Hotărârea nr. 3/2011

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor in Consiliile de Administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4

|g&. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

te.cjjî’1/ B_dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

Consiliul Local ai sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului-4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 20 / 11.01.2011, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

în baza prevederilor art, 145 alin. (6) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE    '

Artl. Cu data prezentei se aprobă ca domnul consilier Păcuraru-Cănuțoiu Florian să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Școala nr. 119 V. Voiculescu, Școala nr. 133 și Grădinița nr, 238 Mărțișor.

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica

astfel:

Nr.

crt.

Denumirea

unității

Adresa

Nume

reprezentant Consiliu Local

36

Școala nr. 119

V, Voiculescu

Str. Almașul Mic nr. 4

Păcuraru-Cănuțoiu

Florian

39

Școala nr. 133

Str. Stânjeneîior nr. 3

Păcuraru-Cănuțoiu

Florian

64

Grădinița nr. 238

Mărțișor

Str. Daracului nr. 11

Păcuraru-Cănuțoiu

Florian

Art3. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 31.01.2011.

PREȘEDINTE DMDDlfA,


Nr. 3/31.01.2011