Hotărârea nr. 34/2011

Hotarare privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4 şi al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor sector 4

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4 și al Serviciului Public Comunitar de Evidență a

Persoanelor sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.l și ale art.81 alin.2 lit.h din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4 și al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor sector 4 în conformitate cu prevederile Anexei nr.l și Anexei nr.2.

Art.2 Anexa nr.l și Anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de

specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 28.02.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandri ’OPESCU

Nr. 34/28.02.2011


niAnexa Nr.2 la H.C.L.Sector 4 Nr.

STAT DE FUNCȚII

Administrația Domeniului Public sector 4

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad

Nr.

posturi

Director

S

2

1

Sef birou

S

2

2

Sef serviciu

s

2

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

5

Inspector de specialitate

s

II

1

Sef formație muncitori

s

2

Referent de specialitate

SSD

I

1

Referent

M

IA

3

Casier

M

-

1

Magaziner

M-G

1

Șofer

M-G

-

2

Paznic

G

-

1

Muncitor calificat

M-G

I

33

Muncitor necalificat

G

-

19

TOTAL

76

NOTA:

ANEXA nr. 1

La HCLS4 nr. 35/28.02.2011

Numărul maxim de posturi

pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 și unitățile subordonate Consiliului Local sector 4

Nr.

crt.

UNITATEA

Număr maxim de posturi

1

Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4

308

- din care posturi pentru programe și proiecte

europene

10

2

Serviciul Public Comunitar de Evidență a

Persoanelor sector 4

60

3

Aparatul' permanent al Consiliului Local sector 4

1

4

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale sector 4

225

5

Poliția Locală sector 4

350

6

Centrul cultural pentru UNESCO “Nicolae

Bălcescu”

23

7

Administrația Școlilor Liceelor și Grădinițelor

sector 4

70

8

Direcția de Administrare a Piețelor sector 4

83

9

Administrația Domeniului Public sector 4

76

TOTAL

1196