Hotărârea nr. 31/2011

Hotarare privind DEBLOCAREA ŞI UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT

e'    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

4

HOTĂRÂRE

PRIVIND DEBLOCAREA ȘI UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT

Consiliul Local al Sectorului 4 ;

Văzând :

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

-Raportul de specialitate privind deblocarea și utilizarea fondului de rulment nr. II. / 2/ 57/ 26.01.2011, al Direcției Economice;

-Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

-    Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale.

-    în temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. ”d”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1. - Se aprobă deblocarea sumei de 23 661,88 mii lei din fondul de rulment constituit, la data de 31.12.2010.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 23 661,88 mii lei din fondul de

rulment pentru finanțarea cheltui' autorităților Administrației Publice Lc


dezvoltare din compentența


J    î

Art.3. - Se aprobă repartizarea sumei de 23 661,88 mii lei, conform

anexelor: Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 1.1.1. Anexa 1.2 Anexa 1.2.1 Anexa 1.3 Anexa 1.4.1.


Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011- Cap. 40.11 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Cap. 70.11 Alimentare cu apă - Cap. 70.11.05.01 Protecția Mediului -Cap.74.11

Extindere rețea de canalizare -Cap/74.11.06 Transporturi - Cap. 84.11.

Străzi - Cap. 84.11.03.03

Anexa nr 2 - Lista de investiții pe anul 2011 cu finanțare din fondul de rulment, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară și comunicate de Serviciu) Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.Nr. 31/31.01.2011