Hotărârea nr. 16/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei şi aprobarea Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și aprobarea Statului de funcții ale Politiei Locale Sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4 și Referatul de specialitate nr. 6/27.01.2011 al Politiei Locale Sector 4;    -

J    7

Ținând seama de prevederile HCL Sector 4 nr.155/14.12.2010 privind înființarea Poliției Locale Sector 4;

în aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale în temeiul dispozițiilor art. 81 alin. 2 lit. h din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,    ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr.l la HCL Sector 4 nr.155/2010, respectiv Organigrama Poliției Locale Sector 4, conform anexei nr.l la prezenta.

Art 2. (1) Se aprobă statul de funcții pentru Poliția Locală Sector 4, conform anexei

nr.2 .

(2)    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Numărul total de posturi al Poliției Locale Sector 4 este de 350, din care: 27 funcții de conducere și 323 funcții de execuție.

Art. 3. Directorul Poliției Locale Sector 4 prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 16/31.01.2011ORGANIGRAMA POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 4


Anexa nr.l la HCL. nr. Z£din


ZZZ’!    . s »

// V

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

PRIMAR SyCTOR    *
DIRECTO AVR