Hotărârea nr. 142/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obtinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma sustinerii examenului de atestare din luna octombrie 2011, in baza Legii nr. 230/2007 si H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna octombrie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;    >

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.9.2;/ 2329/ 24.10.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 22.10.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

PREȘEDINTTOEÎȘWNȚĂ,

Alexandru >ednte POtîSCU

, -A

"Sa


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu ORACOMÎRESCU z

Anexă

te HCLS4 nr. 142/27.10.2011

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator

Imobile în urma susținerii examenului

din: 22.10.2011

I Nr'

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certil

Ficat

Nr.

Data

1

BUZOIANU GABI GEORGE

40

0.827

22.10.2011

2

CANJA LI VIU

40

0.828

22.10.2011

3

CARAMIHAI ALEXANDRU

40

0.829

22.10.2011

4

CIUTAC RALUCA MADALINA

40

0.830

22.10.2011

5

CRAMU GEORGE

40

0.831

22.10.2011

6

DASCALU CORNELIA

40

0.832

22.10.2011

7

DĂNILĂ EVA

40

0.833

22.10.2011

8

DIMA ȘTEFAN

40

0.834

22.10.2011

9

DINU GABRIEL FLORIN

40

0.835

22.10.2011

10

FÎNATI SORINA

40

0.836

22.10.2011

11

GORNEA RODICA

40

0.837

22.10.2011

12

GROGORIȚĂ OFELIA

40'

0.838

22.10.2011

13

HUȚU ANA

40

0.839

22.10.2011

14

IANCU ANGHELINA

40

0.840

22.10.2011

15

IONESCU VLADIMIR

40

0.841

22.10.2011

16

MANGU FLORIAN DUMITRU

40

0.842

22.10.2011

17

MINZU IOANA CRISTINA

40

0.843

22.10.2011

18

MUȘAT GABRIELA ALINA

40

0.844

22,10.2011

19

NEAȚĂ NICOLETA

40

0.845

22.10.2011

20

OBRETIN MIHAELA DANIELA

40

0.846

22.10.2011

21

ORDOG IVASCHESCU CĂLIN ALEXANDRU

40

0.847

22.10.2011

22

POPA MIHAELA

40

0.848

22.10.2011

23

POPESCU AUREUENȚU

40

0.849

22.10.2011

24

RAICU ILIOARA SOFIA

40

0.850

22.10.2011

I 25

ȘTEFAN DUMITRU

40

0.851

22.10.2011

26

ȘTEFAN ROMA

40

0.852

22.10.2011

27

URSU MARIA

40

0.853

22.10.2011

28

VASILE ION

40

0.854

22.10.2011

29

VORONEANU OLIMPIA POMPILICA

40

0.855

22.10.2011

PREȘEDINTE WȘEDINȚĂ, Aîexaiidrx^Eeonte POPESCU