Hotărârea nr. 161/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Functii şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare

și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 București

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 2905 / 22.11.2011, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 NR.P.l / 2568 / 13.12.2011;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data de 01.01.2012 se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011.


Nr. 161/15.12.2011Direcția Juridică

FP-2I+4


SECRETARUL

SECTORULUI 4


ojuv i vnuij -f z-v.Lt inuniviriiJLUi HUVUKILȘ 11, fKlMAK APARATUL DE SPECIALITATE


PRIMAR H


VICEPRIMAR


StiAieml Tehnic Consiliul Local, Documente Electorat ■ ■

FP-7+1


Serviciul Cabinet Primar

FP-3+i / PC - 7


Biroul Corp Control Intern Primar FP - 5+1


Serviciu! Spațiu Locativ FP-7+1


Biroul Management Situații de Urgență ~ FP-5+1


Direcția Relații cu Mass-Media, Comunicare

.....FP- u+r / Pf'-;


Direcția Economică

FP—13+3 /PC-3


Direcția Resurse Umane FP-14+1 /PC-I


Direcția Prestări Lucrări, Servicii Comunitare

.............FP-3S+1


Direcția Relații cu Comunitatea Locală FP - 19+4 / PC- 1


Direcția Patrimoniu FP-S+l 1 PC-25+1


Serviciu! Audit Public Intern FP-7+1


Serviciul Amenajări, Evidența Parcări FP-IO+t


Arhitect Șef

FP —30+4


Direcția Evidență Urbanism 51 Amenajare Teritoriu

........... ij>-riH3


Direcția de Dezvoltare Urbană FP-16+2


ANEXĂ LA HCL SECTOR 4...

Președinte de ședințăPOLIȚIA LOCALA SECTOR 4


CENTRULCULTURAL PENTRU


UNESCO“NICOLAE BALCESCU"


DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 4Compartiment Manatțemer PC-IO


CENTRUL MILITAR SECTOR 4


DIRECȚIA DE EVIDENȚ A A PERSOANELOR SECTOR 4


TOTAL PERSONAL Posturi de execuție funcții publice - 224 Posturi de execuție funcții contractuale - 50 Posturi de conducere funcții publice - 30 Posturi de conducere funcții cont met unic - 1 1 post PRIMAR

1 post VICEPRIMAR î post Secretarul Sectorului 4

TOTAL POSTURI : 308


P.l-SERVICIUL CABINET PRIMAR


ANEXĂ LA HCL SECTOR 4 U


Serviciul Cabinet Primar & FP-3+1 / PC - 7


Oficiul Viceprimar FP-1 PC- 1


Oficiul SecretarFP- 1


Oficiul Evidentă Militară,

5    7

Documente Standardizate FP-1
PRIMAR


Secretariat PC -2


TOTAL PERSONAL

Fosturi de execuție funcții publice-3 Posturi de execujie funcții contract uaie - 7 Posturi de conducere funcții publice - 1 Posturi de conducere funcții contractuale -


POPESC U CRISTIAN VICTOR P IED ONEi V/IVV Lj 2-iJLj VikiXIVIl lUbt'J Ol. VAUVLk^ 1 1, i'iVfiVitrYK

APARATUL DE SPECIALITATE

S.L - DIRECȚIA JURIDICĂ

ANEXĂ LA HCL SECTOR


<2.


Direcția Juridică

FP-21+4Serviciul Contencios

FP-7+1


Serviciul Legalitatea Actelor

FP-7+1


FP-7+1


N VICTOR PIEDONE


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice - 21 Posturi de execuție funcții contractuale -Posturi de conducere funcții publice-4 Posturi de conducere funcții contractuale


TOTAL POSTURI : 25


P.6 - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Direcția Economică 1 FP-13+3 / PC-3 li

ANEXĂ LA HCL SECTOR 4 1.$


Președinte de ședință

ttwre popesc

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

FP-7+1

Serviciul Financiar-Salarizare, Contabilitate

FP - 6+1 PC-3


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice - 13 Posturi de execuție funcții contractuale - 3 Posturi de conducere funcții publice - 3 Posturi de conducere funcții contractuale

P.6 - DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

ANEXA LA HCL SECTOR 4.

4*4

Președinte de ședință


Direcția Prestări Lucrări. Servicii Comunitare

FP - 28+1


Compartiment Gospodărire Domeniu Public, Rețele, Utilități, Infrastructură

FP-10


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice - 38 Posturi de execuție funcții contractuale -Posturi de conducere funcții publice - i Posturi de conducere funcții contractuale -

P.10 ~ DIRECȚIA PATRIMONIU

ANEXĂ LA HCL SECTOR 4


/ z Zf. M. %?i<

Președinte de ședință
Compartiment Evidență Patrimoniu

FP-8

Serviciul Administrativ

FP —25+1


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice-8 Posturi de execuție funcții contractuale - 25 Posturi de conducere funcții publice — 1 Posturi de conducere funcții contractuale - 1

P.14-ARHITECT ȘEF


Serviciul Cadastru

FP - 9+1


Serviciul Avize Urbanism

FP -13+1

Compartiment Documentație Edilitar - Urbanistică

IT-8


RISTIAN VICTOR PIEDONE


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice-30 Posturi de execuție funcții contractuale -Posturi de conducere funcții publice-4 Posturi de conducere funcții contractuale -

P.16 - DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ

Președinte de ședință

Direcția de Dezvoltare | Urbană    N


FP -16+2


Compartiment Reabilitare Termică

FP-3


Serviciul Investiții

FP - 8+1Compartiment Achiziții Publice

FP-5


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice™ 16 Posturi de execujie funcții contractuale -Posturi de conducere funcții publice - 2 Posturi de conducere funcții contractuale -

kULV, l    Al. ivilhVEV U ILJLin DCV L lVi’.^ i l, riAIiVl.'VK

APARATUL DE SPECIALITATE

P.5 - DIRECȚIA RELAȚII CU MASS - MEDIA, COMUNICARE

{5


I : Direcția Relații cu

ti    ’    ’

Jt    Mass - Media,

[? Comunicare K

i    i

Î!î    țiServiciul Relații cu Mass Media

FP - 5+1 PC-2Serviciul Sport, Evenimente, Culte, Grupuri Minoritare, IT

FP - 9+1TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice-' 14 Posturi de execuție funcții contractuale - 2 Posturi de conducere funcții publice-3 Posturi de conducere funcții contractuale -

P.9 - DIRECȚIA RELAȚII CU COMUNITATEA LOCALĂ

Direcția Relații cu H

’ :: *• • ••

Comunitatea Locală «

ți

FP - 19+4 / PC-1 jjServiciul Informații și Relații cu Publicul, Legea 544

FP - 7+1

Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari    -

FP - 6+1

Biroul Relații și Consiliere Cetățeni în Teritoriu, Arhivă, Documente

FP —6+1 PC-1


TOTAL PERSONAL

Posturi de execuție funcții publice — 19 Posturi de execuție funcții contractuale - 1 Posturi de conducere funcții publice - 4 Posturi de conducere funcții contractuale -

TOTAL POSTURI : 24

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

STAT DE FUNCȚII


PRIMAR

Popescu Qfistian Victor Piedone


Anexă NR..


HCLS4 Nr.


PERSONAL CONTRACTUAL

/£/    Zo


01/01/2012

Nr.

Crt.

Funcția

Nivel

Studii

Gradul^

2(uaRtâîe^

HPosturi

0//vacante

1

PRIMAR

1 N

rrr—.-

//

2

VICEPRIMAR

î l«\4/

3

DIRECTOR

S

4

ȘEF SERVICIU

S

1

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

11

s

I

s

II

8

7-7 8, .7 -

s

debutant

6

CONSILIER JURIDIC

s

IA

1

s

I

s

II

S

debutant

7

REFERENT

M

IA

M

I

M

II

1

:■ <;i7.

M

debutant

1

1

8

CASIER

M

1

9

CURIER

M

3

10

MAGAZINER

3

11

ARHIVAR

M

1

12

ÎNGRIJITOR

G

7

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

1

1

■i

G

II

1

G

Iii

2

2

G

IV

4

4

3

14

ȘOFER

M-G

6

TOTAL POSTURI    53    53    0

DIRECȚIA RESURSE UMANE DIRECTOR EjfcBetfTlV

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

PRIMARAnexa NR..4r/HCLS4 NR


s&Z n S- *--5    #

STAT DE FUNOfifc

//Z z

FUNCȚIONARI fîUBUGL
Nr.

Crt

Funcția

Clasa

Gră&Z

npanțate

:• Rosturi Ocupate1

Posturi

vacante

1

SECRETAR

I

'"1—

4'; ■-

2

ARHITECT ȘEF

I

■■■. 1

3

DIRECTOR EXECUTIV

I

7

2

4

ȘEF SERVICIU

I

16

14

2

5

ȘEF BIROU

)

4

3

1

6

CONSILIER

I

Superior

66

64

2

I

Principal

47

44

3

I

Asistent

44

41

3

I

debutant

7

CONSILIER JURIDIC

I

Superior

4

l

Principal

3

i

Asistent

2

I

debutant

8

AUDITOR

I

Superior

2

1

I

Principal

4

3

1

I

Asistent

1

1

9

REFERENT DE SPECIALITATE

II

Superior

4

II

Principal

II

Asistent

II

debutant

10

REFERENT

IN

Superior

36

36

III

Principal

7

III

Asistent

4

III

debutant

255

TOTAL POSTURI

239    fi 6 f

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

SECTORUL 4 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAT

PRIMARCONDUCERE


P.l SERVICIUL CABINET PRIMAR

P.î.l. OFICIULVICEPRIMAR

P.l.2. OFICIUL SECRETAR

P. 1.3. OFICIUL EVIDENȚĂ MILITARĂ, DOCUMENTE STANDARDIZATE P.l.4. SECRETARIAT P.1.5. CONSILIERI PRIMAR

P.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

P.3. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

P.4. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII PE URGENȚĂ

P.5. DIRECȚIA RELAȚII CUMASS-MEDIA, COMUNICARE

P.5.1. SERVICIUL RELAȚII CUMASS-MEDIA

P.5.2. SERVICIUL SPORT, EVENIMENTE, CULTE, GRUPURI MINORITARE, I.T.

