Hotărârea nr. 38/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de Specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 4 sub

Nr.164/23.02.2011;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de O.U.G. Nr.63/2010 privind modificarea și completarea Legii Nr.273/2006

privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.,,1” și ale art.81 alin.,,2” lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 4 în conformitate cu anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.l 18/2010.

Art.2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.


Nr. 38/28.02.2011'OPESCUAnexa nr.l la H.C.L. Sector 4 nr.

3>£ /    03.-Qo//


ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI P UB LI C S E C T O R 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

DIRECTOR

î BIROUL BUGET, î FINANCIAR, CONTABILITATE

PC -1+5SERVICIUL ADMINISTRATIV PC -1 + 7

PC-2 + 53


COMPARTIMENT

JURIDIC

PC -1


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICEl PC - 2


1 FORMAȚIA 1 H PARCUL COPIILOR

PC-1+28


I FORMAȚIA 2 PARCUL COPIILOR

PC-1+25TOTAL PERSONAL: 76 DIRECTOR PC -1

PERSONAL CONDUCERE FUNCȚII CONTRACTUALE - 5 PERSONAL EXECUȚIE FUNCȚII CONTR ACTUALE - 70


Anexa Nr.2 la H.C.L.Sector 4 Nr.

STAT DE FUNCȚII

Administrația Domeniului Public sector 4

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad

Nr.

posturi

Director

S

2

1

Sef birou

S

2

2

Sef serviciu

s

2

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

5

Inspector de specialitate

s

II

1

Sef formație muncitori

s

2

Referent de specialitate

SSD

I

1

Referent

M

IA

3

Casier

M

-

1

Magaziner

M-G

1

Șofer

M-G

-

2

Paznic

G

-

1

Muncitor calificat

M-G

I

33

Muncitor necalificat

G

-

19

TOTAL

76

NOTA:


DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 4

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Artl Administrația Domeniului Pubiic Sector 4 (denumită în continuare A.D.P.S.4) funcționează ca instituție,publică de interes local, cu personalitate juridică in subordinea Consiliului Local ai Sectorului 4. .■

Art.2 (1) Structura organizatorică a A.D.P.S.4 este în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 privind aprobarea numărului de posturi și a statului de funcții ale A.D.P.S.4;

(2) Organigrama funcțională a A.D.P.S.4 cuprinde următoarea structură:

1. DIRECTOR

1)    SERVICIUL ADMINISTRATIV-1)------FORMAȚIEI PARCUL COPIILOR

2)------FORMAȚIE 2 PARCUL COPIILOR

2)    BIROU BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE 4) BIROUL RESURSE UMANE , SSM, PSI

1.1. Obiective și domeniu de activitate

Art.3 A.D.P.S.4 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreținerea și curățenia spațiilor verzi aflate în administrarea sa, amenajarea și reamenajarea lor precum și plantarea materialului dendro - floricol existente în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, întreținerea Parcului Copiilor, Intreținerea-amenajarea Parcului din proximitatea Palatului Copiilor („Parcului Piedone”) și realizarea unor lucrări de amenajare și administrare a domeniului public pe raza sectorului 4 a Municipiului B ucurești.


Art.4 Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de A.D.P. revin, se finanțează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe

S.4 în îndflțgigifâa! domeniul

Șos Olteniței r^&J}$c^iț^Corp


Art5 A.D.P.Sector 4 are sediul în Municipiul București,

Magazin - registratura si birourile pendinte clădirii anexe).

1.2. Principalele tipuri de relații funcționale din cadrul A.D.P.S.4

Art6 în relațiile cu personalul din cadrul A.D.P.S.4, precum și cu persoanele fizice sau juridice, salariații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine și amabilitate.

Art.7 Salariații A.D.P.S.4 au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor cu care intră în legătura în exercitarea iunctiei, prin:

a)    întrebuințarea unor expresii jignitoare ;

b)    dezvăluirea unor aspecte ale vieții private și formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Art.8 DIRECTORUL îndeplinește în condițiile legii, următoarele atribuții:

a)    asigură conducerea, reprezentarea si managementul instituției;

b)    răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, fundamentează și propune planul de venituri și cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care il supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

c)    in limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu agenți economici;

d)    coordonează activitatea privind auditul intern și controlul financiar preventiv;

e)    dispune organizarea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea de lucrări, bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale;

f)    verifică și răspunde de organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de lucrări, bunuri și servicii, conform prevederilor legale, a dispozițiilor Primarului și a Hotărârilor Consiliului Local;

g)    verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor și a tuturor

valorilor bănești;

h) exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturilepostului și modul de rezolvare a problemelor cu publicul;

j)    avizează propunerile de prețuri și tarife pentru activitățile prestate în prevederile legale și le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

k)    coordonează, îndruma și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

l)    emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

m)    asigură activitatea de investiții privind dotarea cu mijloace fixe (aparatură, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției, conform aprobărilor anuale date de către Consiliul Local;

n)    coordonează activitatea de personal și stabilește atribuțiile acestuia, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

o)    fundamentează și propune proiectul de organigramă, statui de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și le supune spre aprobare, conform reglementărilor legale;

p)    aprobă Statul de plată al unității, încadrează și eliberează din funcție personalul unității, potrivit legii;

q)    răspunde de aplicarea legalității privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate si dispune întocmirea fișei postului și fișei performanțelor profesionale individuale a întregului personal;

r)    organizează activitatea de formare și perfecționare profesională a salariațifor, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

s)    poate modifica atribuțiile personalului de conducere din subordine în funcție de necesități;

t)    în cadrul numărului total de posturi aprobate prin Hotărârea C.L.S.4., pentru buna funcționare a instituției, Directorul aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorică, aprobă transformarea posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, conform legislației în vigoare, aprobă modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea in cadrul altui compartiment al A.D.P.S.4, precum si constituirea de colective si compartimente de lucru, in funcție de necesități;

u)    aprobă Regulamentul de Ordine Internă;

v)    stabilește politica și strategia în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă;

x)    verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

y)    asigură resursele necesare pentru implementarea și funcționarea Sistemului Calității/Mediului;

z)    urmărește creșterea calității prestațiilor realizate; coordonează direct activit/® BirouFinanciar - Contabilitate, Serviciul Resurse Umane și Juridic, Compartiment A' Serviciului Administrativ.

