Hotărârea nr. 149/2011

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de construcţii , de fundaţii şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - parcare str. Huedin, parcare str. Stânjeneilor, parcare la intersecţia str. Gâ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dui George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții „Lucrări de construcții, de fundații și îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - parcare str. Huedin, parcare str. Stânjeneilor, parcare la intersecția str. Gârniței cu str. A. Bacalbașa, șos. Olteniței nr. 61,

bl. G4, șos. Olteniței nr. 77, bl. G6, șos. Olteniței nr. 51, bl. Gl”.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.l 130/27.10.2011.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006,

privind Finanțele Publice Locale și

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnido-economici conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local a! sectorului 4 din data de 23.11.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru LeontedftOBESCU . 6.......■' ,

4' O

II


Contrasemmează

-Secretarul Sectorului 4

Nn 149/23.11.2011

“fflWBlESGOMIRESCU

/'

Anexa

la HCL S4 nr. 149/23.112011

Obiective de investiții

Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Valoare execuție din SF mii lei(cu TVA)

1

Lucrări de construcții, de fundații și îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 -parcare str. Huedin, parcare str. Stânjeneilor, parcare la intersecția str. Gârniței cu str. A. Bacalbașa, șos. Olteniței nr. 61, bl. G4, șos. Olteniței nr. 77, bl. G6, șos. Olteniței nr. 51, bl. G1

1.248,56

TOTAL

1.248,56

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ," ... Alexandru Le©nt<P&PESCU', -