului;

16.    Limite de competenta: Efectuarea anchetelor sociale si întocmirea actelor de procedura prevăzute de lege in competenta serviciului de autoritate tutelara

17.    Atribuțiile in temeiul Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoar''1'"- ------


18.    vârstnice.

a. Consilierea persoanelor vârstnice in vederea încheierii actelor instraineaza un bun in schimbul întreținerii.

b.    Asistarea acestora in vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice

c.    Promovarea acțiunilor în instanța cu privire la rezolutiunea contractelor de

19. întreținere in cazul neindeplinirîi clauzelor contractuale.

S.2. SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECTORAL

1.    Ține evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

2.    Difuzează conducerii executivului sectorului 4, Consiliului Local al sectorului 4 și compartimentelor de specialitate - in funcție de specificul activității acestora - Hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

3.    Difuzează conducerii executivului sectorului 4, Consiliului Local al sectorului 4 și

compartimentelor de specialitate - în funcție de specificul activității acestora - Dispozițiile Primarului General al Municipiului București    " '

4.    Ține evidența solicitărilor cetățenilor venite pe adresa de e-mail a Consiliului Local al sectorului

4.    le repartizează conform rezoluției Secretarului, urmărește și transmite răspunsurile primite de la compartimentele de specialitate nominalizate;

5.    înregistrează Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 și le înaintează in termen de 10 zile de la adoptare Prefecturii Municipiului București in vederea efectuării controlului de legalitate;

6.    Informează consilierii și conducerea executivului sectorului 4 in legătură cu Hotărârile

Consiliului Local anulate sau suspendate;    ''

7.    Participă la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

8.    Difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 aparatului de specialitate al Primarului, precum și direcțiilor subordonate care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

9.    înregistrează Dispozițiile PrimaruluPSectorului 4 și le înaintează in termen de 5 zile de la emitere Prefecturii Municipiului București in vederea efectuării controlului de legalitate;

10.    Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4, instituțiilor subordonate și persoanelor nominalizate, Dispozițiile Primarului sectorului 4 in vederea aplicării acestora;

11.    Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la ședințele Consiliului Local al sectorului 4;

12.    Ține evidența notelor cu probleme reieșite din ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;.

13.    Acordă asistență compartimentelor de specialitate in vederea întocmirii proiectelor de hotărâri inițiate;

14.    înregistrează și înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

2.    Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele in plen ale Consiliului Local;

3.    Aduce la cunoștința publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local prin afișarea acesteia in locuri publice și pe site-ul instituției;

4.    Asigură convocarea șefilor de compartimente in vederea participării la lucrările ședințelor comisiilor de specialitate sau ședințelor in plen ale Consiliului Local, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;

5.    Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local, le multiplică și distribuie consilierilor locali și le transmite administratorului site-ulul instituției în vederea afișării;

6.    Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali in ședințele in plen ale Consiliului Local;

7.    Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări;

8.    Urmărește primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali, atât in notele comisiilor de specialitate, cat și in ședințele în plen ale Consiliului Local;

9.    întocmește și sigilează dosarele ședințelor in plen a Consiliului Local după aprobarea pț^eWlbT^Sx^

verbal al ședinței;    \

10.    Difuzează compartimentelor de specialitate programarea.ședințelor comisiilor de^pecia}

r,1,7 •


33    ( VWfȚ

11.    întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele in plen ale Consiliului Local, pa baza pontajelor semnate de către președinții comisiilor;

12.    Asigură, sub coordonarea Secretarului Sectorului 4 și cu ajutorul celorlalte compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4, organizarea și desfășurarea procesului electoral, in condiții optime;

13.    Propune primarului măsuri pentru informarea cetățenilor asupra drepturilor și îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, comunicarea schimbării de domiciliu, etc.);

14.    înregistrează sesizările și întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greșite sau a oricăror erori din listele electorale și le transmite Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, spre rezolvare;

15.    Primește de la Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, copiile listelor electorale și le pune la dispoziția alegătorilor pentru consultare;

16.    Comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare, modificările intervenite la listele electorale, după trimiterea copiilor la secțiile de votare;

17.    La solicitarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența-' Persoanelor transmite, Hotărârile C.G.M.B. referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri, renumerotări, artere desființate, artere noi, etc.);

18.    Asigură securitatea registrelor care conțin listele electorale permanente;

19.    Prezintă Primarului activitățile ce se desfășoară pe durata campaniei electorale și termenele

stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României;    ...

