Hotărârea nr. 24/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IORGA SORIN HORIA, în suprafaţă de 44,75 mp., situat în str. Sura Mare nr. 1, bl. 1B, sc. D, ap. 100,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IORGA SORIN HORIA, în suprafață de 44,75 mp., situat în str.Sura Mare nr.l, bl.lB, sc.D, ap.100, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;    .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior pe un teren situat în str.Sura Mare nr.l,bloc lB,sc.D, ap.100.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este cota parte indiviza a blocului(trotuarul de garda), în suprafață de l,0mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.


Nr. 24/31.01.2011