Art.9 îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de Primarul Sectorului 4 sau la propunerea Consiliului Local al Sectorului 4,

Art.10 în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul emite Decizii.

Art.ll Directorul reprezintă A.D.P.S.4 în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și injustiție .

Art.12 în perioada în care Directorul nu este prezent in instituție , atribuțiile funcției de Director vor fi preluate, pe bază de decizie de către persoana desemnată de Director.

Art.13. Principale tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

A.    Relații de autoritate ierarhice:

a)    subordonarea Directorului față de Consiliul Local Sector 4;

b)    subordonarea personalului de execuție fată de directori, după caz.

B.    Relații de cooperare

a)    se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a A.D.P.S.4 sau între acestea și compartimentele corespondente din cadrul unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

b)    se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a A.D.P.S.4 și compartimente similare din cadrul Primăriei Sectorului 4.

PARTEA a H-a

2.1. ATRIBUȚII

Art.14. Directorul coordonează direct sau prin intermediul Șefilor de Servi ci u/Birou, potrivit delegării de competențe.

2.2. Atribuții Comune Șefilor de Servicii/Birouri și Formații

Art.15. Șefii de Servicii/Birouri și Formații se subordonează Directorului, conform nivelurilor ierarhice stabilite în organigramă.

Art.16. Transformă programele și strategiile stabilite de conducere în sarcini de lucru și se asigură ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiective respectarea cerințelor privind calitatea, protecția mediului- prin colaborarea la niv formații .


Art.17. Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătăm^^ de Management Calitate/Mediu în zonele coordonate, precum și corelarea aefri ținerea sub control ale interfețelor în cadrul proceselor, precum și atinge! performanță.

^Mt^^^i^ilor și ’’'rarilor de


Art.18. Șefii de Serviciu/Birou și Formații vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate în cadrul seviciilorZ/birourilor/ formațiilor pe care le conduc.

Art.19. Vizează pentru realitate și oportunitate toate documentele emise de compartimentele din subordine care implică angajarea de cheltuieli.

Art.20 Șefii de Serviciu/Birou și Formații răspund direct de :

a)    actualizarea fișelor de post precum si întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate ;

b)    evaluarea permanentă a personalului din subordine în scopul perfecționării activității profesionale și luarea măsurilor operative conform competențelor ;

c)    asigurarea cunoașterii și aplicării actelor normative de referință în domeniul de activitate ;

d)    fundamentarea, în calitate de specialiști în domeniul respectiv, a cererilor de oferte și ofertelor primite de A.D.P.S.4 pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop, propunerile de investiții se fac ierarhic și se aprobă în funcție de priorități;

Art.21 (l.Șefii Serviciilor/Birourilor .si Formațiilor colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal și de calitate a sarcinilor ce intră in competență lor, precum și a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituției.

(2.Directorul este numit de Primar prin dispoziție ca urmare a concursului organizat în acest sens pentru ocuparea funcției de conducere, este controlat, evaluat și eliberat din funcție în funcție de rezultate și prestația manageriala.

(3.In exercitarea atribuțiilor sale, Directorul dispune sarcini de serviciu și decide în limitele legale ale atribuțiilor sale în obiectivele stabilite prin contract de mandat cu menținerea obiectivelor de performanță cuprinse in acesta.

(4.Consiliul Local Sector 4 ia act de numirea directorului și împuternicește Primarul să îndeplinească atribuțiile și formalitățile de angajator pentru director.

Art.22 Șefii Serviciilor/Birourilor și Formațiilor se asigură că tot personalul din subordine va respecta legislația în domeniu.

Art.23 Șefii Serviciilor/Birourilor și Formațiilor răspund ca ieșirea în exterior a oricărei adrese, situații, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a Serviciului Administrativ a unității cu aprobarea obligatorie a conducerii.

Art.24 întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe și obiecte de inventar către/de la alte servicii, birouri ;

Art.25 Normele de conduită profesională a personalului angajat sunt reglementate de Legea Nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituțiile publice și sunt obligatorii pentru toți angajații precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție în cadrul A.D.P.S.4.

Art.26 Șefii Serviciilor/Birourilor și Formațiilor se asigură că întocmirea și transmiterea către biroul de specialitate a necesarului de cheltuieli specifice biroului, în vederea menținerii acestora în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, alocat și adecvat anului respectiv ■;


Art. 27. Serviciul Administrativ are următoarele atribuții:

I.) 1) asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere

o 5

2)    are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes pubife'

-    actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autoritari publice;


-    structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al personalului instituției publice;

-    numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale salariatului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

-    coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

-    sursele de finanțare, bugetul și bilanțul contabil;

-    programele și strategiile proprii;

-    lista cuprinzând documentele de interes public;

-    lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

-    modalitățile de contestare a actelor cu caracter administrativ emise de instituție în situația în care persoana se consideră vătămată in drepturile si interesele sale ;

3)    asigură persoanelor interesate, Ia cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal;

4)    comunicarea informațiilor de interes public se poate realiza și în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare;

