Hotărârea nr. 153/2011

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS)

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 230765/17.11.2011.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1, pct. 19, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum de 25.149,16 lei, datorat de ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) pentru imobilul situat în str. Măriuca nr. 6, bl. 120, ap. 45, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinag sectorului 4 din data de 15.12.2011.

Nr. 153/15.12.2011