Hotărârea nr. 28/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+ 2 E si garaj anexa P+lE, pe un teren proprietatea d-lui ISTRATE COSMIN GABRIEL SI ISTRATE IONELA, în suprafaţă de 300,0 mp. şi 195,0 mp.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuința P+ 2 E si garaj anexa P+1E, pe un teren proprietatea d-lui ISTRATE COSMIN GABRIEL SI ISTRATE IONELA, în suprafață de 300,0 mp. și 195,0 mp. concesiune teren , situat în str Jirului nr.5, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;    ...

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru spațiu locuința P+2 E sî garaj anexa P+1E pe un teren situat în str .Jirului nr.5.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoane fizice, în suprafață de 300 ,0mp si 195,0 mp.concesionare teren.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.


Nr. 28/31.01.2011