5)    are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și să furnizeze pe loc informațiile solicitate, în situația în care acestea sunt deținute în cadrul serviciului;

6)    îndrumă persoanele să solicite în scris informația de interes public;

7)    asigură programul minim stabilit de conducerea autorității sau instituției publice, care va fi afișat Ia sediul acesteia și care se va desfășura în mod obligatoriu în timpul funcționării instituției, incluzând și o zi pe săptămâna, după programul de funcționare ;

8)    primește, înregistrează și se îngrijește de rezolvarea petițiilor;

9)    distribuie petițiile către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

10)    urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile înregistrate;

11)    asigură expedierea răspunsului către petiționar ;

12)    se ingrijește de clasarea și arhivarea petițiilor;

13)    asigură (în 5 zile de la înregistrare) redirecționarea petițiilor greșit înregistrate la A.D.P.S4, către autoritățile sau instituțiile publice în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în cereri;

14)    întocmește semestrial raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor din cadrul instituției;

15)    realizează materiale informative specifice;

16)    coordonează elaborarea și difuzarea către populație a pliantelor, ghidurilor și materialelor informative, care să contribuie la crearea unei imagini corecte despre instituție și activitățile ei;19)    asigură înregistrarea în registre speciale a hotărârilor de consiliu local/gU^i^^ [nsww-rjti și dispozițiilor de Primar comunicate instituției;

20)    asigura difuzarea actelor administrative;

21)    asigura'aducerea la cunoștința publica (prin afișare) a hotărârilor consiliului general/ local si a dispozițiilor de Primar cu caracter normativ, de interes general pentru cetățenii municipalității;

22)    asigura cercetarea in arhiva A.D.P.S.4 si eliberează, la cerere, copii conforme cu originalul de pe documentele din arhiva;

23)    asigura selecționarea documentelor din arhiva A.D.P.S.4 si predarea acestora la arhivele statului;

24)    asigura evidenta tuturor documentelor intrate si ieșite din depozitul de arhiva pe baza registrul de evidenta curenta;

25)    efectuează arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi;

26)    organizează depozitul de arhiva după criterii prealabil stabilite;

27)    informează conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare si conservare a arhivei;

28)    pune Ia dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

29)    comunica in scris in termen de 30 de zile Arhivelor Naționale înființarea reorganizarea sau oricare alte modificări survenite in activitatea instituției cu implicații asupra compartimentului de arhiva;

30)    organizează ordonarea si pastrarea in depozite a materialelor documentare si supraveghează scoaterea si rearhivarea lor de către lucratori;

31)    se îngrijește ca depozitele sa fie bine si curat intretînute si ca materialul documentar sa fie ferit de degradare sau distrugere;

32)    asigura respectarea normelor de protecție a muncii si PSI pentru depozitele de arhiva pe care le gestionează;

33)    asigura respectarea normelor legale privind secretul de serviciu si confidențialitatea in legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștința personalul serviciului in exercitarea funcției;

34)    efectuează arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi;

35)    verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;

36)    intocmeste inventare pentru documentele fără evidenta, aflate in depozit.

II.) Serviciul Administrativ mai îndeplinește si alte atribuții:

a) asigura o gestionare si gospodărire eficienta a patrimoniului si a dotărilor din instituție,

tehnico-operațiva a lucrărilor de reparații si intretinere pe fiecare unitate in parte ;

b)    întocmește, verifică și urmărește la plată contractele de furnizare de utilitati (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) atât pentru sediul instituției cât si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

c)    intocmeste documentațiile necesare obținerii avizelor, autorizațiilor si consumul energiei electrice, combustibililor, etc.;

d)    verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind /id'hsiimuîenergie electrica, agenții economici care au contracte de închiriere cu institut conducerea in cazul neregulilor constatate ;

e)    urmărește achitarea in termenele legale a facturilor de plata a energiei electric^Sg! gaze si termoficare;

f)    tine evidenta tehnica a dotărilor existente precum si a reparațiile executate ia acestea ;

g)    urmărește si se informează Ia zi cu legislația in vigoare in vederea aplicării corecte a legilor si a normativelor existente in domeniul său de activitate ;

h)    răspunde ca ieșirea în exterior a oricărei adrese, situații, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unității cu aprobarea obligatorie a conducerii;

i)    aduce ia îndeplinire toate atribuțiile si sarcinile stabilite de către conducere.

III.) Activiății necesare organizării $i coordonării parcului auto:

a)    întocmirea documentelor legale și necesare în vederea asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb, service-ului auto;

b)    întocmirea referatelor pentru contractarea, în condițiile legii a carburanților auto și a asigurărilor RCA și CASCO;

c)    calculează consumul normat de carburanți și lubrefianți pentru fiecare autovehicul și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate;

d)    face propuneri de imputare pentru consumurile depășite;

e)    urmărește consumul de piese schimb, materiale , carburanți și uleiuri;

f)    ține evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

IV.) Activități necesare organizării și coordonării activității de administrare, gestionare,

gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Administrației Domeniului Public

Sector 4:

a)    prin magazinerul din subordine, gestionează șițtine evidența primară: a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou/rechizite, imprimantelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, a materialelor și pieselor de schimb pentru aparatura (copiatoare, calculatoare, imprimante etc), materialelor de curățenie, materialelor electrice, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefiantițor etc.;

b)    asigură pe linie de P.SJ. materialele, instalațiile și pichetul de incendiu;

c)    asigură reîncarcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului cât și din celelalte locații (dacă există);

d)    asigură curieratul instituției;

Art. 28. Formație Parcul Copiilor:

-    asigura gospodărirea si întreținerea terenurilor din custodia sa,

-    asigură curățenia și menținerea condițiilor legale de funcționare a aparatelor de joacă și/sau întreținere,

-    menține dotarea aflata in admnistrarea sa.

