Hotărârea nr. 32/2011

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate

m MUNICIPIUL BUCUREȘTI

iKf CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de ia plata impozitului pe clădiri pentru Asociația Ateliere Protejate

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4 nr. IID 233477/08.02.2011.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

în baza dispozițiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215 a -administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum de 36.827 lei, datorat de Asociația Ateliere Protejate pentru imobilul situat în str. Secerișului nr. 15, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consilîufui Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ; Alexandru Leâ ^TOPESCU


Nr. 32/28.02.2011