20.    Ține evidența comunicărilor provenite de ia compartimentele de stare civilă pentru cetățenii decedați;

21.    Ține evidența comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate și transmite periodic, pentru radierea acestora din listele electorale permanente, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor;

22.    Colaborează cu toate direcțiile din cadrul Primăriei sectorului 4, serviciile de specialitate aflate in subordinea directă a Primarului sectorului 4 și serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4;

23.    Colaborează cu Prefectura Municipiului București, Primăria Municipiului București, Poliția, Judecătoriile teritoriale;

24.    Asigură punerea la dispoziția Direcției Juridice a întregii documentații ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului București, in vederea formulării apărării;

25.    îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice instituției.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

1.    Oficiul Stare Civilă

2.    Oficiul de Evidență a Persoanelor nr.l

3.    Oficiul de Evidență a Persoanelor nr.2

4.    Oficiul de Evidență a Persoanelor nr.3

5.    Oficiul Informații și Relații Publice

6.    Secretariat

Această structură organizatorică funcționează în baza prevederilor H.C.L.S.4 nr.2/13.01.2005 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și ale H.C.L.S.4 nr.7/27.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Activitatea este coordonată de către directorul executiv prin responsa^țlîi^^^îfeii cf. organigramei aprobate de HCL nr. 86/ 13.08.2010.

\ . >,,.# / !? •/.

? i?

Primarul conduce activitatea Sectorului 4 al Municipiului București și a instituțiilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local, cu sprijinul Viceprimarului și al Secretarului Sector 4.

Secretarul îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei Sectorului 4 și îndeplinește funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului, conform Legii nr.272/2004 privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului.

Directorii, șefii serviciilor și birourilor colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal și de calitate'a atribuțiilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituției (respectiv Primar, Viceprimar, Secretar Sector 4).

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR - DISPOZIȚII FINALE -

Art.l Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale).

Art.2 în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție privind protecția muncii și asigurarea calității serviciilor.

Art.3 în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din Primăria Sectorului 4 și serviciile de interes public local, vor întreține relații funcționale cu Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituțiile specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusă la cunoștință conducerii instituției.

Art,4 (l)Toți șefii compartimentelor din cadrul instituției au ca atribuții comune, și obligatorii următoarele :

-    vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale șt pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat. în acest sens, șefii de compartimente:

-    vor analiza periodic și vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul activității pe care o coordonează.

-    sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea instituției.

-    colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-i coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

-    asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

-    informează operativ conducerea instituției asupra activității desfășurate și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

-    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

-    Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul Local al Sectorului 4 sau alte instituții ale statului care au asemenea competente

-    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

-    Colaborează cu toate compartimentele Primăriei, precum și cu instituțiile publice,de interes local în măsura în care activitatea compartimentului o impune


-    Colaborează cu diverse instituții publice de la nivel local sau guverna competențele stabilite de lege și atribuțiile specifice domeniului de activr^tîe

-    îndeplinesc și alte atribuții în domeniu, specifice instituției.    j.

(2)    Toțî salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere ia minim a cheltuielilor materiale.

(3)    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar.

(4)    întregui personal al aparatului propriu-are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare, statutul funcționarilor publici și Regulamentul de Ordine Internă.

Art.5 Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului de Ordine Internă.

Art.6 Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta'a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile C'e le revin acestora, completând fișele de post ale acestora. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 4.

Art.7 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.188/1999 republicată privind statutul funcționarilor publici și cu Codul-'" Muncii.

Art.8 Șefii compartimentelor participă la ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4 și la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

Art.9 (1) Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Primăriei {T/j Sectorului 4, vorfi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituției.    ~

(2)    Personalul Primăriei Sectorului 4, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-i prezinte șefului de compartiment în cauză.

(3)    Nerespectarea alin.țl), (2) atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform Codului Muncii și a Legii nr.188/1999 modificată și completată privind statutul funcționarilor publici.

Art.10 Corespondența venită în instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va purta în mod obligatoriu număr de intrare de la Serviciul informații și relații publice și va fi distribuită compartimentelor cărora le este adresată sau care au atribuții în conformitate cu obiectul corespondeței.

Art.ll Toate compartimentele au obligația să trimită Serviciului informatică informațiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-u! instituției;

Art.12 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații din subordine.

Art.13 Șefii compartimentelor din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, au obligația de a pune la dispoziția consilierilor informațiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleși.

Art.14 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

Art.15 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. jâl-Qf-Sefl și intră în vigoare la data aprobării.

36