-    exploatează si intervine cu toate mijloacele aflate in dotare conform sarcinilor primite de către

conducătorii ierarhici,

~ asigura menținerea la stadiul de funcționare a întregii aparaturi aflate in exploatarea sa,

-    conlucrează cu personalul de execuție in domeniu pentru indeplinirea obiectivelor, sarcinilor si

lucrărilor de efectuat in domeniul sau de activitate.

Art.29. Compartiment Achiziții Publice are următoarele atribuții:

a)    elaborează proiectul programului anual de achiziții publice ;

b)    aprobă temele necesare proiectelor de investiții;


c)    întocmește împreuna cu compartimentul juridic, in regie pi societeti comerciale de profil, documentația de atribuire (proiectele de ) a contractelor de achiziție publica;

d)    verifică împreuna cu specialiștii de la compartimentul jui organizarea procedurilor de achiziție publica;


idic documentațiile^t^roptffiee)    se ocupa de formalitățile de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si de vanzarea/transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei

f)    urmărește împreună cu compartimentuljuridic, modul de. prezentare și de înregistrare al ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achiziții publice, la registratura instituției;

g)    Stabilește împreuna cu compartimenul juridic si după consultarea conducerii, componența comisiilor de selecție a ofertelor si recepție a lucrărilor ;

h)    participa la analiza si selectarea ofertelor de achiziții publice ;

j) întocmește împreună cu compartimentul juridic, procesele- verbale de deschidere a ofertelor si de atribuire a contractelor de achiziție publica;

j)    comunica, împreună cu compartimentuljuridic, rezultatele procedurilor de achiziție publica către ofertantii participând;

k)    primește contestabile depuse de către ofertantii implicați in procedura de achiziție publica (după ce acestea au fost înregistrate la registratura instituției) si le inainteaza comisiei de analiza si soluționarea a contestațiilor;

l)    transmite rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor in drept;

m)    restituie garanțiile de participare 1a procedurile de achiziție publica, precum si garanțiile de buna execuție după consultarea comsiei stabilite in acest sens;

n)    transmite dosarul achiziției publice către compartimentul juridic, in vederea redactării si perfectării contractului de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziție publica;

o)    întocmește împreuna cu compartimentuljuridic raportul anual de achiziții publice ;

p)    gestioneaza împreuna cu compartimentul juridic, baza de date cu privire la procedurile de achiziție publica organizate;

q)    elaborează raportul de specialitate la proiectele de hotarari ale C.L.S.4. pentru atribuțiile specifice Biroului de Achiziții;

r)    rezolva corespondenta repartizata;

s)    participa la recepția obiectivelor de investiții;

t)    organizează sistemul de selecție al societăților comerciale care furnizează produse, prestează servicii si execută lucrări, in scopul constituirii unei baze de date privind evoluția prețurilor pe piața materialelor, forței de muncă, transporturi etc.;

ț) efectuează analize de preturi;

u)    urmărește modul de îndeplinire ai condițiilor contractuale atât pe durata de execuție a lucrărilor cât și în perioada de garanție;

v)    propune măsuri de îmbunătățire a activitatii de urmarire-evidenta decontări, reglementare financiara si conlucrare cu celelalte compartimente ale instituției;

x)avizează toate actele emise in domeniul investițiilor pentru conformitate in domeniul legislației achizițiilor publice.

Art.30.(l) Biroul Buget, Financiar, Contabilitate are următoarele atribuții:

1.    întocmirea documentelor justificative pentru orice operație care afectează patrimo

2.    înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale;

3.    valorifica inventarul patrimoniului unității;

4.    întocmirea bilanțului contabil;


5.    furnizarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația


rezultatelor obținute de unitate ;

6.    asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea

7.    asigurarea gestionarii patrimoniului A.D.P.S.4 în conformitate cu prevederi] vigoare;

8.    organizarea și conducerea evidenței contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

9.    evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

10.    constituirea comisiilor și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

11.    întocmirea și prezentarea Consiliului Local a contului anual de execuție al bugetului

A.D.P .S4

(2) Șeful Biroului Buget, Financiar, Contabilitate are obligația să soluționeze în termenul legal și în limita competentelor ce ii revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare si alte sarcini, potrivit dispozițiilor Primarului Sector 4 și deciziilor Directorului de ia A.D.P.S.4.

-    întocmește și transmite lunar către instituțiile abilitate a declarațiilor privind contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

-    întocmește ștatele de plată lunare pentru salariații instituției pentru ridicarea și plata drepturilor salariale;

1.    asigură, prin tehnica de calcul din dotare și răspunde de efectuarea corectă a calcului privind drepturile bănești ale salariatilor, a reținerilor din salarii și a obligațiilor fată de bugetul de stat si local, asigurările sociale și alte fonduri speciale;

2.    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-î revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor fmanciar-gestionare, efectuate de organele in drept;

3.    întocmirea și înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei și în devize, diverse, de salarii);

4.    răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

5.    introducerea notelor contabile, întocmirea balanței de verificare lunara;

6.    întocmirea și transmiterea lunara către Administrația Financiară a situației privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite ;

7.    înregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor A.D.P. Sector 4 ;

8.    completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajați, privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

9.    introduce nominal sumele pentru stabilirea premiilor și calcularea fondului total de premiere;

10.    întocmirea O.P.H.T. și cecurilor pentru numerar;

11.    ridica și depune numerar de la Trezoreria Sector 4 ;

12.    ridica și depune documentele pentru decontare bancara ;

