Hotărârea nr. 17/2011

Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 369/26.01.2011 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 Serviciul Resurse Umane;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;    -

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Organigrama, Statul de Funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 conform Anexelor I, II si III.

Art. 2. Cu data prezentei se abroga H.C.L. S4 nr. 82/12.08.2010 si HCL S4 nr. 98/31.08.2010.

Art. 3. Directorul General al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor

PREȘEDINTE DE ȘEI Alexandru LeonteRDPlNr. 17/31.01.2011Anexa nr. I la H.C.L.Sector 4 Nr.iSt.OJ


TOTAL PERSONAL: 70 din care:

PERSONAL CONDUCERE: I! PERSONAL EXECUȚIE: 59


Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

ORGANIGRAMĂ


CONSILIUL LOCAL SECTOR 4


lip


Ț..........

DIRECTOR GENERAL


mi


PRIMAR


DUKE L x UK AD JȚJ N CI 40+1