Hotărârea nr. 154/2011

Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2011/2012 semestrul I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2011/2012 semestrul I

Consiliul Local Sector 4

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate Nr.341/02.12.2011, întocmit de Inspectorul școlar al Municipiului București - sector 4, precum și adresa Administrației Școlilor, f Liceelor și Grădinițelor Sector 4 cu Nr.6614/07.12.2011;

Ținând seama de rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.105 alin. (2) din Legea Nr. 1/2011, privind educația națională, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă pentru anul școlar 2011 - 2012 semestrul 1, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 1923 burse școlare în cuantum de 100 lei precum și un număr de 75 de burse de ajutor social ocazional în cuantum de 100 lei, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2011;

Art.2 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

Nr. 154/15.12.2011