P.6, DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.6.1. SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

P.6.2. SERVICIUL FINANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

P.7. DIRECȚIA RESURSE UMANE

P.8. DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

P.8.Î. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE DOMENIU PUBLIC, REȚELE, UTILITĂTI, INFRASTRUCTURĂ


P.10. DIRECȚIA PATRIMONIU

P. 10.1. COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU PI0.2. SERVICIUL ADMINISTRATIV

P.ll. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

P.12. SERVICIUL AMENAJĂRI, EVIDENȚĂ PARCĂRI

P.13. OFICIUL AUTORIZARE, ACTIVITĂȚI COMERCIALE

P.14. ARHITECT ȘEF

P. 14. A. DIRECȚIA EVIDENȚĂ URBANISN ȘI AMENAJARE TERITORIU

P.14.AT. SERVICIUL CADASTRU

P.14.A.2. SERVICIUL AVIZE URBANISM

P14. A.2.1 COMPARTIMENTUL DOCUMENTAȚIE EDILITARĂ - URBANISTICĂ

P.15. COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

P.16. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ

P.16.1. COMPARTIMENT REABILITARE TERMICĂ

P.Î6.2. SERVICIUL INVESTIȚII

P.16.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

5.1.    DIRECȚIA JURIDICĂ

5.1.1.    SERVICIUL CONTENCIOS

5.1.2.    SERVICIULLEGALITATEA ACTELOR

S. 1. 3. SER VICIUL A UTORITA TE TUTELARĂ

5.2.    SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECTORAL

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4P.l SERVICIUL CABINET PRIMAR

P.l.l. OFICIUL VICEPRIMAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Viceprimar;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Viceprimar.

P.1.2. OFICIUL SECRETAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Secretarul Sectorului 4;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Secretarul Sectorului 4.

/

P.l.3. OFICIUL EVIDENȚĂ MILITARĂ, DOCUMENTE STANDARDIZATE    /

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar și are ca obiect de activitate:

2.    întocmește Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare și nealimentare pentru aprovizionarea populației din sectorul 4 în sistem raționalizat conform Programului de aprovizionare a populației în caz de mobilizare și război;

3.    Colaborează cu Centrul Militar zonal București, centrele militare ale sectoarelor municipiului București și județene precum și cu Serviciul pentru Probleme Speciale a municipiului București (fost O.M.E.P.T.A.);

4.    Face propuneri de constituire prin decizia conducătorului instituției, a Comisiei pentru Probleme de Apărare;

5.    Ține la zi evidența salariaților cu obligații militare și comunică lunar Centrului Militar Zonal -București, centrelor militare de sector sau județene încadrările, plecările din serviciu precum și schimbările în datele de evidență a acestora;

6.    Verifică dacă rezerviștii respectă regulile de evidență militară și iau măsuri ca aceștia să se prezinte la centrele militare pentru clarificare situației militare;

7.    Ține evidența rezerviștilor angajați și elaborează și actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligații militare, pentru asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, in vederea continuării activității autorității administrației publice locale a sectorului 4;

P.l.4. SECRETARIAT

1.    Se subordonează direct Primarului și are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Primar;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Primarul Sectorului 4.

P.1.5. CONSILIERI PRIMAR

1.    Se subordonează Serviciului Cabinet Primar;

2.    Reprezentarea instituției Primarului in raporturile cu cetățenii, administrația centrala si locala, alte instituții si organizații, persoane fizice si juridice din tara si străinătate, in baza competentelor stabilite de Primar;

3.    Asigura consultanta de specialitate pentru soluționarea problemelor;

4.    întocmește, la solicitarea Primarului,.. note, referate si sinteze, raspunp

instituții sau cetateni;    ff

5.    Elaborează, la solicitarea Primarului, elemente de sinteza necesare a&^ri/^eMbciziF

privind strategia si proiectele de dezvoltarejdurabila, armonioasa siispȘi&î eehjli|r£na a-:' Sectorului 4;    ? '• <<    K

6.    Analizează si propune masuri privind cazurile de incalcare a legislației sau drepturilor cetățenilor, manifestările de birocratism, neglijenta in serviciu sau acte de corupție, sesizate de cetateni sau prin constatări proprii;

7.    Participa la evenimente si acțiuni publice menite sa contribuie la crearea unei imagini pozitive si unei bune reputații Primăriei si personalului acesteia;

P.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

1.    Se subordonează direct Primarului și are ca obiect de activitate asigurarea respectării legislației si actelor normative in vigoare, specifice administrației publice locale, a Hotărârilor C.G.M.B. si Consiliului Local al Sectorului 4, Dispozițiilor Primarului General si ale Primarului Sectorului 4; Controlează si verifica modul de cunoaștere, aplicare si respectare a legislației in vigoare, hotărârilor si dispozițiilor, precum si executarea prevederilor acestora;

2.    Primește si verifica conținutul petițiilor adresate Primarului Sectorului 4, repartizate spre/

soluționare Corpului de Control;    /

3.    Executa dispozițiile Primarului privind efectuarea actiuniilor de control/verificare si propune modalitati de soluționare pentru cazurile repartizate;

4.    Verifica si propun masuri privind cazurile semnalate in legătură cu corupția, traficul de influenta ori sustragerile de valori si bunuri materiale, de natura a prejudicia patrimoniul si imaginea Primăriei Sectorului 4;

5.    Colaborează cu celelalte compartimente sau, după caz, cu reprezentanții organelor si instituțiilor cu atributiuni in combaterea corupției si criminalității organizate;

6.    Colaborează cu organele specializate in menținerea ordinii publice, rutiere, siguranței cetățeanului, precum si pentru situații de urgenta;

7.    Asigura reprezentarea Primăriei la manifestările organizate de structurile militare de aparare, siguranța naționala si ordine publica;

8.    Extinde controlul în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități constatate în rapoartele de audit public intern întocmite de Direcția de audit public intern cu ocazia misiunilor desfășurate la nivelul Primăriei sectorului 4 și al serviciilor publice de interes local.

9.    în cazul depistării unor deficiențe constatate de către Serviciul Audit Public Intern, continuă verificările și recuperează, după caz, sumele încasate necuvenit și anunță organele în drept (Poliția economică, Parchetul sau alte organisme) cu atribuții în acest sens;

P.3. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

Primește, verifică, analizează, încadrează și întocmește răspunsurile la cererile de locuințe depuse de către cetățenii sectorului 4, având situații locative ce necesită un spațiu de locuit sau extinderea celui existent;

Calculează punctajele fiecărei cereri, diferențiat, în funcție de situația socială și cea locativă prezentată de către solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local; întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, funcție de punctajul obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local; întocmește referate și le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuințelor” în vederea aprobării și emiterii repartiților pentru locuințe;


Verifică în vederea avizării, cererile de modificare a contractelor de îi locuințele administrate de A.F.L.privind transcrierea, includerea sai persoane în fișa locativă;    7 ■ ■ '•


6.    Verifica pe teren sesizările și reclamațiile cu privire la unele aspecte ce țin de spațiu locativ, în imobilele proprietate de stat și ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;

7.    Colaborează cu Direcția Juridică în ceea ce privește solicitarea unor puncte de vedere cu privire la dfosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

8.    Asigură minimă asistență juridică și acordă îndrumări, persoanelor ale căror locuințe au fost retrocedate sau sunt în curs de retrocedare foștilor proprietari, ca urmare a unor legi reparatorii;

9.    Verifică și întocmește răspunsuri la solicitările ce se referă la situații juridice privind unele imobile naționalizate.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11,

12,

13,


14,

15,

16

17

18


P.4. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII PE URGENȚĂ asigură inventarierea, centralizarea și informarea Primarului Sectorului 4 cu privire la situațiile deosebite de pe raza sectorului și după caz Instituția Prefectului și alte instituții abilitate;

aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecției civile si apararii impotriva incendiilor;

asigură colaborarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București, cu Serviciul de prevenire pentru Situații de Urgență, cu Prefectura, O.N.G.-uri, precum și cu serviciile descentralizate și deconcentrate la nivelul sectorului 4;

asigură participarea la ședințele de pregătire pentru situații de urgență organizate de Instituția Prefectului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București; asigură angajarea în cadrul Biroului a personalului atestat - inspector de protecție civilă și cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

culegerea, prelucrarea, stocarea studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;

identificarea, monitorizarea și gestionarea tipurilor de riscuri specifici, generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe raza sectorului 4.

urmărește întocmirea documentelor operative și de conducere în situații de urgență ; asigură efectuarea instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență, întocmirea și completarea în termenul prevăzut de lege a fișelor individuale de instructaj.

asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a regulilor privind respectarea normelor privind situațiile de urgență (protecție civilă și apărare împotriva incendiilor) și stabilește categoriile de instructaje;

organizează și participă la aplicațiile și exercițiile de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor;

asigură întocmirea schemei de înștiințare și alarmare a personalului instituției în cazul producerii situațiilor de urgență și răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă.    1

urmărește întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii destinate adăpostirii sau intervenției, ține evidența acestora și le verifică periodic, dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora; propune anual în bugetul propriu al instituției fondurile necesare organizării activităților și realizării măsurilor de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor;

urmărește întocmirea și actualizarea ori de câte ori este necesar, a planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență, a planului de analiză și de acoperire a tuturor tipurilor de riscuri la nivelul sectorului 4;

asigura aplicarea masurilor privind activitatile de apărare împotriva incendiilor planul de analiza si acoperire a riscurilor;

asigură întocmirea pianului privind organizarea și asigurarea activității angajaților și bunurilor Primăriei Sectorului 4;asigură participarea la prevenirea și limițarpaurmărilor dezastrelor, împd abilitate ale instituției și sectorului 4.

19.    prezintă documente și dă relațiile solicitate organelor de control din partea Instituției Prefectului sau alte organe abilitate;

20.    asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de organele de control;

21.    controlează cunoașterea si aplicarea de către toti salariatii a regulilor privind respectarea Normelor privind situațiile de urgenta si stabilește categoriile de instructaj in acest domeniu ;

22.    urmărește înștiințarea persoanelor și organismelor competente asupra factorilor de risc și le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul instituției.

23.    asigură întocmirea planului de cooperare cu localitățile învecinate și organismele neguvemamentale;

24.    analizează și soliționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

25.    asigură desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

26.    asigură controlul asupra respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

27.    asigura elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul' Primăriei Sector 4;

28.    asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;

29.    asigură informarea de îndată, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;

30.    asigură utilizarea în unitatea sa a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

31.    realizează măsurile de asigurare a evacuării; siguranță, pază și ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

32.    urmărește instruirea personalului cu privire la modul de acțiune în caz de evacuare;

33.    face propuneri pentru îmbunătățirea activității pentru situații de urgență în cadrul Primăriei Sector 4 și la nivelul Sectorului 4.

P.5. DIRECȚIA RELAȚII CU MASS-MEDIA, COMUNICARE

P.5.1. SERVICIUL RELAȚII CU MASS-MEDIA

1.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile și serviciile Primăriei sector 4 cu mass ~ media, instituții ale societății civile și cu cetățenii, în baza unei strategii de comunicare realizată pe termen scurt, mediu și lung;

2.    întocmește raportul anual de activitate al Primarului, în baza rapoartelor primite de la compartimentele Primăriei;

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Primăriei Sector 4 prin analiza mass - mediei și opiniei publice locale și propune măsuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare cu cetățenii;

4.    Promovează acțiunile administrative ale direcțiilor și serviciilor Primăriei Sector 4 și realizează materiale de prezentare și promovare a Primăriei;

5.    Evaluează prin intermediul institutelor de sondare și cercetare a opiniei publice starea de spirit a cetățenilor, evoluția nivelului de trai al cetățenilor, gradul de mulțumire sau de nemulțumire față de activitatea Primăriei Sector 4 și potențialele crize de comunicare ale Primăriei Sector 4 cu cetățenii;


6.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaționale a Primăriei Sector legalitate, echidistanță politică,obiectivitate și imparțialitate;

7.    îmbunătățește, prin acțiuni de instruire/capacitatea personalului aflat în coi cetățenii, mass-media și alte instituții de^ comunica eficient și deschis problemele solicitate;


9.

