Hotărârea nr. 156/2011

Hotarare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, pe anul 2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala, pe anul 2012

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.42700/07.12.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si prevederile art.3 din H.G. nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă nivelul alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective de la nivelul Centrelor Social Multifuncționale de pe raza sectorului 4, pentru anul 2012 prevăzute in Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.


Nr. 156/15.12.2011

ANEXA

La HCLS4 nr. 156/15.12.2011

NR.C

TR.

UNITATE

NORMA    HRANA

NECESARA/LEI

1

Centrul Social Multifunctional„Dumbrava Minunata’ ’

10 LEI/copil/zi

2

Centrul    Social    Multifuncțional,,Scufița

Roșie”

10 LEI/copil/zi

3

Centrul Social Multifunctional,,Degetica”

10 LEI/copil/zi

4

Centrul Social Multifunctional,,Mica Sirena”

10 LEI/copil/zi

5

Centrul    Social    Multifuncțional,,Micii

Magicieni”

10 LEI/copil/zi

6

Centrul Social Multifunctional„Craiasa Zăpezii”

10 LEI/copil/zi