Hotărârea nr. 29/2011

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismele B-118- ADP si B-65-GGO aflate în dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismele B-118- ADP si B-65-GGO aflate în dotarea Administrației Domeniului Public Sector 4

9

Consiliul Local al Sectorului 4 ;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 14 / 24.01.2011 al Administrației Domeniului Public Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de prevederile OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l .Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-118-ADP în cantitate de 200 litri benzină.

Art.2.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-65-GGO în cantitate de 200 litri benzină.

Art.3.Secretarul Sectorului 4 și Administrația Domeniului Public Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.


Nr. 29/31.01.2011