10

11,

12

13,

14,

15,

16,

17


Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, accesul, conform Legii nr. 544/2001;

Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sector 4 și Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice și cele ale vieții comunitare la zi;

. Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Primăriei;

. Acordă asistență de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relații publice și relații cu presa;

. Redactează și transmite comunicate de presă;

. Promovează în mass-media programele de dezvoltare inițiate la nivelul Primăriei Sector 4 de serviciile de specialitate;

. Planifică și organizează acțiuni de comunicare internă pentru stimularea și motivarea personalului, în vederea creșterii performanțelor, eficienței și eficacității Primăriei;

. Colaborează cu Poliția Sector 4, Jandarmeria Română și Poliția Comunitară sector 4, pentru informarea cetățenilor pe probleme de siguranță și ordine publică;

. Promovează competențele și acțiunile serviciilor publice oferite cetățenilor de Primăria' Sectorului 4, considerate drept instrumente ale procesului de dezvoltare socio-economică comunitară.

. Prezintă mass-mediei activitățile de interes public desfășurate de Primăria Sectorului 4, organizând conferințe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 4, asupra acestora și prezintă orice informații de interes public solicitate în cadrul acestor conferințe;

. Asigură zilnic difuzarea de comunicate, informații de presă, privind activitatea instituției;

. Primește înscrierile în audiență de la Serviciul Informații și Relații cu Publicul, le transmite compartimentelor implicate, participă la audiențele Primarului,’ urmărind în funcție de rezoluție, modul de rezolvare;

. Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului Sectorului 4, prin adresa de e-mail, căsuțele poștale din sector și pe adresa poștală a instituției;

. Asigură publicarea buletinului informativ al Sectorului 4;

. Consemnează și monitorizează corespondența adresată conducerii Primăriei, sosită prin

Registratură, fax, e-mail și urmărește modul de soluționare al acestora,

, Urmărește prezentarea răspunsurilor în termen legal, colaborând în acest sens cu direcțiile subordonate Primăriei și Consiliului Local pentru respectarea termenelor prevăzute în Legea 52/2003 și în Legea 544/2001

. Asigură legătura cu instituțiile administrației locale și centrale, precum și cu petenții prin direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii

18,

19.

20.

21,

22.

23,

24,

5.2,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


SERVICIUL SPORT, EVENIMENTE, CULTE, GRUPURI MINORITARE, I.T. inițiază și organizează programe pentru diversele activități publice și evenimente artistice, culturale, științifice, sportive; organizează întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

urmărește programul (calendarul) U.E. de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte resorturi de specialitate, manifestări locale;

analizează cererile, monitorizează nevoile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la tineret, cultură, sport desfășurate în Sectorul 4; stabilește legături cu organizații guvernamentale și neguvemamentale în scopuri artistice, culturale, sportive;

transmite invitații, felicitări instituțiilor sau persoanelor cu care instituția are relații de colaborare;

concepe și execută machete pentrualîșe, diplome, invitații, cadouri și alțș promoționale;    -•-.•A.,

asigură relația Primăriei cu /confesiunile,'^cultele și organizațiile religioase reci oficial de pe raza sectorului; r: /    ’ . J

organizează și participă, în nUțnele Primăripfbuacțiuni de caritate;


9.

10,

11

12

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20. 21,

22.


23


24,

25, 26 27,


28,

29,

30

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,


întocmește anchete și interviuri, în condițiile legii, referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

concepe și organizează programe de acțiuni referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei

administrează site-ul Primăriei Sectorului 4, www.ps4.ro

;

administrează poșta electronică a Primăriei Sectorului 4, primarie4@gmail.com Analizează instrumentele necesare în desfășurarea activităților și proceselor Primăriei sectorului 4;

Asigură continuitatea în funcționare, securitate, ușurință și accesibilitate în exploatare a informațiilor gestionate;

Oferă servicii suport pentru colectarea de informații și date statistice din sector;

Stabilește o stratege informatică unitară la nivelul sectorului 4;

Realizează și actualizează conținutul paginii web a Primăriei;

Stabilește strategia de informatizare a administrației publice locale a Primăriei sectorului 4;

Asigură buna funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sector 4;

Coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viața socio-economică a sectorului 4 și colaborează cu instituțiile abilitate în domeniul statisticii;

Centralizează documentele ce conțin informații de interes public și realizează baze de date statistice de interes general (nomenclatoare, bănci de date publice etc.), colaborând cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei sector 4 și cu alte instituții;

Pune în valoare resursele informaționale centralizate (informații și date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte etc.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Primăriei sector 4;

Acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei; ’

Asigură asistența tehnica primară pentru aplicațiile achiziționate;

Adiministrează rețeaua de calculatoare;

Constată defecțiunile apărute la posturile de lucru și asigură service-ul acestora (defecțiuni ce pot fi remediate, blocarea sistemului, erori apărute datorită utilizării necorespunzatoare a diverselor aplicații, etc); pentru defecțiunile grave vor apela la firma specializată cu care există contract de service;

Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta;

Urmărește utilizarea tehnicii de calcul în interesul instituției;

Folosește eficient materialele consumabile necesare bunei funcționări a tehnicii de calcul din dotarea serviciului;

întocmește note informative privind funcționarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare, evidențiind motivele care au generat această situație; întocmește periodic referate privind greutățile întâmpinate în desfășurarea activității; întocmește referate privind calitatea lucrărilor de întreținere/service a tehnicii de calcul din dotare - executate de firmele cu care instituția are contracte în acest sens;

Participă la analiza, proiectarea și implementarea informatizării activității celorlalte servicii ale instituției și integrarea lor în sistemul informatic existent;

Urmărește și acordă asistență de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerințelor de maximă urgență solicitate de conducerea Primăriei;

Participă la simpozioane, prezentări, demonstrații organizate de instituții specializate din acest domeniu;

Face parte din comisia de achiziționare a echipamentelor hardware și software Salariații compartimentului instruiesc și coordonează responsabil nominalizați de șefii de serviciu

Studiază documentații și publicații de specialitate ;P.6. DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.6.T SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARA

1.    întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

2.    înregistrează în contabilitate operațiile patrimoniale;

3.    Inventariază patrimoniul unității;

4.    întocmește bilanțul contabil;

5.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

6.    Furnizează, publică și păstrarează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de unitate,

7.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

8.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

9.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primar, Consiliul

Local al Sectorului 4, Consiliul Local al Municipiului București, Administrația Financiară Sector 4 și Prefectură;    y

10.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

11.    Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

13.    Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordine (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor sector 4);

14.    Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei Sectorului 4, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 4;

15.    Realizează evidența tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr. 42/1990, precum și elaborarea tichetelor gratuite C.F.R. conform aceleiași legi;

16.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

17.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsăm ânt);

18.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

19.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

20.    Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural “Nicuîae Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor sector 4, Centrul Militar sector 4, Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4);

21.    Completează ordanațările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

22.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

23.    Elaborează și supune aprobării; Consiliului Local proiectul bugetului

cheltuieli al sectorului 4;    /    ,,    ; A24.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

25.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

26.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului sectorului 4;

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

28.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Primăria Sectorului 4; Centrul Militar al sectorului 4; Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4; Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor sector 4.

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

P.6.2, SERVICIULFINANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

1.    întocmește statele de plată ale salariilor personalului din Primărie, indemnizațiile consilierilor, plătește ajutoarele sociale, indemnizațiile de naștere, precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai sectorului 4 sau la Trezoreria Sector 4;

2.    întocmește dări de seamă statistice;

3.    Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei și le înaintează organelor superioare;

4.    întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și celor lunare din fondul de salarii de 10%, respectiv 2% ;

5.    Urmărește împreună cu Direcția Juridică executarea creanțelor, avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajații Primăriei Sectorului 4;

6.    Efectuează prin casierie operații de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

7.    întocmește fișele de salarii și operează în acestea toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii atât de avans cât și de lichidare.

8.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

9.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității serviciului;

10.    Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive (alimentarea cu mijloace bănești, plăți reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni specifice;

11.    întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

12.    Toate adeverințele se transmit către Direcția Resurse Umane, în vederea avizării lor, numai centralizate și cu adresă de înaintare.

P.7. DIRECȚIA RESURSE UMANE


1. Ține evidența fișelor de post pentru personalul Aparatului de Specialitate Sectorului 4 și răspunde de, corelarea acestora cu atribuțiile din I^egulam Organizare și Funcționare;


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

22.

23,

24,

25,

26,

27,

28.

29


Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral;

Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților; Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

Centralizează evaluările anuale in vederea stabilirii promovărilor ;

Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publief debutanți,: precum și evaluarea activității acestora la încheirea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea / aplicării acestor principii;    /

întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice ' serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calității;

Actualizează procedurile generale și manualul calității în funcție de modificările intervenite;

Implementează documentele Sistemului de Menegement Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SRNISO 14001/2005; în cadrul tuturor compartimentelor din primărie;

Gestionează documentele aplicabile impuse de Sistemul Menegementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005; întocmește Programul anual de audit intern;

Organizează, coordonează și efectuează auditul intern privind evaluarea Sistemului Menegementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005 Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea Sistemul Menegementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SRENISO 14001/2005;

Asigură realizarea acțiunilor corective rezultate în urma auditului de certificare și a celor de supraveghere;

Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemul Menegementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005;

Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele Sistemul Menegementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005; Supraveghează modul de funcționare al sistemului de management al calității și informează primarul cu privire la neconformitățile apărute;

Propune soluții privind înlăturarea neconformităților;

întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei și cu organismul de certificare;

Urmărește menținerea calității serviciilor la standardele la care au fost certificate;

Asigură recertificarea serviciilor la temenele prevăzute de organismul de certificare; Organizează si monitorizează activitatea de practica de specialitate a studenților din cadrul unităților de invatamant superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare; Eliberează documentele care atesta efectuarea practicii de specialitate de către studenti, in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

îndruma compartimentele din cadrul Primăriei in elaborarea procedurilor operaționale

specifice activitatii pe care o desfasoara;

Stabilește instrucțiuni proprii corespunzător funcțiilor exercitate de cătr Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobate prin dispozi Sectorului 4, instrucțiuni ce cuprind măsuri deprevenire și protecție în do“^ și sănătății în muncă;    \ ;    . . .
30.    întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

31.    Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase precum și a-accidentelor de muncă;

32.    Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 4 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

33.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

34.    Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

35.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

36.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

37.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

38.    Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

39.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă.