13.    efectuarea tuturor operațiunilor de plăti si incasari ce se derulează prin casieria A.D.P. Sector 4 ;

14.    întocmirea și predarea zilnica a registrul de casă;

15.    întocmirea ordonantarilor de plata privind drepturilr salariale ;

16.    furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala si anuala a execuției bugetare cat si a altor raportări statistice ;

17.    înregistrarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în registrele de invi fișelor de inventar pe locuri de folosință și pe persoane ;

18.    stabilirea si urmărirea plătii chiriilor, precum și virarea 1a bugetul de stat a termen legal;

v

h19.    înregistrare operațiuni contabile în fișe de cont;

20.    verificarea si analizarea conturilor ;

21.    operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate;

22.    urmărirea și verificarea viramentelor bancare (lei și devize);

23.    urmărirea și verificarea registrului de casă (lei și devize);

24.    urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbiri telefonice, etc., a penalităților de întârziere pentru timpul depășit, conform legislației in vigoare și virarea acestora la buget precum si urmărirea recuperării lipsurilor aflate in gestiune;

25.    înregistrarea valorică și cantitativă în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar achiziționate pentru instituție ;

26.    întocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor,obiectelor de inventar, binurilor valorice de benzina si motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz. ;

27.    întocmirea și transmiterea semestriala către Administrația Financiară a Sectorului 4 a declarațiilor privind structura și cheltuielile de personal din unitate ;

28.    punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe cu magaziile ;

29.    valorificarea inventarelor, constatarea si înregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor;

30.    analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si Stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

31.    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

32.    asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a actelor si documentelor contabile, in funcție de natura lor ;

33.    asigura corectarea înregistrărilor eronate in evidentele contabile, precum si inlaturarea erorilor din balanțe, bilanț sau diverse situații financiare ;

34.    asigura evidențierea corecta si pe categorii a veniturilor încasate, precum si virarea acestora Ia termen, pe destinațiile legale ;

35.    exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie si asigura încasarea 1a timp a creanțelor, lichidarea operațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor atunci când este cazul;

36.    întocmirea situației centralizate, privind necesarul de cheltuieli in vederea întocmirii proiectului de buget anual cat si a rectificărilor acestuia, in baza solicitărilor înaintate de compartimentele de specialitate ale A.D.P Sector 4 ;

37.    colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției in legătură cu elaborarea si execuția bugetului instituției;

38.    analizeaza si face propuneri in legătură cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate ;

39.    urmărește realizarea obiectivelor de investiții propuse de Primarul Sectorului 4 și de Consiliul Local al Sectorului 4;

40.    urmărește efectuarea plăților de investiții pe măsură deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute in lista de investiții cu respectarea stricta a dispozițiilor legale in vigoare;

41.    analizeaza împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției, modul de realizarea a planului de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;

42.    efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora Întocmește proiectul de buget anual defalcat pe trimestre ;

43.    propune deschiderea si retragerea de credite lunara si întocmește documentația necesara ;

44.    întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de legea 273/2006 prvind finanțele publice;

45.    împreuna cu celelalte compartimente ale instituției, ia masurile necesare astfel it sa nu depaseasca prevederile de la buget;


46.    asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetdf^aprobate;

p.2) asigura fondurile necesare, in limita creditelor bugetare aprobate pentru reai^î^ptam-rlui de investiții;

p.3) asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in acti\dt^a-cuxe.nt^ si investiții;

p.4) asigura plata la termen a sumelor care constituie obligația instituției fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fonduri speciale etc.

p.5) ia masurile corespunzătoare pentru încasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;

p.6) tine evidenta veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificatiei bugetare si raportează ia sfârșitul lunii, veniturile încasate si virate la bugetul de stat si local;

p.7) verificarea închiderii plăților cu cheltuielile acolo unde este cazul;

p.8) verificarea lunara a balanței, contului de plăti si cheltuieli materiale, pesonale, capitale ( 6xx, 770 ), ale A.D.P. Sector 4 ;

p.9) = A.l. întocmirea execuției bugetarea si raportarea acesteia lunar, trimestrial si anual către Primăria Sectorului 4;

- B.l. exercită controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare, control care vizeaza in principal:

A.    deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

B.    angajamentele legale din care rezulta direct sau indirect obligații de plata;

C.    ordonantarea cheltuielilor;

D.    operațiunile' de închiriere, transfer, vanzare si schimbul bunurilor din patrimoniul instituții Ior-publice ;

E.    alte operațiuni supuse CFP;

-    acorda viza de control financiar preventiv propriu constând in verificarea sistematica a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalității, regularității si incadrarii in limitele si destinația creditelor bugetare si de angajament;

-    controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor se va exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privința realitatii, regularității si legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente;

-    asigura si răspunde de corectitudinea, exactitatea si realitatea datelor înscrise in Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ;

-    asigura evidenta angajamentelor bugetare si legale in paralel cu serviciul contabilitate ;

-    urmărește permanent si operativ concordanta fondurilor bugetare cu plățile efectuate din aceste fonduri;

-    centralizează si arhiveaza datele pe suport magnetic in vederea obținerii rapoartelor si situatilor privind viza CFP

-    acorda viza CFP numai după parcugerea , respectarea si îndeplinirea condițiilor din listele de verificare (check-iists) specifice operațiunilor;

-    urmărește operațiunile de plăti până la finalizare si răspunde de efectuarea acestora in termen, de încadrarea plăților in prevederile bugetare, contractuale si legale;

-    întocmirea refuzului de viza, in scris si motivat, conform prevedrilor legale;

-    întocmirea operativa a situațiilor cerute privind activitatea repartizata;

