Hotărârea nr. 146/2011

Hotarare privind aprobarea reducerii cheltuielilor în sectorul energetic pentru eficientizarea costurilor Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reducerii cheltuielilor în sectorul energetic pentru eficientizarea costurilor Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, ales în condițiile legii, întrunit în ședința ordinară, astăzi 27.10.2011;

Luând în considerare expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului București, având drept obiect aprobarea reducerii cheltuielilor în sectorul energetic pentru eficientizarea costurilor a Sectorului 4 al Municipiului București.

Văzând referatul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare Urbană;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

Având în vedere prevederile din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale, ale Legii nr. 199/2000, privind utilizarea eficientă a energiei precum și eficiența energetică și aspectele legate de mediu;

în temeiul art. 45 alin.(l) și art. 81 alin, (4) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea acțiunilor de reducere a cheltuielilor în sctorul energetic cu aproximativ: 25-30% la energie electică, 35-40% la energie termică și 5-10% la gaze naturale în vederea eficientizării costurilor Sectorului 4 al Municipiului București, înregistrate la aparatul propriu al Primarului precum și la nivelul tuturor instituțiilor descentralizate pendinte de Consiliul Local al Sectorului 4.

Art. 2 Primarul Sectorului 4 București și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcțiile Descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile acesteia, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alexatidi'u LeoîiAe POPESCU

Contrasemnează Secretarul Sectorului

........■■■

Radu