Hotărârea nr. 33/2011

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4

a

gggjja MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Wg CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-du! George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4 nr. IID 231498/08.02.2011.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului

în temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

In baza dispozițiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum de 5.540,11 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu PRAGOMI^EȘCq^

Nr. 33/28.02.2011