Hotărârea nr. 169/2011

Hotarare privind aprobarea preluării de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a finantării cheltuielilor ce revin în sarcina Asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării de către Sectorul 4 al Municipiului București a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina Asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Urbană nr. 1267 din 14.12.2011, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.l4.1.a din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a normelor metodologice de aplicare a acesteia din 17.03.2009, cu completările legale în vigoare;

In temeiul art. art. 45 alin. (1), art. 81 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba preluarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a finanțării cheltuielilor ce revin/au revenit în sarcina Asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate.

Art. 2. Preluarea finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 se va face numai la acele asociații de proprietari care aproba/au aprobat, cu votul majorității membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenție și semnează/au semnat convenția-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condițiile legii, a acțiunilor pentru reabilitarea termica a clădirii.

Art. 3. Finanțarea intervențiilor menționate la art. 1 se va face din bj^e^^T5^ local al Sectorului 4 al Municipiului București sau/și împrumuturi ramb^c^âfiile atrase.


Art. 4. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Urbană, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri'de consiliu.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011.

Nr. 169/15.12.2011