Hotărârea nr. 15/2011

Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind aprobarea modificării Organigramei si a Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Analizând Expunerea de Motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 Nr.463/25.01.2011;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, a Legii cadru Nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, a Legii Nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 285/2010.

In temeiul O.G.Nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

In conformitate cu dispozițiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin (2) lit. „e” si „h” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 1.

Art. 2. Se aproba Statul de funcții al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 2.

Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.02.2011. Cu aceeași data inceteaza aplicabilitatea Anexelor nr. 1 si 2 ale H.C.L. S 4 nr. 85/12.08.2010.

Art. 4. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 va aduce la

indeplinire prevederile prezentei.

Anexa nr.l la H.C.L. Sector 4 nr. 15/ 31.01.2011

ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI DE ADMINSTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4