Hotărârea nr. 170/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

e    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/6 /1 /4885/14.12.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 521.033,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al de 521.033,00 mii lei, atât la partea de conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 -

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 -


-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 -

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 -

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 61.02. -

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02. -

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 66.02 -

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 67.02. -

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02 -

-    Anexa 1.10 — capitol bugetar 70.02 ■

Publică;


Consiliului Local Sector 4, la valoarea venituri, cât și la partea de cheltuieli,

Bugetul local detaliat pe cheltuieli;

Autorități publice;

Alte servicii publice generale;


Dobânzi;

Ordine publica si siguranța naționala; învățământ;

San’atate;    XîSÎa'X

Cultură, Recreere, Relîgj Asigurări si asistenta soci ,

Locuințe, servicii și Dezvoltare ■ <

>    ’    5 sF T v- -’-î


Anexa 1.11- capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;

Anexa 1.12 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexei: 3.1, din care:

• Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finanțare parțiala din venituri proprii, cap. 65.10- invatamant ( centralizat), din care:    /

s

-    anexa nr. 3.1

-    anexa nr. 3.1

-    anexa nr. 3.1

-    anexa nr. 3.1

-    anexa nr. 3.1

-    anexa nr. 3.1


1.1    - cap. 65.10.03 - unitati școlare;

1.1.1    - cap. 65.10.03.01- invatamant preșcolar;

1.1.2    - cap. 65.10.03.02- invatamant primar;

1.2    - cap. 65.10.04.- unitati școlare, invatamant secundar; 1.2.1 - cap. 65.10.04.02- invatamant secundar superior;

1.3. - cap. 65.10.07.04.- invatamant special;

Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01. - Autoritati Publice si Acțiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul, A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4 cap. 51.02.01.03P, conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 10. Se aproba bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 55.02, conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;


Art. 12. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.6.1, din care:

Anexa nr. 1.6.1.1 - cap 65.02.03 - Centralizator Anexa nr. 1.6.1.1.1 - cap 65.02.03. ASLG Anexa nr. 1.6.1.1.2-cap 65.02.03.01 ASLG 1 Anexa nr. 1.6.1.1.3 - cap 65.02.03 ASLG 2 Anexa nr. 1.6.1.1.4 - cap 65.02.03 US Unitati școlare Anexa nr. 1.6.1.1.5-cap 65.02.03 US1 Unitati școlare Anexa nr. 1.6.1.1.6 - cap 65.02.03 US2 Unitati școlare Anexa nr. 1.6.1.2 - cap 65.02.04 - Centralizator Anexa nr. 1.6.1.2.1.- cap 65.02.04 ASLG 2 Anexa nr. 1.6.1.2.2-cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare Anexa nr. 1.6.1.2.3 - cap 65.02.04 US 3 Unitati școlare Anexa nr. 1.6.1.3- cap 65.02.07 - Centralizator Anexa nr. 1.6.1.3.1 - cap 65.02.07.04 - ASLG Anexa nr. 1.6.1.3.2 - cap 65.02.07.04 - US Unitati școlare

Art. 13. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate, conform anexelor: 1.7; 1.7.1; 1.7.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru Unesco „Nicolae Baicescu”, capitolul 67.02.03.30, conform anexei: 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.8.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 16. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05.03A -Administrația domeniului public Sector 4, conform anexei 1.8.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 17. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.05.03P - întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.8.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 18. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, conform anexei: 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;


Art. 19. Se aproba bugetul Direcției Generale de Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.9.2; 1 1.9.2.4; 1.9.2.5; 1.9.2.6,1.9.2.7, care fac parte integranta

Art. 20. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.9.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 21. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12, conform anexei 1.9.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 22. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei 1.10.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 23. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.10.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 24. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.10.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 25. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deșeurilor, conform anexei 1.11.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 26. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 - Salubritate, conform anexei: 1.11.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 27. Se aprobă bugetul, capitolul 84.02.03.Transport rutier conform anexei: 1.12.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 28. Se aprobă bugetul capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.12.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 29. Se aprobă Lista de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexele nr. 4, - Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 90.597,912 mii lei;

-    anexele nr. 5; 5.1, - Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4, în valoare de 10.237,01 mii lei; - anexele 3.1.1; 3.1.2, Seminarul Teologic Ortodox -in valoare de 149.00 mii lei; Liceul de muzica Dinu Lipatti in valoare de 338,00 mii lei;

-    anexa nr. 6, 6.1 Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4, in^yalo^re de 613,00 mii lei;

-    anexa nr. 7, 7.1 Lista de investiții, - D.G.A.S.P.C Sector 4^S^aloar^de 11.007,10 mii lei;

Art. 30. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 si respectiv:

>    Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

Art. 31. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru anul 2011, după / cum urmeaza:

-    anexa nr. 8 cap. 70.02, Servicii de dezvoltare publica si locuințe

70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor:

-    Realizare studii de fezabilitate, expertize tehnice, audit energetic si proiect tehnic pt imobilele ce se vor reabilita termic - contract subsecvent 7 -8.900,00 mii lei din care 400.00 mii lei pe anul 2011;

Art. 32. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Nr. 170/15.12.2011