40.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariații Primăriei sectorului 4’ la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

41.    Colaborează cu Direcțiile, Serviciile, Birourile, Compartimentele și Sindicatul salariaților din Aparatuzl de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale ~ medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

42.    Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

43.    Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitatea și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

44.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări servicilor de medicina a muncii;.

45.    Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii încheiate de instituție cu clinicile medicale;

46.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractele de prestări servicii publice administrate;

47.    Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii.

48.    Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului

către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite Agenției N^fifflQe a* Funcționarilor Publici toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor pufilice/ȘÎȘâ' funcționarilor publici din cadrul acestora. 1    >    [j ( rfBjȘ

49.    întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care-1 transmite A.N.F.P. spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre și-l supune aprobării consiliului local;

50.    Asigură colaborarea pe toate planurile cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

51.    întocmește documentația necesară avizării funcțiilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

52.    Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

53.    Elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

54.    Elaborează Regulamentul intern al aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

55.    Oferă spre informare noilor angajați, în vederea conformării, Regulamentul intern a aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4;

56.    Gestionează mobilitatea si cariera profesionala a angajatilor prin cele 2 programme informatice :RUSAL si REVISAL ;

57.    Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, etc);

58.    întocmește documentația necesara pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici, respectiv in grade pentru personalul contractual, precum și a salariului de merit(daca e cazul);

59.    întocmește lucrările necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demnitari (informare, referat de aprobare și dispoziție);

60.    întocmește foaia colectiva de prezenta la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate Directiile/serviciile/birourile/compartimentele, le verifica, le centralizează, corectează eventualele neconcordante, o supune spre aprobare Primarului instituției si o comunica Direcției economice;

61.    întocmește documentația necesara privind reîncadrarea si stabilirea salariilor de baza/brute ca urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

62.    Asigură planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod eșalonat pe baza propunerilor direcțiilor, după caz , elaborând în acest sens referatul de aprobare și dispoziția referitoare Ia eșalonarea concediilor de odihnă pentru aparatul propriu;

63.    întocmește și prezintă conducerii referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituției și a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local;

64.    întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor unităților din subordinea Consiliului Local;

65.    întocmește și supune aprobării programul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4;

66.    Asigură participarea la1 cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

67.    întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupa funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului Local;

68.    întocmește referatul și dispoziția de numire a comisiilor de concurs si a celor de soluționare a contestațiilor pentru toate concursurile sau examenele organizate;

69.    Asigură secretariatul comisiilor de^concurs pentru toate concursurile sau e>


organizate;    “    z f - ri,/

70.    Pot participa în calitate de membriin comisiile de examinare, constituit

desfășurării concursurilor organizate;    (    jf


71.    Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

72.    Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;

73.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor (pentru posturile vacante și temporar vacante) în vederea angajării personalului de execuție și conducere pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

74.    Solicită A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/temporar vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/temporar vacante;

75.    Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

76.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

77.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu precum si ale conducătorilor unităților subordonate;

78.    Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;    i

79.    Implementează proceduri cu privire la testarea salariaților privind legislația aplicabilăpentru fiecare salariat, conform fișei postului;

80


81


întocmește documentația privind angajarea și ordonațarea privind cheltuielile cu instruirea și formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelor aprobate de conducere și primite din partea compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului sector 4;

Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarului de instruire profesionala solicitata de către șefii acestora ;

82.    Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au benerificiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională ;

83.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducători/ directori, ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

84.    întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

85.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate Consiliului Local;

86.    Operează în programul informatic toate datele necesare gestionării și evidenței funcțiilor publice;

87.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții, evidențelor tuturor funcțiilor publice;

88.    întocmește documentația necesară organizării concursurilor pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

89.    Pentru a asigura o bună colaborare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției, întocmește note de serviciu pentru întreg personalul, pe baza referatelor aprobate de către Primar;

90.    întocmește lucrări si situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

91.    întocmește referatele si dispozițiile pentru schimbarea gradației de vechime si a clasei de salarizare;

92.    întocmește lunar situația posturilor( finanțate, ocupate, in plata, vacante) pe care o comunica Direcției Economice;

93.    Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

94.    Eliberează adeverințe de salariaț/de vechime in munca, adeverințe privind functiaysă'lariîil de baza/brut, copii de pe rapoartele cuprinzând date personale extrase din pr^gramelt informatice, adeverințe care sa certifice informații cuprinse in dosarul sau profesionalyăatOu

in spațiul sau individual in registru, solicitatele actualii și foștii salariați ai Primârnei; i


95. îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

P,8. DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

- are ca obiect de activitate realizarea funcției de control privind respectarea legislației si actelor normative care reglementează starea de salubritate si ecologie urbana de către societățile de salubrizare, agenții economici sau persoanele fizice de pe raza Sectorului 4, precum și urmărirea prestațiilor firmelor prestatoare de servicii în acest domeniu.

1.    întocmește programul prestărilor de servicii privind salubrizarea;

2.    Controlează și verifică, prin acțiuni programate sau inopinant, zilnic, prestația de servicii de către societățiile de salubrizare și consemează, în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

3.    întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului; rezultatele monitorizării activități (centalizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor); informează periodic sau la cerere, conducerea Primăriei, asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

4.    Verifică și controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 și ia măsuri de respectare a normelor specifice activității, inclusiv în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, de către agenții economici, persoanele fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5.    Verifică organizarea de activități specifice de sortare și colectare a deșeurilor pe categorii de materiale;

6.    Urmărește respectarea contractelor cu firmele prestatoare de servicii de salubrizare și amenajare a domeniului și spatiilor publice;

7.    întocmește programul prestațiilor de servicii privind amenajările și întreținerea spațiilor verzi,

8.    Coordonează programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzi: întreținere, plantări pomi, plantări flori, program toaletări, defrișări, inclusiv solicitări de avize precum și alte activități specifice spațiilor verzi, dotarea și întreținerea cu mobilier urban etc.

9.    Stabilește necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc.) și necesarul de material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

10.    în baza contractelor în vigoare pentru prestare întocmește comandă și monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi, instalații privind întreținerea spațiilor verzi, mobilier urban;

11.    Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

12.    Participă la acțiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliție Sector 4, Poliție Comunitară Sector 4' Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Agenția pentru Protecția Mediului, etc);

13.    întocmește somații și procese verbale de constatare a contravențiilor în baza legislației specifice domeniilor menționate mai sus și urmărește respectarea măsurilor stabilite prin conținutul acestora. în acest scop, menține legătura cu Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4 prin intermediul Direcției Juridice, cu instanțele competente;

14.    Pune in aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, iar atunci când este cazul, constată contravențiile și aplică sancțiunile stabilite persoanelor fizice și juridice care se fac vinovate de nerespectarea acestora;

15.    Inițiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări și proceduri specifice ;

P.S.l. COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE DOMENIU PUBLIC, RETELE^U^T$$ INFRASTRUCTURĂ    ■ •,    / *

2.    Participă ia predări/primiri de amplasamente și întocmește documentația aferentă;

3.    Monitorizează lucrările edilitare: branșamente, racorduri avarii, investiții;

4.    Face verificări în sector și propune remedierea drumurilor și utilităților din sector;

5.    Participă la recepții provizorii și definitive;

6.    Elaborează avize pentru autorizațiile de branșamente, racorduri și investiții;

7.    Intervine la RADET, în urma sesizărilor cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea agentului termic și a apei calde menajere;

8.    Intervine pentru remedierea avariilor în rețeaua de furnizare a agentului termic (conducte parte), aplicând sancțiuni contravenționale, când este cazul;

9.    Intervine, în urma sesizării cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea apei potabile;

10.    Intervine pentru remedierea avariilor din rețeaua de apă potabilă; aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

11.    Ia măsuri contravenționale, în urma verificărilor în teren, împotriva executanților unor lucrări edilitare, în cazul în care aceștia nu respectă legislația în vigoare;

12.    Face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil, trotuare);

13.    Intervine la regiile prestatoare de servicii, în urma sesizării cetățenilor sau agenților/ economici pentru remedierea deficiențelor reclamate, aplicând sancțiuni contravenționale,' când este cazul, în baza legislației specifice domeniilor menționate mai sus;

14.    Redactează și transmite răspunsuri scrise petenților urmare sesizărilor;

15.    Participă la acțiunile comune inițiate de Primăria sector 4 (împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 4, Poliție Locală);

16.    Redactează adrese către alte instituții (P.M.B., regii etc.);

17.    Stabilește împreună cu Serviciul Urmărire Investiții Programul de modernizare străzi, introducere canalizare și apă;

18.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4, specifice activității serviciului;

19.    Colaborează permanent cu regiile (RADET, APA NOVA, DISTRIGAZ, ROMTELECOM, etc.,) având în vedere susținerea sesizărilor cetățenilor față de activitatea acestora;

20.    Monitorizează autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri publice sau private ale municipalității;

21.    Verifică problemele privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice în Municipiul București, inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale, când este cazul;

22.    Verifică și acționează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale, când este cazul;

23.    Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari și agenților economici, în limita competențelor;

24.    Intervine pentru remedierea deficiențelor existente în privința iluminatului public;

25.    Intervine la R.A.T.B. pentru remedierea deficiențelor sesizate pe linia transportului în comun;

26.    Intervine la Consiliul General al Municipiului București - Administrația Străzilor, făcând propuneri pentru implantarea unor indicatoare de circulație, introducerii unor restricții de circulație pe unele artere.

P.9. DIRECȚIA RELAȚII CU COMUNITATEA LOCALĂ


P.9.1, SERVICIUL INFORMAȚII ȘNRELAȚII CU PUBLICUL, LEGEA 544/2001

1.Serviciul Informații si Relații ;cu Publicul L544/2001 este la dispoziția cetat adreseaza Primăriei Sectorului 4 și are ca obiectiv principal eficacitatea si actului de comunicare dintre Primăria4>2£tcr 4 și publicul țintă, urmărind re


program de relații publice al instituției bazat pe management de comunicare în ambele sensuri, pentru cetățeni și pentru instituție

2.1nformeaza și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesita analize și verificări din partea altor servicii solicitantii primesc îndrumările necesare;

3.Pune la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate (fluturași, formulare) cu privire la intocmirea și elaborarea documentației de specialitate ~ avize, acorduri, certificate, autorizații etc. - elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului

4.

4.    Consiliaza cetățenii care se adreseaza pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale

care nu intra în sfera de competenta a Primăriei Sectorului 4, oferindu-le informațiile necesare cu privire la datele de contact ale autoritatilor sau instituțiilor în sarcina carora revin, utilizând mijloace modeme precum intemetul sau telefonul;

5.    Asigura programarea*la;audientele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 4: Primarul

Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 , pentru cetateni, agenti economici, reprezentanții diferitelor    instituții    guvernamentale, organizații

neguvemamentale sau autoritari publice, prin întocmirea fiselor personale de audienta; !

