Hotărârea nr. 23/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte colective P+4 E, pe un teren proprietatea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL, în suprafaţă de 2145,75 mp., situat în B-DUL METALURGIEI nr. 31-37

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea imobile locuințe colective P+4 E, pe un teren proprietatea SC ROTARY CONSTRUCȚII SRL, în suprafață de 2145,75 mp., situat în B-DUL METALURGIEI nr.31-37, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția, mediului sî turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturifor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuințe colective P+4 E pe un teren situat în b-dul Metalurgiei nr.31-37.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana juridica, în suprafață de 2145,75mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011.

Nr. 23/31.01.2011

PREȘEDINTE DE ȘED Alexandru LeontePORadu DR^GOMIRESCIU

........