Hotărârea nr. 151/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B~« George Coșboc sin 6-16 TeL 401-335.92.30 fe. 401-33733.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local ai Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului ai sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1Z 4509 / 22.11.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

© Bugetul local in suma de 523.286,do mii lei, conform anexei nr. .1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 523.286,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat pe cheltuieli;

-    Anexa 1.2- capitol bugetar 51.02- Autorități publice;

-    Anexa 1.3- capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexa 1.4- capitol bugetar 61.02. - Ordine publica si siguranța naționala;

-    Anexa 1.5- capitol bugetar 65,02. - învățământ;

-    Anexa 1.6- capitol bugetar 67.02. - Cultură, Recreere, Religie;

-    Anexa 1.7- capitol bugetar 68,02 - Asigurări si asistenta sociala;

-    Anexa 1.8- capitol bugetar 70.02 - Locuințe, servicii și Dezvoltare

Publică;

-    Anexa 1.9- capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;

Ari. 3. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01. - AutoritalFubhGe si Acțiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 1.2.1, care face parte'integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul, A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4 cap. 51.02.01.03P, conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 8. Se aproba bugetul Politiei Locală Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.5.1, din care:

Anexa nr. 1.5.1.1 - cap 65.02.03 - Centralizator

Anexa nr. 1.5.1.1.1 - cap 65.02.03.A ASLG

Anexa nr. 1.5.1.1.2 - cap 65.02.03.01 ASLG 1

Anexa nr. 1.5.1.1.3 - cap 65.02.03 ASLG 2

Anexa nr. 1.5.1.1.4 - cap 65.02.03 US Unitati școlare

Anexa nr. 1.5.1.1.5 - cap 65.p2.03 US1 Unitati școlare

Anexa nr. 1.5.1.1.6 - cap 65.02.03 US2 Unitati școlare

Anexa nr. 1.5.1.2 - cap 65.02.04 - Centralizator

Anexa nr. 1.5.1.2.2.- cap 65.02.04 ASLG 2

Anexa nr. 1.5.1.2.3- cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare

Anexa nr. 1.5.1.3- cap 65.02.07 - Centralizator

Anexa nr. 1.5.1.3.1 - cap 65.02.07.04-ASLG

Anexa nr. 1.5.1.3.1 - cap 65.02.07.04 - Invatamant special

Art. 10. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05.03A -Administrația domeniului public Sector 4, conform anexei 1.6.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.O5.O3P~- .întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.6.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 13. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, conform anexei: 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.7.2; 1.7.2.1; 1.7.2.2; 1.7.2.3; 1.7.2.4; 1.7.2.5; 1.7.2.6,1.7.2.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.7.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei 1.8.1, care face parte integrantă din prezenta f' hotărâre;

Art 17. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.8.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 18. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.8.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

Art 19. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deșeurilor, conform anexei 1.9.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

x

Art 20. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 - Salubritate, conform anexei: 1.9.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 21. Se aprobă Lista de investiții aferente bugetului propriu ai Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexele nr. 2, - Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 90.597,912 mii lei;

-    anexele nr. 3; 3.1, - Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4, în valoare de 10.518,81 mii Iei; - anexele 3.1.1; 3.1.1.1, Grădiniță nr. 4 „Lizuca” - in valoare de 149.60 mii lei

-    anexa nr. 4, 4.1 - Lista de investiții a D.G.l.T.L. SECTOR 4 in valoare de 4.177,16 mii iei, din care;

-    anexa nr. 5, 5.1 Lista de investiții a Politiei Locale , in valoare de 1.463 mii lei;

-    anexa nr. 6; 6.1 Lista de investiții a Centrului de asistenta si îngrijire , in valoare de 80 mii lei;

-    anexa nr. 7, 7.1 - Lista de Investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4 , in valoare de 3.804 ™ tei;

-    anexa nr. 8, 8.1 Lista de investiții pentru anul 2010, - D.G.A.S.RC Sector 4, in valoare de 11.115,00 mii lei;

Art. 22. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 si respectiv:

>    Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

Art. 23. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru anul 2011, după cum urmeaza:

-    anexa nr. 9 cap. 70.02, Servicii de dezvoltare publica si locuințe 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Poziția C 23 - Realizare studii de fezabilitate, expertize tehnice, audit energetic si proiect tehnic pt imobilele ce se vor reabilita termic - contract subsecvent 7 - 2.900,00 mii iei din care 400.00 mii lei pe anul 2011;

Poziția C 24 - Structurare împrumut extern BEI - aferent proiectelor de reabilitare termica Sector 4 si restructurare/refinantare împrumut BCR - 1.500,00 mii lei din care 400,00 mii lei pe anul 2011.

Art. 24. Se aproba contul de execuție pe venituri si cheltuieli, aferent

trimestrului III pe anul 2011 - Anexa 10,10.1;

Z

Art. 25. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.11.2011,    _

PREȘEDINTE DE ȘEhxdj.^    «•

Ataamdra    PQPESCU

SecretairaE Sectormiino 4

.>adu B’RAGGMKKESCU

23,11


......

X ,-:’