6.    Transmite fisele personale de audienta, în funcție de obiectul lor, reprezentanților'

compartimentelor de specialitate (directori/sefi serviciu sau înlocuitorilor acestora) din cadrul Primăriei Sectorului 4 și din cadrul instituțiilor serviciilor publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector 4, conduse si controlate de Primarul Sectorului 4;

7.    Asigura asistenta la audiente și tine evidenta acestora;

8.    Primește și înregistrează corespondenta transmisa Primăriei Sectorului 4 prin următoarele

mijloace: în format scris - direct de la petent, transmise prin posta româna, curieri, sau prin posta militară, sau în format electronic - adresa de    e-mail’ a instituției

primarie4@gmail.com și o repartizează în funcție de obiectul acesteia către compartimentele de specialitate din cadrul P.S.4 și asigura predarea efectiva a acesteia pe baza de borderou către destinatar;

9.    Verifica conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a conține

documentele înscrise în - fluturași, formulare - care sunt disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 4 și care vor fi actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, ori de câte ori intervin modificări legislative;

10.    Asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

11.    Comunica din oficiu informațiile de interes public prevăzute în L 544/2001;

12.    Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele de răspuns prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

13.    Asigura accesul la informațiile de interes public în format electronic, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare celor care solicita și vor sa obțină informații de interes public;

14.    Stabilește un program minim pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul instituției și se va desfasura în mod obligatoriu în timpul funcționarii instituției incluzând și o zi pe saptamana după programul de funcționare;

15.    Răspunde de buna organizare și desfășurare a activitatii de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

16.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competenta soluționare Serviciului Informații și Relații cu Publicul L544/2001, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și acestuia;


17.    întocmește raportul anual de implementare a Legii 544/2001 si-1 transntite Instituției

Prefectului;    lf

18.    Redirectioneaza petițiile în termen de'5Azile de la înregistrare către autoritarii^ instituțiile competente, urmând ca petițid^^Șia fie înștiințat despre aceasta.


19.    Claseaza petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

20.    întocmește un raport semestrial pe baza caruia instituția va monitoriza activitatea de înregistrare și repartizare a petițiilor;

21.    Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calitatii în concordanta cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente

22.    Tine evidenta intrărilor si ieșirilor corespondentei la nivelul instituției;

23.    înregistrează comunicările (citatii, hotarari civile, încheieri de ședința) si le transmite compartimentelor responsabile;

24.    Asigura afișarea la avizier a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local, a proiectelor de hotarari si a hotărârilor adoptate. întocmește procesele verbale de afișare si le comunica serviciului de specialitate;}

P.9.2. COMPARTIMENT RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

1.    îndrumă si sprijină asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de / bloc si spatiilor cu altă destinație decât cea de locuința in scopul înființării asociațiilor de' proprietari, in condițiile legii;

2.    îndrumă si sprijină asociația de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condominiu;

3.    întocmește si distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care sa contribuie la buna desfășurare a acestora;

4.    Organizează, in colaborare cu organizații neguvemamentale, seminarii de instruire pentru președinții si administratorii de condominii;

5.    Organizează si asigură verificarea documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

6.    îndrumă si sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legale in vigoare;

7.    Confirmă depunerea situației soldurilor de activ și pasiv de la 31 decembrie, respectiv cea de la 30 iunie a fiecărui an, de către asociațiile de proprietari care au organizată contabilitatea in partidă simplă;

8.    Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri in scris la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice date in competență;

9.    Asigură evidența și prezintă “comisiei de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului local al sectorului 4” cererile de atestare depuse de administratorii de condominii de pe raza sectorului;

10.    Angajații din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4, participând astfel în mod direct la examinările administratorilor, in vederea atestării;

11.    Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către membrii asociațiilor de proprietari, constată și aplică contravenții specifice, date in competență și intocmește procesele verbale de constatare și/sau de contravenție;

12.    Participă la adunările generale în situația în care asociațiile solicită acest aspect pentru îndrumări legislative.

13.    Efectuează verificări ale documentelor asociațiilor de proprietari, în teren, în situația în care asociațiile nu se prezintă/sau solicită deplasarea reprezentanților compartimentuluijde specialitate.


14.    Actualizează baza de date cu administratori imobile atestați de către Comiș^f dFAtestafi Administratori imobile.

15.    Actuzalizează baza de date privind depunerea situațiilor soldurilor activ-pî

16.    Acordă consiliere asociațiilor de proprietari, conform Legii nr.23( nr. 1588/2007, în timpul programului cu pimîiSuf'

17.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor șla petițiile adresate Compartimentului relații cu Asociațiile de Proprietari.

18.    Se îngrijește de arhiva documentelor compartimentului.

19.    întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu în audiență la primarul Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4.

P.9.3 BIROU RELAȚII ȘI CONSILIERE CETĂȚENI ÎN TERITORIU, ARHIVĂ, DOCUMENTE

1.    Asigura respectarea procedurii de transparența decizionala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.

2.    întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care va cuprinde numărul total al recomandărilor primite, numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate, numărul participanților la ședințele publice, numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea ' prevederilor prezentei legi, evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal / constituite ale acestora, numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționăm' accesului.

3.    Răspunde in scris solicitărilor adresate de către petenti si repartizate spre soluționare Biroului Relații si Consiliere Cetateni in Teritoriu, Arhiva Documente.

4.    întocmește răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare Direcției Relații cu Comunitatea Locala ( altele decât cele care sunt de competenta S.I.R.P.L. 544 sau a Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari).

5.    Descarcă petițiile si postează răspunsurile la solicitări adresate Primăriei Sectorului 4 pe site-ul www.domnuleprimar.ro

.

6.    întocmește baza de date cu persoanele care solicita participarea la evenimentele organizate de Primăria Sectorului 4 („Nunta de Aur”, „Nunta de Diamant”, veterani de război, personalități ale sectorului, cetateni care au împlinit 85 de ani sau mai mult).

7.    întocmește baza de date si repartizarea pe zone a consilierilor voluntari; urmărește si verifica in teren modul de soluționare a aspectelor sesizate de către aceștia, prin reprezentantul desemnat din cadrul Primăriei Sectorului 4; organizează întâlniri intre consilierii voluntari si conducerea instituției.

8.    Asigura informarea cetățenilor cu privire la administrația publica locala si la actele normative importante, in vigoare, cu caracter general si specific la punctele de informare din teritoriu.

9.    Informează publicul despre atribuțiile si competentele instituției; furnizează informații

privind metodologia de lucru a Primăriei Sectorului 4 in ceea ce privește întocmirea dosarelor pentru obținerea de locuințe, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construcții, a acordurilor de funcționare.    10. îndruma cetățenii

privind întocmirea petițiilor și depunerea acestora la Serviciul Informații și Relații cu Publicul si L.544 pentru a fi repartizate către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4.

11.    Stabilește si intocmeste orarul prezentei Ia cele doua centre din teritoriu a inspectorilor si funcționarilor de specialitate din cadrul serviciilor / departamentelor Primăriei Sectorului 4.

12.    Răspunde de activitatea de arhivare și păstrarea a documentelor create de către compartimentele instituției.

13.    Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice de către compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de arhivă.

14.    Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor cărora le-a expirat termenul de păstrare și care nu mai prezintă practică pentru instituție.


15.    întocmește dosarul lucrării de selecționare:a>documentelor în vederea confi

Serviciul Municipiului București aL Arhivelor Naționale și transmite acestuia d documentelor la unitățile de recuperare aJh


16.    întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere.

17.    Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă/împrumutului spre consultare, pe baza cererii tip specificată în Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitorizează returnarea acestora, verificând integritatea lor.

18.    întocmește adresele de răspuns către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de copii certificate de pe documentele păstrate în arhiva instituției, în conformitate cu prevederile legislative din domeniu.

19.    Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a nomenclatorului arhivistic al Primăriei Sector 4, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției și cu Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, în vederea confirmării acestuia.

20.    întocmește procedura operaționala a procesului de arhivare documente din cadrul instituției și o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii continue a activității de constituire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic.

21.    Acordă consultanță de specialitate publicului petent.

22.    Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanent(care, având valoare/ istorica, fac parte din fondul arhivistic național), în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.

23.    îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau ale șefilor ierarhici.

P.10, DIRECȚIA PATRIMONIU

P. 10.1. COMPARTIMENT EVIDENTĂ PA TRIMONIU

1.    Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sector 4.

2.    Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sector 4.

3.    Prin magazinerii din subordine, gestionează și ține evidența primară: a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimatelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefianților, etc.; în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate , întocmește notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor, bonurile de consum, de mișcare, de transfer, predare - primire etc., operându-le în fișele de magazie.

4.    Participă împreună cu Direcția Economică la activitățiile de inventariere a patrimoniului Primăriei Sector 4.

5.    Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie.

6.    Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

7.    Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate;

8.    Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcție și instalațiile clădirilor aflate în admnistrarea Primăriei sector 4;


9.    Organizează execuția lucrărilor, controlul și recepția acestora;

10.    Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

11.    Asigură pe linie de P.S.I. materialele, instalațiile și pichetul de incendiu;

12.    Asigură verificarea cu regularitatea a stării clădirilor, încăperilor și celoi

13.    Asigură evidența situației folosirii Sălii de Ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

14.    Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentru utilaje, aparate, agregate și instalații aflate în custodia Direcției Administrative;

15.    Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei sector 4;

16.    împreună eu Poliția Comunitară întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sector 4.

17.    Asigura prin contractat, servicii pentru licența Lege 4, versiunea rețea cu număr nelimitat de utilizatori și furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente, cu actele normative publicate în Monitorul Oficial Partea I, a V-a și a Vl-a.

18.    Asigura prin contract de service ,buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare.

19.    Analizează situația convorbirilor telefonice lunare , reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare.

20.    Asigură buna funcționare a mașinii de francat și alimentarea ei cu sumele necesare

expedierii corespondenței primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4.    /

21.    Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4' pentru bidoanele de apă necarbonatată, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora.

22.    întocmește lista principalelor dotări independente necesare Direcției Administrative, ce se procură din fondurile de investiții.

23.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sector 4 și a instalațiilor din dotare ,întocmește documentația în vederea achiziționării contractelor de lucrări, urmărește executarea lor și participă la recepția finală.

24.    Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4.

25.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

26.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu.

27.    Organizează și asigură multiplicarea necesară, a documentelor elaborate de unele direcții și servicii din Primăria Sectorului 4.

28.    Centralizează și întocmește, în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și servicile Primăriei Sector 4, Planul anual al achizițiilor publice.

29.    în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4, întocmește propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale și notele de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea realizării acestor cheltuieli.

30.    Calculează cotele de cheltuieli pentru fiecare chiriaș al blocului F2 și F3 și încasează pe bază de chitanță în termen de 30 zile de la plata facturii de către Primăria Sector 4.

31.    încasează pe bază de borderou și eliberează chitanțe pentru blocul Z 11 și Z 12 di șoseaua Vitan Bârzești nr.20, reprezentând cheltuieli cu utilitățile.

