Hotărârea nr. 157/2011

Hotarare privind majorarea alocatiei de hrana pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind majorarea alocației de hrana pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr.3566/0/30.11.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului / Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare, OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificata si completata, HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si aprobata de HGR. nr.89/2010;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 Iit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă, majorarea cu un procent de 30% a alocației zilnice de hrana pentru copiii aflati in sistemul de protecție de la nivelul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, in funcție de categoriile de varsta, handicap si modalitate de ocrotire potrivit Anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011.


PREȘEDINT

Alexan


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

AGOMIRESCU


Nr. 157/15.12.2011


Anexa

La HCLS4 nr. 157/15.12.2011CENTRE DE ÎNGRIJIRE ZI COPIL HANDICAP

-Centrul Recuperare Copil cu Handicap Sever

9,1 Iei / zi

-Centrul de Zi si Recuperare copil cu Handicap "Harap Alb"

Pachete cadou/ 2 evenimente / an/ copil sistem

Intre 100 - 200 lei/eveniment/copil