Hotărârea nr. 144/2011

Hotarare privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Lucrari de constructii, de fundatii si imbracare a drumurilor din sectorul 4 -Reparatii capitale si reabilitare sistem rutier - contract

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții, de fundații și

îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 -Reparații capitale si reabilitare sistem rutier-contract subsecvent 24”.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al / Municipiului București.    I

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.1122/26.10.2011.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006,

privindFinanțelePublice Locale și

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivului de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții, de fundații și îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 -Reparații capitale si reabilitare sistem rutier - contract subsecvent 24”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.