Hotărârea nr. 160/2011

Hotarare privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 începând cu data de 01.01.2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 începând cu data de 01.01.2012

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aproba numărul de posturi la nivelul sectorului 4 conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 , Direcția Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4 precum și conducătorii unităților subordonate Consiliului Local sector 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentului conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011.


Nr. 160/15.12.2011

Anexa nr. 1

La HCLS4 nr. 160/15.12.2011

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Din cadrul unității administrativ-teritoriale Sector 4 începând cu data de 01.01.2012

Denumirea Instituției

Număr de posturi aprobate

Număr de posturi vacante

TOTAL

DE

APROBAT

TOTAL FINAL

Aparatul permanent

Consiliul Local

1

-

1

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE

A PIEȚELOR SECTOR 4

75

-

85

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR, LICEELOR ȘI GRĂDINIȚELOR SECTOR 4

69

8

69

DIRECȚIA GENERALĂ DE

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR4

225

13

225

CENTRUL CULTURAL NICOLAE BĂLCESCU SECTOR

4

22

-

22

850

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

4

76

-

80

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI

4

308

18

308

Din care posturi pentru implementarea proiecte finanțate din fonduri externe

10

10

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR SECTOR 4

60

6

60

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 4

351

-

351

351

TOTAL POSTURI

1187

45

1201

1201