Hotărârea nr. 168/2011

Hotarare pentru aprobarea programului multianual de investiţii privind reabilitarea termică a 320 de blocuri de locuinte în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2012-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului multianual de investiții privind reabilitarea termică a 320 de blocuri de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2012-2015

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbana nr. 1266 din 14.12.2011.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe si a normelor metodologice de aplicare a acesteia din 17.03.2009, cu completările legale în vigoare;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum și art. 45 alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul multianual de investiții pentru Reabilitarea termică a 320 blocuri de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București pentru perioada 2012-2015 ca program cu finanțare multianuală.

Art. 2. Se aprobă graficul de eșalonare a execuției financiare a Programului multianual de investiții Reabilitare termică a 320 c locuințe în Sectorul 4, București, perioada 2012-2015, conform face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Programul multianual de investiții se revizuiește, se adaptează și se aprobă anual.

Art. 4. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Dezvoltare Urbana, Direcția Economica, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 4 al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011.

Nr. 168/15.12.2011

ANEXĂ

la H.C.L. S4 nr. 168/15.12.2011

GRAFIC DE EȘALONARE FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE INVESTIȚII REABILITARE TERMICĂ A 320 DE BLOCURI IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 2012 - 2015

Denumirea obiectivului de    T , ,

Total

investiții

Finanțare/Număr blocuri

2012

2013

2014

2015

r

Reabilitare termica a 320 de blocuri 568,000,000.00 lei

175,000,000.00 lei

131,000,000.00 lei

131,000,000.00 iei

131,000,000.00 lei

in Sectorul 4 al Municipiului

București    220

95

75

75

75