-    întocmirea situațiilor si raportărilor trimestriale privind CFPP pe care ie inainteaza organului

ierarhic superior;Intocmirea trimestriala a anexelor 6,7, 13, 20 la bilanțul contabil, conform legilor in vigoare,    .

p. 10) organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale ; p. 11) tinerea evidentei angajamentelor bugetare si legale si efectuarearaportariO^ecesare ; p.12) întocmește bilanțului contabil trimestrial si anual;    /fe _

DiRECr

p. 1 3) analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si stabilește si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

p.14) urmărește și verifica garanțiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelofe^kional^ pentru majorarea cuantumuriior garanțiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

p. 15) menține permanent legătură cu instituțiile bancare in vederea ridicării extraselor de cont pentru garanțiile gestionare materiale;

pJ6) răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

p.17) analizeaza circuitul documentelor economice si face propuneri de imbunatatirea acestuia; raportarea lunara si de cate ori este necesar directorului si persoanei împuternicite sa acorde viza CFP rezultatele obținute din evidenta angajamentelor bugetare si legale ;

p.18) în exercitarea atribuțiilor sale Biroul buget, financiar- contabilitate colaborează cu Trezoreria, Ministerul Finanțelor Publice si cu celelalte compartimente din cadrul instituției, cu alte autoritati si instituții.

p.19) analizează activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

p,20) întocmirea trimestriala a situațiilor financiare si anexele: ( politici contabile 1 si ‘ note explicative’, potrivit legii in vigoare

47) îndeplinește orice alte atribuții specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea instituției sau de Consiliului Local al Sectorului întocmirea altor lucrări dispuse in sarcina serviciului de conducereadnstitutiei;

Art. 31. Biroul Resurse Umane, SSM,PSI:

A. Resurse Umane

1)    asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență, conform prevederilor legale prin concurs sau examen;

2)    organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

3)    urmărește respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul instituției ;

4)    analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor instituției și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 4 a organigramei instituției;

5)    pregătește documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a instituției;

6)    pregătește documentația necesară elaborării ștatuluî de funcții al instituției;

7)    ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare șî Funcționare;

8)    întocmește rapoarte de specialitate privind modificarea organigramei, ștatuluî de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice

9)    răspunde de aplicarea corectă a legislației de salarizare (salariul de bază, indemnizații de conducere, premii etc);

10)    întocmește documentația privind plata / recuperarea orelor suplimentare pi£££SOS^ programul normal de lucru pentru personalul instituției și urmărește încadrarea în plafomfjWevăzut de

lege;    i(t

11)    întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunaflȘli^fm^ul de


premiere;

12)    ține evidența condicilor de prezență și a registrelor de deplasări în teren,

Ia serviciu a angajaților;

13)    asigură, completarea și eliberarea legitimațiilor de serviciu / control în legale și urmărește'recuperarea lor Ia plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

14)    întocmește raportări statistice privind activitatea de personal din instituție;

15)    îndeplinește atribuțiile in domeniul salarizării, inclusiv state de salarii fara plata efectiva a acestora ce se va asigura prin biroul buget, financiar, contabilitate

16)    răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcții și specialități pentru instituție ;

17)    urmărește integrarea rapidă a noilor angajați;

18)    controlează respectarea disciplinei muncii;

19)    stabilește nevoile de perfecționare a pregătirii profesionale;

20)    întocmește programul anual de instruire a întregului personal implicat in activitati ce influențează calitatea serviciilor prestate sau mediul înconjurător ;

21)    primește ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu ;

22)    răspunde de organizarea și ținerea la zi a evidenței personalului ;

23)    efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detașarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituției ;

24)    întocmește .decizii de angajare, promovare și definitivare în funcții, de sancționare și încetare a contractului de muncă;

25)    ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor;

26)    răspunde de organizarea, potrivit legii, a comisiilor de disciplină (comsia de disciplina pentru șefi de birouri si/sau formații; comsia de disciplina pentru salariatii instituției);

27)    răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența biroului;

28)    ține gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul instituției și operează în acestea modificările de drepturi salari ale determinate de indexări, promovări în funcții și în grade profesionale, etc.;

29)    eliberează la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat;

30)    răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare pe linia organizării și salarizării personalului;

31)    propune, instrumentează si redactează prin rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 aprobate in prealabil de către Primarul Sectorului și proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 4 în domeniul său de activitate ;

32)    asigură pentru evidențierea si plata financiara efectiva Ia termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plată a următoarelor documente:

-    statul de funcții;

-    foaia colectivă de prezență verificată și semnată pentru fiecare compartiment și birou;

-    prezența pentru orele suplimentare;

-    certificatele medicale;

-    înștiințările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans;

-    înștiințările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaților;


33)    calculează concediile medicale și efectuarea plății acestora lunar;

34)    calculeza concediile de odihnă acordate în avans și efectuarea plății acestora,