32.    Prelungește contractele de închiriere pentru chiriașii blocurilor de locuințe sociale F2 și F3 și pentru chiriații blocurilor ANL ZII și Z 12.

33.    Primește și rezolvă sesizările și cererile venite din partrea chiriașilor locuințelor sociale și a celor ANL.

34.    întocmește notificări de plată pentru chiriașii datornici din blocurile F2 și F3.

35.    Generează și furnizează Direcției Juridice referate, înștiințări și alte documente neceare pentru recuperarea în instanță a debitelor datorate de răuplatnici.

36.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securității munciila

personalul din subordine.    —


P.10.2. SERVICIUL ADMINISTRATIV    ' ,

1. Desfășoară activitățile necesare organizării Vși coordonării parcului sectorului 4, care presupun:


l

-    întocmirea documentelor legale și necesare în vederea asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb, prin serviciul Achiziții și/sau prin contractarea service-ului auto;

-    întocmirea referatelor și caietelor de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

-    caleularea consumului normat de carburanți și lubrefianți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite.

-    urmărirea consumurilor de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri.

-    evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

-    răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule;

2.    Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului.

3.    Asigură buna funcționare a centralelor termice din sediul Primăriei Sector 4, Casei de

căsătorii din str. Gramont nr.26, Centrului Militar Zonal din str. 11 Iunie nr.2 și Jandarmeriei din str. Principatele Unite nr.2; inclusiv, verificarea periodică a coloanelor de gaz metan, conform normelor tehnice în vigoare.    t

4.    Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului de supraveghere cu Tv și' circuit închis, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte echipamente tehnice.

5.    Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice , a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate.

6.    Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 și celelalte locații din sector, precum și pentru Centrul Militar Zonal sector 4.

7.    Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei.

8.    Organizează și asigură curățenia în sediul Primăriei Sector 4 prin îngrijitorii din subordine.

9.    Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de întreținere.

10.    Asigură reîncarnarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului central al Primăriei, și din celelalte locații din sector, precum și de la Centrul Militar Zonal sector 4; îndrumă, coordonează și răspunde de activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în Primărie.

11.    Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4.

12.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

13.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu.

14.    Asigură condițiile optime desfășurării ședințelor de orice natură în sala de festivități a Primăriei.

15.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securității muncii la personalul din subordine.

16.    Asigură curieratul Primăriei Sector 4.

P.ll. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Elaborează norme metodologice proprii specifice activității Primăriei Sectorului 4, analizate și avizate de UCAAPI;

Avizează în calitate de organ ierarhic superior normele metodologice ^bxopm’ elaborate" entitățile publice subordonate care își organizează audit public interni Elaborează proiectul planului anual de-audit public intern pe caje^l Primarului Sectorului 4;    //;,    ' ’

>bării-

<^0

O UJ J-,1

^Ș/tlUV'-S


4.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control al Primăriei Sectorului 4 sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

5.    Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

6.    Raportează periodic, atât Primarului Sectorului 4 cât și UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

7.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii/iregularități constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informațiile referitoare la pregătirea profesională), îl supune analizei și aprobării Primarului Sectorului 4 după care îl transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I., până la data de 15 ianuarie;

8.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează Primarului Sectorului 4 și structurii de control intern abilitate;

9.    Auditează cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la aceasta, următoarele: ' angajamentele legale și bugetare din care derivă direct au indirect obligații de plată/ inclusiv din fondurile comunitare; plățile asumate prin angajamentele legale și bugetare inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4 și Consiliului Local al Sectorului 4; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestora; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

P.12. SERVICIUL AMENAJĂRI, EVIDENTĂ PARCĂRI

1.    Ține evidența parcajelor de reședință din sectorul 4;

2.    încheie acorduri pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale;

3.    Monitorizează lucrările de marcare și numerotare a locurilor din parcajele de reședință, precum și amplasarea panourilor indicatoare;

4.    Verifică și constată în teren amplasamentele parcajelor de reședință, propunând înființarea de noi parcaje rezidențiale, propuneri pe care le înaintează, spre executare, Serviciului de Investiții;

5.    Rezolvă în termen legal sesizările și recalmațiile petențiilor și redactează răspunsurile către

aceștia.;    s

P.13. COMPARTIMENT CONTROL, ACTIVITĂȚI COMERCIALE

1,

2,

3

4

5,


In cazul existentei unei necorelari intre documentele depuse si activitatea desfasurata, se indruma agentul economic in vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea in legalitate;

Eliberează acordurile de funcționare pentru diversele activitati desfășurate de agenții economici;

Eliberează acorduri de funcționare pentru activitățile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărțișoare, pepeni, produse agro-alimentare în piețele volante); arhiveaza documentația in vederea întocmirii si actualizării permanente ^d^^Itârulu? agentilor economici;


Organizează primirea si rezolvareareclamatiilor primite la Primăria St legătură cu activitatea serviciului; Z; ' r - .    \

Primește si eliberează acordul de lunefionare-comercializare pentru cad( prestabilite de Primăria Municipii^n^^ăresti;


, A

7. Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

P.14. ARHITECT $EF

-    competenta de- a le autoriza ;

-    Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire si a autorizațiilor de desființare , pentru lucrările a căror competenta de rezolvare este stabilita prin lege;

-    - Coordonează, controlează si răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism precum si a Direcției Evidenta Urbanism si Amenajare Teritoriu;

-    Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială;

Verifica si semnează toate certificatele de urbanism si autorizațiile de construire pentru lucrări pe proiectele de hotarari inițiate in domeniu ;    f

» Asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice , la nivel de Planuri Urbanisticei Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) ; este membru al Comisiei speciale' Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

-    Răspunde de rezolvarea cererilor si scrisorilor cetățenilor care solicita relații privind activitatea serviciului/directiei in sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul si primește audiente;

-    Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare in domeniu de către toti salariatii direcției;

-    Pune la dispoziția organelor de control datele si documentatile solicitate de către acestea ;

-    întocmește rapoarte de activitate si le transmite conducerii la solicitarea acesteia’

-    întocmește fisele de post pentru șefii compartimentelor din subordine ;

-    Răspunde interpelărilor consilierilor, expunandu-le in prealabil aprobării Primarului;

-    întocmește referate de specialitate si colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ in vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activitatii Serviciului/Directiei;

-    Comunica Direcției Resurse Umane orice modificare a Regulamentului de Organizare si Funcționare privind activitatea Serviciului Documente, Avize Urbanism si a Direcției Evidenta Urbanism si Amenajare Teritoriu ca urmare a modificării legislației in domeniu ;

-    Aproba documentele SMC Integrat Calitate-Mediu in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001 :2008 si 14001 :2005 ;

-    Respecta SMC Integrat Calitate-Mediu si aplica cerințele standardelor SR EN ISO 9001 :2008

si 14001 :2005

Participa Ia analiza neconformitatilor in cadrul auditorilor interne sau externe privind serviciile realizate si stabilesc acțiunile corective si preventive de rezolvare a acestora ;

Evalueaza datele statistice privind rezultatele evaluării satisfacției cetățenilor ;

Elaborează Planul anual de instruire si perfecționare a personalului din subordine ;

Aproba procedurile operaționale (de proces) pentru activitatile pe care le coordonează Evalueaza anual performantele individuale ale șefilor compartimentelor din subordine; Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de munca pentru șefii de compartimente din subordine

Face propuneri privind: promovarea, premierea, sancționarea salariatilor din subordine ; îndeplinește si alte atribuții in domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioara.

Respecta prevederile ROI si ROF ale Primăriei Sectorului 4 ;    „

Funcționarul public corespunzător acestui post, trebuie sa isi indeplineascaUndatoririle, conform Legii nr.188/1999 , modificata și completata.teritoriul sectorului, a^letogțg documentaților de urbanism, pe care Primăria de Sector are Participa la ședințele Comisii de specialitate si in plen ale Consiliului Local Sector 4,prezentând

ți

, ar o;

iîj JP. 14. A. DIRECȚIA EVIDENȚĂ URBANISN $1 AMENAJARE TERITORIU


P.14.A.1. SERVICIUL CADASTRU


1.


2.

3.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11

12

13


14,

15,

16,

17,

18, 19, 20


21,

22,

23,

24,

25,

26,


Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri sunt verificate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, S.C.A.V.L. Berceni, S.C. IMOBILIARA - D.A.F.I., Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietăți, Cadastru și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București;

Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;

Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;

Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;    <

întocmește procese-verbale de punere în posesie;

Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului;

Ia în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza sectorului 4; întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

A    t

înaintează Comisiei municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legîilor fondului funciar;

în urma validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului București participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri; Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;

înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

Completează și ține la zi datele din registrul agricol;

Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a animalelor; Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

Eliberează adeverințe din registrul agricol;

întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru


producătorii agricoli;' '

întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală și animală obținută de gospodăriile populației;

Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

Transmite situații Direcției de statistică a C.G.M.B.;

Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul C.G.M.B. și cu circumscripțiile sanitar veterinare de pe raza sectorului 4; în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciuh^MSSzM^ cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele Zn^esare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare d^recensaftîântix Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, vor asigura!| ^etalai țspȘflfip^ problemelor solicitate de persoana aud|dtă^>28.    Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul contencios în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local sector 4 specifice activității serviciului;

P.14.A.2. SERVICIUL AVIZE URBANISM

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12,

13

14

15.

16.

17.

18.

19,

20,


Emite in baza legale în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire , avize (panouri publicitare mobile-pliante, bannere,panouri montate pe vehicule special montate, grafica cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme si reclame publicitare pe raza sectorului 4;

Initiaza si promovează proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire;

întocmește adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

Propune si susține program de pregătire a personalului in cadrul Serviciului Documente, Avize Urbanism;    >

Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate , verifica in teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire;

Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora , precum si sarcini de secretariat in interiorul Serviciului Documente, Avize Urbanism;

Participa la organizarea si desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);

Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativa a sectorului 4 ;

Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate ;

Asigura legătură cu serviciile ce au atribuții in domeniul urbanismului;

Emite in baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizații de construire, conform competentelor ;

Asigura pastrarea si conservarea in siguranța a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4 ;

Identifica posibilități si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate,verifica in teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția finalizării lucrărilor respective ;

Verifică respectarea parametrilor tehnici stabiliți de autorizațiile de construire eliberate de Serviciul urbanism;

Colaborează cu Serviciul inspecție control construcții în redactarea răspunsurilor în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;

Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Participă împreună cu Poliția Locală sector 4- Serviciul Disciplină în Constooțîî^J^ș^ Stradal, la solicitarea' acestuia, la verificarea amplasării construcțiilor n^feorn de" pe domeniul public, luând măsurile legale cese impun.

