Hotărârea nr. 148/2011

Hotarare privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc ur. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba numărul de posturi la nivelul sectorului 4 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 , Direcția Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4 precum și conducătorii unităților subordonate Consiliului Local sectpr 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentului conform competentelor.    C

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.11.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexandru Leonte Ț0PESCU -

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

RadnWRXGOMIRESCU