Hotărârea nr. 30/2011

Hotarare privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011    -

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. II.2/ 60 / 26.01.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Având in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Luând in considerare Decizia nr. 24/12.01.2011 a Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, precum si Decizia nr. 23/12.01.2011, privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Vazand adresa Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale privind estimarea veniturilor proprii pentru anul 2011;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit "d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli astfel:

•    Bugetul local in suma de 453 990 mii lei, conform anexei nr. 1,

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii in suma 11 799 mii lei, conform anexei nr. 2;

Bugetul de venituri sî cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii in suma de 18 861,56 mii lei, conform anexei nr. 3;

Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare, venituri proprii-cap. 65.10- Invatamant,

)artiala^din


•    Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

•    Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii - cap. 68.10.04.01 - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1;

•    Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii- cap. 68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 23

661,88 mii lei, conform anexei nr. 4;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 453 990,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 453 990,00 mii lei;

-    Anexa 1.2- capitol bugetar 51.02 - Autorități publice

-    Anexa 1.3- capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației;

-    Anexa 1.6- capitol bugetar 60.02 - Aparare;

-    Anexa 1.7- capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala ;

-    Anexa 1.8- capitol bugetar 65.02 - Invatamant;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate;

-    Anexa 1.10- capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie;

-    Anexa 1.11- capitol bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala;

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si Dezvoltare

Publica ;

-    Anexa 1.13- capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;


-    Anexa 1.14 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi, integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate integral din venituri proprii la valoarea de 11 799 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate parțial din venituri proprii la valoarea de 18 861,56 mii iei, conform anexei: 3.1, din care:

•    Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii,, astfel:

- cap. 65.10 - Invatamant ( centralizat), din care:

-anexa nr. 3.1.1.1 - cap. 65.10.03 - unitati școlare;

-anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap. 65.10.03.01- invatamant preșcolar; -anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap. 65.10.03.02- invatamant primar;

-anexa nr. 3.1.1.2    - cap. 65.10.04.- unitati școlare .invatamant

secundar;

-anexa nr. 3.1.1.2.1    - cap. 65.10.04.02- invatamant secundar

superior;

-anexa nr. 3.1.1.3. -cap. 65.10.07.04.- invatamant special;

•    Anexa nr. 3.1.2.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii,- cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

•    Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii - cap. 68.10.041 - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1;

•    Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii - cap. 68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidențiate in afara bugetului local - fond de rulment - la valoarea de 23 661,88mii lei, conform anexelor: 4.1, 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;


Art. 9. Se aproba bugetul fondului de rezerva, capitolul 54.02.0 anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 55.02., conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 56.02.09, conform anexei: 1.5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;    -

Art. 13. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 conform anexei 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Politiei Locale Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 .conform anexei 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Serviciului de Protecție Civila , subcapitolul 61.02.05 .conform anexei 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;-

Art. 16. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 153.133,12 mii lei, conform anexelor; 1.8, din care;

•    Anexa nr. 1.8.1. - cap 65.02.03 - total invatamant preșcolar si primar

•    Anexa nr. 1.8.1.1- cap 65.02.03 DR - invatamant preșcolar derulat prin direcție

•    Anexa nr. 1.8.1.2 - cap 65.02.03 US - invatamant preșcolar + primar unitati școlare

•    Anexa nr. 1.8.2 - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar (local)

•    Anexa nr. 1.8.2.1 - cap 65.02.04 DR - invatamant secundar derulat prin direcție

s Anexa nr. 1.8.2.2 - cap 65.02.04 US - invatamant secundar derulat prin unitati școlare

•    Anexa nr. 1.8.3. - cap 65.02.07.04 - invatamant special

•    Anexa nr. 1.8.3.1- cap 65.02.07.04 DR - invatamant special direcție

•    Anexa nr. 1.8.3.2 - cap 65.02.07.04 US - invatamant special unitati școlare

Art. 17. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate, conform anexelor: 1.9; 1.9.1; 1.9.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 18. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru Unesco „Nicolae Balcescu”, capitolul 67.02.03.30 , conform anexei: 1.10.1, c^^Hm/^rte integranta din prezenta hotarare;


Art 19. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 întreținere grădini publice, conform anexei: 1.10.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Administrația Domeniului Public Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03, , conform anexei: 1.10.3; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, conform anexei: 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 22. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, conform anexei: 1.11.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 23. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; ' 1.11.5.3; 1.11.5.4; 1.11.5.5; 1.11.5.6, 1.11.5.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.11.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 25. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12, conform anexei 1.11.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 26. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, conform anexei: 1.12,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 27. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, , conform anexei: 1.12,2., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 28. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale, conform anexei: 1.12,3., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 29. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, conform anexei: 1.13.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;


Art 30. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 74.02.06 si tratarea apelor reziduale, conform anexei: 1.13.2, care face parte in prezenta hotarare;

Art. 32. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitățile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 6.1 Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4 in valoare de 76

725,88 mii lei, din care :    -

-    buget local:    50.000,00 mii lei;

-    fond de rulment: 23.661,88 mii lei;

-    anexa nr. 6.1.1 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri si dotări independente - cap. 51.02. - Primăria sectorului 4;

-    anexa nr. 6.2 Lista de investiții a DGITL SECTOR 4 in valoare de 3.870 mii lei, din care :

-    anexa nr. 6.2.1, 6.2.2 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri si dotări independente - cap. 51.02. - Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4;

-    anexa nr. 6.3 Lista de investiții pe anul 2010, cu finanțare din buget local a A.S.L.G., in valoare de 17.312,28 mii lei;

-    anexa nr. 6.3.1 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri si dotări independente - cap. 65.02. - A.S.L.G., in valoare de 9.368,53 mii lei;

-    anexa nr. 6.4, 6.4.1 Lista de investiții pentru anul 2010, cu finanțare din surse proprii - Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, in valoare de 3.861 mii lei;

-    anexa nr. 6.5, 6.5.1 Lista de investiții pentru anul 2010, - D.G.A.S.P.C Sector 4, in valoare de 8 775,00 mii lei;

-    anexa nr. 6.6 Lista de investiții a Centrului medico social Sf. Luca , in valoare de 5 mii lei;

-    anexa nr. 6.7 Lista de investiții a Centrului de asistenta si îngrijire , in valoare de 40 mii lei;

-    anexa nr. 6.8, 6.8.1 Lista de investiții a Politiei Locale , in valoare de 1463 mii lei;

-    anexa nr. 6.9, 6.9.1 Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4 , in valoare de 3.661 mii lei;

Art. 33 Se aproba Lista creditelor de angajament pentru anul 2011, după cum urmeaza :

-    anexa nr. 7 cap. 67.02 Lucrări de amenajare terenuri , zone verzi adiacente imobilelor din sectorul 4 -Contract subsecvent nr. 3 ;

-    anexa nr. 8 cap. 70.02 întocmire plan digitizat sector 4 .careul M 14,15,16,17/L14,15,16/ K14,15,16;


-    anexa nr. 9 cap. 74.02 Lucrări extindere

Arî. 34. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.

Nr. 30/31.01.2011