în colaborare cu organele de poliție și alte servicii publice trece la &ecut^jâ.;în\Mz^ hotărârilor judecătorești definitive și .irevocabile investite cu titlu âxecutqrîu^ privfifc^ cazurile de încăierare a prevederilor le^a(^Ș^    %

21.    Urmărește respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei Sectorului 4 sau ale instanței de judecată cu privire la aducerea în starea inițială a terenului;

22.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

23.    Ia masuri,-în colaborarea cu Poliția Locală sector 4- Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, pentru dezafectarea, conform legii, a construcțiilor efectuate fara autorizație de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului;

24.    Verifica in teren starea imobilelor, terenuri si construcții, inainte de emiterea Certificatelor de Urbanism;

25.    Verifica in teren starea imobilelor inaintea emiterii Autorizațiilor de Construire si furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației fata de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

26.    Realizează inventarierea clădirilor autorizate si reactualizează permanent acest inventar.

P.14.A.2.I. COMPARTIMENT DOCUMENTAȚIE EDILITAR-URBANISTICĂ

1.    Emite in baza legilor în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire, pe raza sectorului 4;

2.    Initiaza si promovează proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire;

3.    întocmește adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

4.    Propune si susține program de pregătire a personalului in cadrul Compartimentului Documentație Edilitar - Urbanistică;

5.    Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate , verifica in teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire;

6.    Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora , precum si sarcini de secretariat in interiorul Compartimentului Documentație Edilitar - Urbanistică;

7.    Participa la organizarea si desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);

8.    Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativa a sectorului 4 ;

9.    Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) și de Planuri Urbanistice Zonale(P.U.Z) ;

10.    Elaborează si asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) și de Planuri Urbanistice Zonale(P.U.Z) ;

11.    Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate ;

12.    Asigura legătură cu serviciile ce au atribuții in domeniul urbanismului;

13.    Asigura secretariatul comisiei speciale tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului;

14.    Emite in baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizații de construire, conform competentelor ;

15.    Asigura pastrarea si conservarea in siguranța a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4 ;

16.    Identifica posibilități si avanseaza propuneri pentru dezvoltare^ufbSsfîca^

sectorului ;    • '' " —    C

17.    Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construofii^nir/ayertizarea

cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea preȘâbilăfajavizelcpjșî autorizațiilor de construcții;    .    \\

18.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

19.    Verifica in teren starea imobilelor, terenuri si construcții, Înainte de emiterea Certificatelor de Urbanism ;

20.    Verifica in teren starea imobilelor inaintea emiterii Autorizațiilor de Construire si furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației fata de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

P.15. COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

1.    Desfășoară activități cu privire la accesarea de fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;

2.    Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de inițiere, promovare, conducere, monitorizare și evaluare a proiectelor cu finanțare din banii publici și fonduri UE;

3.    Primește cererile si sesizările organizațiilor guvernamentale, neguvernamentale si culte si prezintă directorului direcției relații cu comunitatea locală propuneri de repartizare a lor la serviciile interesate, urmând sa centralizeze rezultatele;

4.    întocmește si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda fmantari de proiecte si oportunitățile de realizare de programe (cereri de finanțare) cu finanțare UE.

5.    Acorda consultanta compartimentelor Primăriei si instituțiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a de proiectelor (cereri de finanțare), cu finanțare UE;

6.    Centralizează informații cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea sectorului 4 si resursele ce stau la dispoziția comunității;

7.    Diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finanțare UE realizate de administrația publica locala a sectorului 4;

8.    Monitorizează beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet).

9.    Ține legătură permanent cu organizațiile neguvemamentale informând operativ șeful de birou despre problemele care apar în acest domeniu;

10.    Face propuneri si împreuna cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii (prin intermediul directorului direcției relații cu comunitatea locală) noi modalitati de colaborare respectiv: contracte, convenții de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizații civice;

11.    Contactează orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvemamentale sau societăți comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetățenilor de pe râza sectorului 4;

12.    Participa cu materiale de sinteza, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul sectoarelor Municipiului București, la nivel național pentru a face cunoscuta activitatea primăriei în domeniu;

13.    încheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primăria Sectorului 4;

14.    Face invitații pentru discutarea si soluționarea unor sesizări precum si pentru încheierea unor potențiale parteneriate;


15.    Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O.N.Municipiului București pe domenii de activitate;

16.    întocmește fisa O.N.G.-urilor;

P.16. DIRECȚIA PE DEZVOLTARE URBANĂ

P.I6.I. COMPARTIMENT REABILITARE TERMICĂ

1.    Să constituie comisii pentru eficiență energetică care coordonează activitățile ce decurg din obligațiile prevăzute de actele normative în vigoare.

2.    să inventarieze, în vederea includerii în programele anuale, toate blocurile de locuințe -condominii, pe care le grupează după același tip de secțiune/proiect-tip sau proiecte unicate

3.    să execute expertiza și auditul energetic, aferente fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat.

4.    să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat

5.    să notifice asociațiilor de proprietari condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție,

etapele de intervenții, costul'estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;    /

6.    să obțină din partea asociației de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul/ de a include clădirea în programul de reabilitare termică și dovada existenței resurselor financiare pentru începerea lucrărilor;

7.    să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare

8.    să efectueze expertiza tehnică a structurii de rezistență a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în condițiile legii

9.    să încheie convenții cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a cestora;

10.    să notifice Inspectoratul de Stat în Construcții privind data începerii execuției lucrărilor de reabilitare termică, respectiv data recepției la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările în vigoare

11.    să contracteze execuția lucrărilor pentru reabilitare termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice , pe baza proiectelor elaborate în condițiile legii.

P.16.2. SERVICIUL INVESTIȚII

1.    Verifică stadiul fizic al lucrărilor în teren;

2.    Propune măsuri pentru remedierea neconformităților constatate în teren, împreună cu diriginții de șantier;

3.    Verifică legalitatea decontărilor pentru lucrările de construcții și montaj la obiectivele de investiții;

4.    Verifică existența notelor de comandă pentru lucrări suplimentare sau a notelor de renunțare. Totodată verifică dacă acestea au fost acceptate sau nu de persoana juridică achizitoare;

5.    Verifică decontarea cheltuielilor efectuate pentru dirigenția de șantier, asistența tehnică și cota prevăzută de legislația în vigoare către Inspecția de Stat în Construcții;

6.    Asigură organizarea recepției la finalizarea lucrărilor;

7.    Asigură convocarea comisiei de recepție finală;

8.    Participă la recepția parțială și finală a lucrărilor de investiții;

9.    Verifica daca obiectiunile din procesulverbal de recepție au fost solutioi

10.    Asigura eliberarea garanției de' buna execuție după incheierea procesului/vefbab la-

terminarea lucrărilor sau procesului, verbal dej^â^fefinala;    lî l    ;

11.    Asigura prelungirea autorizației de coiwui^C,    %

12.    Verifica stadiul fizic al lucrărilor pe teren privind reparațiile sistemului rutier;

13.    întocmește dispoziții privind comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, procesele verbale aferente acestor recepții, participarea la acestea;

14.    Stabilește obiectivele privind amenajarea de parcari ecologice si cuprinderea lor in planul de investiții anual;

15.    întocmește temele de proiectare, primește si recepționează proiectele conform conținutului cadru de intocmire al proiectelor ;

16.    întocmește dispoziții privind comisiile pentru recepțiile la terminarea lucrărilor si finale, procesele verbale aferente acestor recepții si participarea la acestea;

P.16.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1.    Elaborează Planul anual al achizițiilor publice pe care îl transmite la UCVAP;

2.    Realizează corespondența dintre produsele, serviciile și lucrările ce vor fi achiziționate, cu

Vocabularul comun al achizițiilo publice - Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);    i

3.    Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura de atribuire/ pentru încredințarea contractului (cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu/sau fără publicarea unui anunț de participare, concurs de soluțuii, licitație electronică);

4.    întocmește notele justificative specifice fiecărei proceduri de atribuire;

5.    întocmește Documentația de atribuire, pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

6.    Transmite în SEAP invitațiile de participare, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică;

7.    Asigură respectarea principiilor ce guvernează achizițiile publice: libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal și confidențialitatea;

8.    Inițiază și finalizeză procedura privind cumpărarea directă de produse, servicii și lucrări, în măsura în care valoarea achiziției nu depășește suma de 15 000 euro, fără TVA, pentru fiecare achiziție în parte, conform art. 19 din OUG 34/2006, modificată și completată ulterior;

9.    întocmește Procesul verbal al ședinței de deschidere al ofertelor, Raportul de atribuire al procedurii, transmite comunicările privind rezultatul procedurii;

10.    Asigură corespondența cu operatorii economici și cu ofertanții în ceea ce privește solicitările de clarificări referitoare atât la Documentația de atribuire, cât și la ofertele depuse;

11.    Elaborează contractul achiziției publice;

12.    întocmește dosarele achizițiilor publice pentru toate procedurile inițiate și finalizate;

13.    întocmește punct de vedere și transmite către CNSC toate documentele solicitate în cazul în care procedura de atribuire este contestată;

14.    Transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele de achiziție publică atribuite;

15.    întocmește situații și rapoarte solicitate, atât pentru direcțiile din SECTOR 4, cât și pentru alte autorități;

S.l. DIRECȚIA JURIDICĂ

S.TL SERVICIUL CONTENCIOS

1.    Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire si cercetare penala cat si a notarilor publici;

2.    Formulează în termen legal acțiuni, intampinari, apeluri, recursuri, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocăiwlâ/cprfeîhei directă, cereri precizatoare, cereri de încuviințare a executării silite, obiective pdntftf rapo artele de expertiză și obiecțiuni la rapoartele de expertiză;


3.    Formulează plângeri penale innumele si p^țgu^aetinerea intereselor legal


4.    Legalizează si investește cu formula executorie hotărârile judecătorești definitive si irevocabile;

5.    Transmite hotărârile judecătorești, definitive si irevocabile, către serviciile din cadrul Primăriei sector 4 care au sesizat serv. Contencios pentru soluționarea lucrărilor respective;

6.    Transmite titlurile executorii, hotarari judecătorești, către organele de specialitate in vederea executării silite;-

7.    La solicitarea instanțelor judecătorești asigura realizarea procedurii prevăzută de Codul Civil cu privire la declararea mortii prezumate;

8.    Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești si a termenelor de judecata;

9.    Tine evidenta citațiilor emise de instanțele judecătorești si a publicațiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecătorești in vederea afisarii in avizierul C.L.S.4;

10.    Formulează in termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

11.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice

activitatii desfășurate, supune răspunsurile aprobării primarului si le transmite in termen serv.Monitorizare acte administrative;    /

12.    Participa la audientele primarului asigurând asistenta juridica cu aceasta ocazie, in vederea'" rezolvării problemelor sesizate de persoana aflata in audienta;

13.    Asigura realizarea bibliotecii juridice ;

14.    ndeplineste orice alte sarcini si lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se incadreaza in specificul activitatii juridice desfășurate;

Relații de colaborare

1.    -Colaborează cu toate serviciile si birourile Primăriei Sector 4 pe probleme specifice activitatii serviciului.