B. Compartiment Juridic :


a)    reprezintă interesele A.D.P.S.4 în fața instanțelor judecătorești, a altor    _____

organelor de urmărire penala, a notariatelor precum si in raporturile cu pers^ane^gjg^^ persoanelor fizice, pe baza delegației dată de conducerea instituției;

b)    ține evidenta cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente :

c)    redactează acțiuni judecătorești, întocmește întâmpinări, promovează căile ordinare si extraordinare de atac;

d)    răspunde la adrese si interogatorii,

e)    formulează răspunsuri la petițiile si memoriile repartizate spre soluționare de către conducere ;

f)    ia măsuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apărarea si conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care generează infracțiuni sau litigii;

g)    ia masurile necesare pentru realizarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii si punerea in executare a acestora ;

h)    asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor in care A.D.P.S.4 este parte ;

i)    participa alaturi de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;

j)    participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile si birourile din cadrul instituției in probleme de natură juridică contractuală;

k)    formulează propuneri in sensul avizării, rezilierii/rezolutiunii ori modificării contractelor încheiate intre instituție si diverse persoane fizice sau juridice;

l)    avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice (invitații de participare, formalitățile de publicitate, comunicări de rezultate, eliberarea garanțiilor de participare, răspunsuri la contestații, etc.);

m)    elaborează împreună cu comp achiziții, in regie proprie sau prin intermediul unor societăți comerciale de profil, documentația de atribuire (proiecte de execuție, caiete de sarcini, etc.) a contractelor de achiziții publice ;

n)    verifică împreuna cu compartimentul achiziții documentațiile primite si propune organizarea procedurilor de achiziție publica;

o)    stabilieste împreuna cu compatimentul achiziții si după consultarea conducerii, componenta comisiilor de selecție a ofertelor si recepție a lucrărilor;

p)    întocmește contractele de achiziții publice si le certifică din punct de vedere ai legalității acestora;

q)    întocmește împreuna cu comp. achiziții procesul-verbal de deschidere a ofertelor si procesul-verbal de atribuire a contractului de achiziție publica;

r)    comunica împreuna cu comp. achiziții ofertantifor participanti, rezultatele procedurii de achiziție publică;

s)    urmărește împreună cu comp. achiziții, modul de prezentare și de înregistrare al ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achiziții publice, la registratura instituției;

ș) întocmește dosarul achiziției publice;

t)    gestionează împreuna cu comp. achiziții, baza de date cu privire la procedurile de achiziție publica organizate ;

ț) împreună cu comp. achiziții, ia măsuri în vederea raportării anuale a situației contra^Jo4u)e achiziții publice încheiate de instituție;

u)    participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor, precum încheierioricăror convenții, protocoale de colaborare etc.;

v)    formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la c încadrarea lor conform legislației;

x)    convoacă comsiile de disciplina si participă la toate ședințele acestora;

y)    răspunde scrisorilor petiționarilor si diferitelor instituții cu privire la stadiul soluționării dosarelor existente in arhiva;

z)    certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul A.D.P.S4, a ordinelor si instrucțiunilor precum si a oricăror alte acte cu caracter administrativ, care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea instituției;

w)    certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza elaborării proiectelor de hotarari ale C.L.S.4 în legătură cu activitățile ce țin de competența A.D.P.S.4;

wl) execută orice alte sarcini transmise de Directorul Administrației Domeniului Public Sector 4, in domeniul său de activitate;

w2) avizeaza asupra legalității contractelor de munca, Încetarea raporturilor de munca, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror masuri care sunt in măsură sa angajeze răspunderea patrimoniala a administrației, ori sa aduca atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului ;întocmește decizii, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter administrativ care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea administrației;

w3) ține evidenta actelor normative precum și a deciziilor directorului si asigura aducerea la cunostiinta si aplicarea întocmai de către personalul cu atribuții in aplicarea acestor prevederi ;

w4) comunica'persoanelor interesate copii după decizii, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si după orice alte acte cu caracter normativ, care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea administrației;

w5) formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

w6) răspunde la petiții și oferă consultații juridice serviciilor administrației publice ;

w7) întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 și

proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 4 în domeniul său de activitate;

C. Calitate:

a)    elaborează și asigură menținerea sistemului de management calitate/mediu în conformitate cu standardele de referința : SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005 ;

b)    urmărește implementarea cerințelor sistemului de management calitate/mediu (SMC/M) în toate compartimentele din cadrul A.D.P.S4 ;

c)    elaborează, modifică și actualizează manualul calității/mediului (MMC/M) în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției, atunci când se modifică organigrama, R.O.F.-ul sau la cererea organismelor de certificare;

d)    păstrează originalul MMC/M ;

e)    raportează Consiliului de Conducere al A.D.P.S4 modul de funcționare al sistemului de management calitate/mediu precum și orice necesitate de îmbunătățire a acestuia ;

f)    asigură promovarea în cadrul instituției a conștientizării cerințelor clienților/cetățenilor;

g)    pregătește ședințele de analiză a SMC/M efectuate de către conducere;

h)    face cunoscute realizările obținute de instituție în domeniul managementul mediului tuturor angajaților prin instruiri, rapoarte, afișare la avizier ;

i)    asigură colaborarea cu organismele interne și externe în domeniul calității și m,wUlui ;

j)    verifică și se asigură asupra conformității prevederilor sistemului de managen^nt al calității

< DIRECTOR 5, \\*    16 J


și mediului cu cerințele documentelor de referința în domeniu, precum 477/2004 ;

k)    coordonează și participă îa desfășurarea auditurilor externe de s depistarea neconform itați lor și aplicarea măsurilor corective/preventive de îmbunătățire a calității și protecției mediului";

l)    monitorizează îndeplinirea tuturor măsurilor privind acțiunile corective/preventive și de îmbunătățire ;

m)    identifica, înregistrează si raportează Consiliului de Conducere al A.D.P. Sectorul 4 toate problemele legate de calitate /mediu și sistemul de management calitate / mediu pentru ca acestea să poată fi analizate global ;

n)    planifică, organizează, efectuează și coordonează audituri interne ale SMC/M în cadrul A.D.P. Sectorul 4;

o)    îndeplinește funcția de auditor intern de sistem și propune spre aprobarea Directorului programul anual de audituri interne ;

p)    difuzează documentele sistemului de management calitate/mediu, conform listei de difuzare aprobată de Director;

q)    răspunde de modificarea, difuzarea modificărilor și retragerea documentelor perimate ale SMC/M;

r)    codifică și introduce în sistem informatic documentele (MMC/M, Proceduri le-în original) emise în cadrul Serviciului MC/M ;

s)    arhivează documentele și procedurile sistemului (originale- în sistem informatic și pe suport

hârtie);    ' .

t)    planifică instruirile interne în domeniul managementului calității și mediului în Programul anual de instruire;

u)    instruiește personalul unității în privința cunoașterii și aplicării cerințelor sistemului de management al calității/mediuiui; instruirile interne în domeniul calității și mediului sunt documentate în PV de instruire, care se păstrează în cadrul; compartimentului și se desfășoară conform Programului anual de instruire în domeniu! calității/ mediului;

v) asigură menținerea certificării Sistemului de Management al Calității/Mediului în A.D.P. Sector 4.

