Hotărârea nr. 147/2011

Hotarare privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 40/28.04.2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Mul George Coșbuc nr. 6-16 Teî. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 40/28.04.2010

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Referatul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 4 nr. 85/17.10.2011;    /

Legea nr. 155/2010 - Poliția Locală;    ț

Ordinul S nr. 440/2003 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

O.G. nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

O.G. nr. 137/2000, republicată și actualizată, privind sancționarea tuturor formelor de discriminare;

O.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

- H.C.G.M.B. nr. 127/30.06.2011;

Prevederile art. 45 alin. 1 și ale art. 81 alin. 2. lit. j) și 1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) începând cu 01.11.2011 art. 1 din H.C.L. Sector 4 nr. 40/28.04,2010 se modifică în sensul că norma de hrană va fi în cuantum de 750 lei /lună.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(l) vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Sector 4, aprobat pe anul 2011.

Art. 2 Primarul Sectorului 4 și Directorul General al Poliției Locale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

PKEȘEM#TE ’OErȘEMNȚĂ,

AlexamâWLeonfe POpESCU

■’ : '    '    . •• • •- '    Contrasemnează

'    Secretarul Sectorului 4

U    " Radu MâGOMKESCU