2.    -Colaborează cu alte organe si autoritari:

3.    -Prefectura Municipiului București;

4.    -Primăria Municipiului București;

5.    -Sectoarelor din municipiului București și instituțiile din țară;

6.    -Unități de Poliție din București și din țară;

7.    -Parchetele din București și din țară;

8.    -Toate instanțele din București și din țară;

9.    -Camera de Conturi București;

10.    -Administrația Financiara sector 4;

11.    -Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

12.    -Camera de Comerț si Industrie a României;

13.    -Birourile executorilor judecătorești, etc.

S.1.2, SERVICIUL LEGALITATEA ACTELOR

1.    Formulează în termen legal răspunsul către petenți;

2.    Avizează proiectele de dispoziții ale Primarului sector 4, pe baza referatelor justificative și a actelor normative în vigoare;

3.    Realizează controlul legalității actelor emise de către direcțiile/serviciile din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului sectorului 4 prin avizarea acestora;

4.    Sesizează Camera Notarilor Publici în legătură cu succesiunile prevederilor legale în vigoare;

5.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspufeifile/aprobarfi primarului și le transmite în termen Serviciului Tehnic, Consiliu Local, Document6.    Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate a sectorului 4, în activitatea specifică a fiecărui serviciu în vederea respectării dispozițiilor legale, la cererea acestora;

7.    Studiază și prelucrează legislația nou apărută cu șefii compartimentelor care au responsabilități specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora;

8.    Răspunde în termen legal la procedurile prealabile formulate de persoane fizice și juridice în temeiul Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ;

9.    Completează Anexa 24, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, conform O.M.F.P. nr.2052 bis/2006, ia solicitarea moștenitorilor defuncților cu ultimul domiciliu în sectorul 4 al Municipiului București, precum și la cererea organelor abilitate;

10.    Asigură realizarea Bibliotecii Juridice.

S.1.3. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

1.    In conformitate cu dispozițiile Codului civil efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutela cu privire la :

cauzele civile avand ca obiect divorț cu copii,

-    cauzele civile avand ca obiect modificarea masurilor luate cu privire Ia copii,    t

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/modificarea pensiei de întreținere Ia care are dreptul copilul,

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/schimbarea locuinței copilului,

-    cauzele civile avand ca obiect încredințarea copilului,

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/modificarea programului de vizitare al copilului,

-    orice alte anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutela.

2.    In conformitate cu dispozițiile art. 375 alin (2) din Codul Civil, efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici in cauzele de divorț cu copii, prin acordul soților.

3.    Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire lâ cauzele civile avand ca obiect amanarea/intreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotarare definitiva.

4.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Institutului National de Medicina Legala, « Mina Minovici » la domiciliul persoanelor care urmeaza a fi expertizate de către o comisie de specialitate.

5.    in conformitate cu art. 84 alin (3) din Codul Civil întocmește proiectele de dispoziție cu privire la stabilirea numelui de familie si prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuti, precum si al copilului care este părăsit de către mama in spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termenul prevăzut de lege, daca copilul a fost părăsit sau găsit pe raza teritoriala a sectorului 4.

6.    Atribuții in temeiul Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice:

-    consilierea persoanelor vârstnice in vederea încheierii actelor juridice prin care instraineaza un bun in schimbul întreținerii,

-    asistarea acestora in vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice,

-    promovarea acțiunilor in instanța cu privire la rezolutiunea contractelor de întreținere in cazul neindeplinirii clauzelor contractuale.

7.    efectuarea oricăror atribuții de serviciu repartizate de șeful serviciului sau șeful ierarhic superior si care se incadreaza in specificul compartimentului.

8.    asugurarea programului de lucru cu publicul.

S.2. SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECTORAL

1.    Ține evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

2.    Multiplică și difuzează conducerii executivului sectorului 4, Consiliului Local al sectorului 4 și compartimentelor de specialitate - in funcție de specificul activității acestora Consiliului General al Municipiului București;


3.    Multiplică și difuzează conducerii executivuluhsectorului 4, Consiliului Local compartimentelor de specialitate - in funcție deyspecificul activității acestoi Primarului General al Municipiului București


4.    Ține evidența solicitărilor cetățenilor venite pe adresa de e-mail a Consiliului Local al sectorului 4, le repartizează conform rezoluției Secretarului, urmărește și transmite răspunsurile primite de la compartimentele de specialitate nominalizate;

5.    înregistrează Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 și le înaintează, în copie, in termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate, cu rezultatul votului consemnat pentru fiecare hotărâre;

6.    Multiplică și difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 aparatului de specialitate al Primarului, precum și direcțiilor subordonate care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

7.    Informează consilierii și conducerea executivului sectorului 4 in legătură cu Hotărârile Consiliului Local anulate sau suspendate;

8.    Aduce la cunoștința publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local prin afișarea acesteia in locuri publice și pe site-ul primăriei;

9.    Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la ședințele Consiliului Local al sectorului 4;

10.    Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele in plen ale Consiliului Local;

11.    Participă la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

12.    Asigură convocarea șefilor de compartimente in vederea participării la lucrările ședințelor/ comisiilor de specialitate sau ședințelor in plen ale Consiliului Local, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;

13.    Acordă asistență compartimentelor de specialitate in vederea întocmirii proiectelor de hotărâri inițiate;

14.    înregistrează și înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

15.    Difuzează programarea ședințelor comisiilor de specialitate compartimentelor de specialitate și o transmite administratorului de site al primăriei în vederea afișării;

16.    Ține evidența notelor cu probleme reieșite din ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

17.    Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local, le multiplică și distribuie consilierilor locali și le transmite administratorului site-ului primăriei în vederea afișării;

18.    Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali in ședințele in plen ale Consiliului Local;

19.    Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări;

20.    Urmărește primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali, atât in notele comisiilor de specialitate, cat și in ședințele în plen ale Consiliului Local;

21.    întocmește și sigilează dosarele speciale ale ședințelor in plen a Consiliului Local după aprobarea procesului verbal al ședinței;

22.    întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele in plen ale Consiliului Local, pa baza pontajelor semnate de către președinții comisiilor;

23.    înregistrează Dispozițiile Primarului sectorului 4 și le înaintează in termen de 5 zile lucrătoare de la emitere Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate;

24.    Multiplică și difuzează Dispozițiile Primarului sectorului 4 serviciului inițiator și persoanelor sau serviciilor nominalizate în respectiva dispoziție, in vederea aplicării acestora;

25.    Asigură, sub coordonarea Secretarului Sectorului 4 și cu ajutorul celorlalte compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4, organizarea și desfășurarea procesului electoral, in condiții optime;

26.    Propune primarului măsuri pentru informarea cetățenilor asupra drepturilor și îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, comunicarea schimbării de domiciliu, etc.);


27.    înregistrează sesizările și întâmpinările electorilor privind omisiunile, oricăror erori din listele electorale și le transmite Centrului Național de Ad Date privind Evidența Persoanelor, spre rezolvare;

28.    Primește de la Centrul Național de Adnumsirare a Bazelor de 1 Persoanelor, copiile listelor electorale și le pun^rarakpoziția alegătorilor pc

29.    Comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare, modificările intervenite la listele electorale, după trimiterea copiilor la secțiile de votare;

30.    La solicitarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor transmite, Hotărârile C.G.M.B. referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri, renumerotări, artere desființate, artere noi, etc.);

31.    Asigură securitatea registrelor care conțin listele electorale permanente;

32.    Prezintă Primarului activitățile ce se desfășoară pe durata campaniei electorale și termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României;

33.    Ține evidența comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă pentru cetățenii decedați;

34.    Ține evidența comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate și transmite periodic, pentru radierea acestora din listele electorale permanente, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor;

35.    Colaborează cu toate direcțiile din cadrul Primăriei sectorului 4, serviciile de specialitate aflate in subordinea directă a Primarului sectorului 4 și serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4;

36.    Colaborează cu Instituția Prefectului Municipiului București, Primăria Municipiului București^ Poliția, Judecătoriile teritoriale;

37.    Asigură punerea la dispoziția Direcției Juridice a întregii documentații ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului București, in vederea formulării apărării;

38.    Ține evidența actelor normative ce reglementează activitatea administrației publice locale, publicate în Monitorul Oficial, le multiplică și le difuzează compartimentelor nominalizate prin rezoluția Secretarului Sectorului 4.

39.    îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei.

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR - DISPOZIȚII FINALE -

Art.1 Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale).

Art.2 în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție privind protecția muncii și asigurarea calității serviciilor.

Art.3 în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și serviciile de interes public local, vor întreține relații funcționale cu Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituțiile specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusă la cunoștință conducerii instituției.

Art.4 (l)Toți șefii compartimentelor din cadrul instituției au ca atribuții comune, și obligatorii următoarele :

~ Vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat;

-    în acest sens, șefii de compartimente vor analiza periodic și vor răspunde de modul în care

se realizează implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul activității pe care o coordonează;

~ Sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, infornu instituției;

-    Colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de servici de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;-    Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

-    Informează operativ conducerea instituției asupra activității desfășurate și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

-    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Aparatului de Specilaitate al Primarului

Sectorului-4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

-    Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul

Local al Sectorului 4 sau alte instituții ale statului care au asemenea competente;

-    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

-    Colaborează cu toate compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului

4, precum și cu instituțiile publice de interes local în măsura în care activitatea compartimentului o impune;

-    Colaborează cu diverse instituții publice de la nivel local sau guvernamental în funcție de competențele stabilite de lege și atribuțiile specifice domeniului de activitate.

-    îndeplinesc și alte atribuții în domeniu, specifice instituției.

î

s

(2)    Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

(3)    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajați! care au aceste bunuri în fișele de inventar.

(4)    întregul personal al1 aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare, statutul funcționarilor publici și Regulamentul de Ordine Internă.

Art.5 Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului de Ordine Internă.

Art.6 Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art.7 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.188/1999 republicată privind statutul funcționarilor publici și Codul Muncii.

Art.8 Șefii compartimentelor participă la ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4 și la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.    1

Art.9 (1) Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituției.

(2)    Personalul din Aparatul de Specialitate al Prtimarului Sectorului 4, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de compartiment în cauză.

(3)    Nerespectarea alin.(l), (2) atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform Codului Muncii și a Legii nr.188/1999 modificată și completată privind statutul funcționarilor publici.

Art.10 Corespondența venită în instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va purta în mod obligatoriu număr de intrare de la Serviciul publice și va fi distribuită compartimentelor'cărora le este adresată sau c conformitate cu obiectul corespondeței. '


Art.ll Toate compartimentele au obligația să trimită Serviciului Sport,

Grupuri Minoritare, I.T., informațiile de interes public, conform legii, în acestora pe site-ul instituției;

Artl2 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații din subordine.

Art.13 Șefii compartimentelor din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, au obligația de a pune la dispoziția consilierilor informațiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleși.

... Art.14 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori ■ L - se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

’ Art.15 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea y? Consiliului Local al Sectorului 4 nr. tt). și intră în vigoare la data aprobării.

36