Hotărârea nr. 162/2011

Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții ale Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 6634/08.12.2011 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 Serviciul Resurse Umane;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Organigrama si Statul de Funcții ale Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 conform Anexelor I si II.

Art. 2. Cu data prezentei se abroga Anexa I si Anexa II din Hotararea Consiliului Local Sector4nr. 17/31.01.2011.

Art. 3. Directorul General al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor.

Nr. 162/15.12.2011

TOTAL PERSONAL: 69 din care:

PERSONAL CONDUCERE: 11 PERSONAL EXECUȚIE: 58


Anexa nr. I la H.C.L.Sector 4 Nr. 162/15.12.2011 Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4

ORGANIGRAMĂ

;: "ți WsăBilSW; ...

■ "WIMr 4

PRIMAR

?;■ ■ ;■■■


!

DIRECTOR GENERAL

_i. DIRECTOR ADJUNCT 26+1

DIRECȚIA

ECONOMICA

SERVICIUL JURIDIC

11+1

-►

3+1


SERVICIUL TEHNIC 6+1


COMPARTIMENTUL IT , SECRETARIAT, REGISTRATURA 7


COMPARTIMENTUL

BUGET

2


SERVICIUL RESURSE UMANE 3+1


BIROUL

CONTROL INTERN 3+1SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 3+1


COMPARTIMENTUL

INTERVENȚII

URGENTE

4


OFICIUL

COORDONARE BAZA MATERIALA SI INVATAMANT 2


SERVICIUL

CONTABILITATE

4+1


COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE IN 4

DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI

SANATATII IN MUNCA ȘI

SITUAȚII DE URGENTA 2


SERVICIUL

ADMINISTRATIV

14+1


COMPARTIMENTUL DE CONTROL IGIENICO- SANITAR 2SIMTEX-OCMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL - SECTOR 4 ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR SI GRĂDINIȚELOR

BId. Metalurgiei, nr 89, Sector 4, Tel: (4021) 460.85.93, 460.27.81, 461.00.30 Fax: (4021) 460.85.94 e-mail: office@administratiascolilorsector4.ro


Anexa nr. II la H.C.L.


>2011


28 w 3 -f <?> *0 Xd

.W

STAT DE FUNCȚII AL ADMINISTRAȚIEI ȘCOLILOR GRĂDINIȚELOR SECTOR 4

Nr.crt

Funcția

Tr/grd/prof.

NIVEL

STUDII

CONDUCERE

1.

DIRECTOR GENERAL/Inspector de specialitate

IA

s

2.

Director Adjunct/Inspector de specialitate

IA

s

3.

Director- Direcție Economica/Inspector de specialitate

IA

s

DIRECȚIA ECONOMICA

COMPARTIMENTUL BUGET

4.

Inspector de specialitate

IA

S

5.

Inspector de specialitate

II

s

SERVICIUL FINANCIAR

6.

Sef serviciu/Inspector de specialitate

IA

s

7.

Inspector de specialitate

II

s

8.

Inspector de specialitate

II

S

9.

Casier

M

SERVICIUL CONTABILITATE

10.

Sef serviciu/Inspector de specialitate

II

S

11.

Inspector de specialitate

II

S

12.

Inspector de specialitate

II

S

13.

Referent

IA

M

14.

Referent

I

M

SERVICIUL JURIDIC

15.

Sef Serviciu/Consilier juridic

I

S

16.

Consilier Juridic

I

s

17.

Consilier Juridic

II

s

18.

Consilier Juridic

II

s

SERVICIUL RESURSE UMANE

6 V

19.

Sef serviciu /Inspector de specialitate

IA

20.

Inspector de specialitate

I

21.

Referent

IA

M

22.

Consilier juridic

IA

S

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

23.

Sef Serviciu/lnspector de specialitate

I

S

24.

Inspector de specialitate

II

s

25.

Inspector de specialitate

II

s

26.

Inspector de specialitate

II

s

SERVICIUL TEHNIC

27.

Sef Serviciu/lnspector de specialitate

IA

s

28.

Inspector de specialitate

IA

s

29.

Inspector de specialitate

I

s

30.

Inspector de specialitate

I

s

31.

Inspector

IA

SSD

32.

Inspector

IA

SSD

33.

Referent

I

M

BIROUL CONTROL INTERN

34.

Sef birou /Inspector de specialitate

IA

S

35.

Inspector de specialitate

II

S

36.

Inspector de specialitate

II

s

37.

Inspector de specialitate

II

s

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE SI PROTECȚIE IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITĂȚII IN MUNCA SI SITUAȚII DE URGENTA

38.

Inspector

IA

SSD

39.

Referent

II

M

Ci

OMPARTIMENTUL IT, SECRETARIAT, REGISTRATURA

40.

Inspector de specialitate

II

S

41.

Inspector de specialitate

TI

s

42.

Inspector de specialitate

II

s

43.

Inspector de specialitate

II

s

44.

Inspector de specialitate

II

s

45.

Inspector de specialitate

II

s

46.

Inspector de specialitate

II

s

OFICIUL COORDONARE BAZA MATERIALA SI INVATAMANT

47.

Inspector de specialitate

IA

s

COU;48.

Inspector de specialitate

II

S

SERVICIUL ADMINISTRATIV

49.

Sef servicin/Inspector de specialitate

II

s

50.

Inspector de specialitate

II

s

51.

Inspector de specialitate

II

s

52.

Referent

IA

M

53.

Referent

II

M

54.

Referent

II

M

55.

Magaziner

M

56.

îngrijitoare

G

57.

MC

IV

G

58.

Portar

I

G

59.

Portar

I

G

60.

șofer

G

61.

șofer

G

62.

șofer

G

63.

șofer

G

COMPARTIMENTUL CONTROL IGIENICO -SANITAR

*

64.

Inspector de specialitate

II

s

65.

Inspector specialitate

II

s

COMPARTIMENTUL INTERVENȚII URGENTE

66.

Inspector de specialitate

II

s

67.

MC

I

G

68.

MC

II

G

69.

MC

IV

G

NOTA : Transformarea posturilor se face de către directorul general cu încadrarea in cheltuielile de personal prevăzute in buget

NUMĂR TOTAL POSTURI: 69

DIN CARE : 11 POSTURI CONDUCERE

58 POSTURI EXECUȚIE

3