Hotărârea nr. 145/2011

Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucuresti pentru Biroul Corp Control Intern Primar si Directfa Resurse Umane

B-dul George Coșbuc or. 6-16 Tel. 401-33S.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 București pentru Biroul Corp Control

Intern Primar și Direcția Resurse Umane

,?

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 2707 / 25.10.2011, întocmit de ' Direcția Resurse Umane precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr .215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Cu data prezentei se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 pentru Biroul Corp Control Intern Primar și Direcția Resurse Umane în conformitate cu anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

Secîret&rail Sectorataâ 4

Nr. 14S/27Ui<2;(D«