D. SSM-PSI :

1)    intocmeste planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care îl aplica corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

2)    elaboraza instrucțiuni proprii, pentru completarea și/ sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă din unitate;

3)    asigura și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

4)    sa se adopte, in faza de cercetare, proiectare si execuție a construcțiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a căror aplicare si fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de îmbolnăvire profesionala a lucratorilor ;

5)    asigura evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum și reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă;

6)    asigura au di tarea securității și sănătății în muncă la nivelul unitatii ori de modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate ; auditarea presupune amși stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare

7) ia masuri pentru ca planificarea și introducerea de noi tehnologii

consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora, în ceea ce privește coi&^fn^j securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile șfrrîe munca:

8)    propune măsuri pentru formarea personalului cu resposabilități în domeniul protecției muncii, în funcție de necesitățile concrete; asigura evidenta militarilor in rezerva si transmite către oficiile si comisariate documentele solicitate,

9)    ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

10)    sa se obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității si sanatatii in munca, înainte de inceperea oricărei activitati, conform prevederilor legale ;

11)    asigura si realizează instruirea privind respectarea normelor de protecție a muncii, pentru personalul angajat, in conformitate cu dispozițiile legale ;

12)    sa se stabilească pentru lucratori, prin fisa postului, atribuțiile si răspunderile ce ie revin in domeniul securității si sanatatii in munca, corespunzător funcțiilor exercitate ;

13)    verifica periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri tehnice și organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul;

14)    obține autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

15)    elaborează lista cuprinzând dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru, participa la recepția mijloacelor de protecție colectivă și a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcțiune ;

16)    participa la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

17)    colaborează cu serviciul medical, pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune Ia locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională și propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare ;

18)    propune sancțiuni sau stimulente pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecție a muncii ;

19)    propune sancțiuni sau stimulente pentru modul în care se respectă cerințele de securitate a muncii în organizarea și desfășurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ;

20)    colaborează cu reprezentanții angajaților cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniu, pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective ;

21)    monitorizează starea de sănătate a angajaților prin :

-    examene medicale la angajarea în muncă;

-    examen medical de adaptare;

-    control medical periodic;

-    examen medical la reluarea activității;

22)    îndruma activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau după afecțiuni cronice;

23)    comunica existența riscului de îmbolnăvire profesională către toți factorii implicați în procesul muncii.

24)    asigura punerea in aplicare in domeniul situațiilor de urgenta, in care se includ si toate prevederile legale în domeniu;

25)    sa se asigure si sa controleze cunoașterea si aplicarea de către toti lucratori prevăzute in plan de prevenire si de protecție stabilit, precum si a prevederilor legale/^domeniul


securității si sanatatii in munca, prin lucratoriidesemnati, prin propria externe;


Art. 32. Atribuții legate de responsabilitatea financiara, disciplinară, patrimonială și materială :

(l)In calitate de ordonator de credite, Directorul răspunde de :

a)    elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu; '

b)    urmărirea modului de realizare a veniturilor ;

c)    angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat;

d)    integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea instituției pe care o conduce

e)    organizarea si tinerea Ia zi a contabilității si prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat in administrare si execuției bugetare ;

0 organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de investiții publice;

g)    organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora ;

h)    organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale ;

i)    alte atribuții stabilite de dispozițiile legale ;

(2) In calitate de responsabili si/sau șefi de birouri, serviciu, formații, compartimente - salariatii cu funcție de conducere sau răspundere pot fi chemați in fata instanțelor abilitate sau organelor de control in vedere neindeplinirii sarcinilor ce le revin in domeniul tor de activitate.

PARTEA A III-A

Art 33. Dispoziții finale

1. Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului cu avizul șefului ierarhic superior.

2.    în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție privind protecția muncii și asigurarea calității serviciilor.

3.    în desfășurarea activității, compartimentele din cadrul A.D.P.S.4, vor întreține relații funcționale cu Primăria Sectorului 4, Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului București.

4.    (1) Toți șefii compartimentelor vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat. în acest sens, șefii de compartimente:

(2)    sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea instituției ;

(3)    colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-1 coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

(4)    asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

(5)    informează prompt conducerea asupra activității desfășurate și propun îmbunătățire a acesteia;


(6)    toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale ;

(7)    răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună.cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar;

(8)    întregul" personal are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare și Regulamentul Intern ;

(9)    întregul personal angajat, raspune in conformitate cu Regulamentul Intern pentru respectarea prevederilor cuprinse in documentele Sistemului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe care iî ocupa.

5.    Neîndep lini rea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului Intern.

6.    Salariații vor studia legislația specifică domeniului lor de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. In cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând corespunzător fișele de post.

Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare și Funcționare.

7.    (l)Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local la propunerea Primarului sectorului 4.

(2)Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Local al Sectorului 4.