Hotărârea nr. 141/2011

Hotarare privind modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru incalzirea locuintelor de la bugetul local in compensarea celor oferite de la bugetul de stat

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Mul George Coșbuc un 6-16 Tel *(4)021335.9230 Fax. *(4)02133733.10

HOTĂRÂRE

Priviud modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuințelor de la bugetul local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 21 /12.10.2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile OUG 70/2011, privind masuri de protecție sociala in perioada sezonului rece, a H.G. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece si H.G. 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă bugetul aferent campaniei de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuințelor pe perioada sezonului rece 2011-2012, potrivit Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Metodologia privind acordarea ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuințelor de la bugetul local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Ârt3. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, potrivit competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Kathi AGOMMESCU

Nr, MJZZ7.M20O

ANEXAI

La H.C.L. nr. 141 /27.10.2011

EUGETUL AFERENT CAMPANIEI DE ACORDARE A AJUTOARELOR LUNARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR PE

PERIOADA SEZONULUI RECE 2011 - 2012

Estimare Energie Termică ~ Buget Local

Plafon venit net

mediu lunar

Familii si Persoane Singure Procent “%”

recomandat

Beneficiari

2010-2011

Beneficiari

estimați

2011-2012

Val Max

2010-2011 Buget Stat

Val Max

2011-2012 Buget Stat

Valoare Buget Local cf. Art. 8 (6)

Procent

minim obligatoriu cf. Art. o

0,00-155,09 tei

7%

1554

1554

228314.98

228314.98

15982.0486

1598.205

155,1-210,09 fei

14%

611

611

82684.38

82684.38

11575.8132

1157.581

210,1-260,09 tei

20%

672

672

78505.58

78505.58

15701.116

1570.112

260,1-310,09 tei

27%

805

805

79908.11

79908.11

21575.1897

2157.519

310,1-355,09 tei

33%

790

790

68378.7

68378.7

22564.971

2256.497

355,1-425,09 tei

40%

1314

1314

91083.89

91083.89

36433.556

3643.356

425,1-480,09 tei

46%

1069

1069

57765.24

57765.24

26572.0104

2657.201

480,1-540,09 tei

53%

1075

1075

40736.47

40736.47

21590.3291

2159.033

540,1-615,09 tei

59%

1053

1053 ,

24901.63

24901.63

14691.9617

1469.196

615,1-786,09 tei

61%

0

1159

0

27391.8

16708.998

1670.9

786,1-1.082,09 tei

63%

0

579

0

9759.9

6148.737

614.8737

Total

8943

10681

752278.98

789430.68

209544.731

20954.47

în stabilirea valorii procentuale prevăzute la Art.8 (6), sumele compensatorii de la bugetul local se pot acorda după cum urmează;

1.    în suma totală maximă de 209544.7307, dacă luam în considerare procentele recomandate prin Art. 8 (6) din OUG 70/2011;

2.    în suma minimă de 20954.47, reprezentând 10% cu caracter obligatoriu, in baza Art 8 (7) din OUG 70/2011

Estimare Gaze Naturale - Buget Local

Plafon venit net mediu lunar

Familii si Persone Singure Cuantum Art9 (1)

Beneficiari 2010-

2011

Beneficiari estimativi

2011-2012

Val max 2010 2011 Buget Stat

Propunere acordare subvenție Buget Local

Val fixa Buget Local 2011-

2012

Suma estimata

Buget Local 2011-2012

0,00-155,09 tei

262

304

334

79648

7.00%

18.34

6132.896

155,1-210,09 lei

162

141

155

22842

14.00%

22.68

3517.668 j

210,1-260,09 lei

137

141

155

19317

20.00%

27.40

4249.74

260,1-310,09 lei

112

123

135

13776

27.00%

30.24

4091.472

310,1-355,09 lei

87

135

149

11745

33.00%

28.71

4263.435

355,1-425,09 lei

62

183

201

11346

40.00%

24.80

4992.24

425,1-480,09 tei

44

124

136

5456

46.00%

20.24

2760.736

480,1-540,09 lei

31

122

134

3782

53.00%

16.43

2204.906

540,1-615,09 tei

19

98

108

1862

59.00%

11.21

1208.4381

Total

1371    1508

169774

33421.S3lj

Prin extrapolare, față de tipul de energie prezentat anterior, pentru a nu discrimina persoanele ce se încălzesc cu gaze naturale față de cele ce folosesc energie termică, am aplicat aceleași procentaje.

Estimare Lemne, Combustibili petrolieri - Buget Local

Plafon venit net

medio. lunar

Familii Coarotam Art 11 (1)

Beneficiari

2010-2011

Beneficiari

estimativi

2011-2012

Vai max

2010-2011

Buget Stat

Val max

estimata

2011-2012 Buget Stat

Propunere

acordare

Buget Local

Val. Fixa Buget Local 2011-2012

Val

estimata Buget Local

2011-2012

0,00-155,09 lei

54

200

220

10800

11880

7.00%

3.78

831.6

155,1-210,09 tei

48

45

50

2160

2376

14.00%

6.72

332.64

2X0,1-260,09 tei

44

52

57

2288

2516.8

20.00%

8.80

503.36

260,1-310,09 tei

39

31

34

1209

1329.9

27.00%

10.53

359.073

310,1-355,09 tei

34

61

67

2074

2281.4

33.00%

11.22

752.862

355,1-425,09 tei

30

87

96

2610

2871

40.00%

12.00

1148.4

425,1-480,09 tei

26

50

55

1300

1430

46.00%

11.96

657.8

480,1-540,09 tei

20

38

42

760

836

53.00%

10.60

443.08

540,1-615,09 tei

16

39

43

624

686.4

59.00%

9.44

404.976

î otal

603

663

23825

26207.5

5433.791

Prin extrapolare, față de tipurile de energie prezentate anterior, pentru a nu discrimina persoanele ce se încălzesc cu lemne și combustibili petrolieri, am aplicat aceleași procentaje oferite ca la beneficiarii ce folosesc ca sursă de încălzire energia termică.

Mr Crt

Tip încălzire

Valoare bugetara solicitata

1.

Energie termica

209544.731

2.

Gaze maturale

33421.531

3.

Lemne, Combustibili Petrolieri

5433.791

Total/luna

248400.053

Total 5 luni

1242002.650

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ" ALEXANDRU LEOl


ANEXA 2

La RCX.M sh\ 141 /27 JO011

METODOLOGIE

privind acordarea ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuințelor de la bugetul local in compensarea celor oferite de la bugetul de stat

Crititerii de eligibilitate:

1.    Beneficiază de subvenții pentru încălzirea locuinței familiile ori persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, reședință în România, stabilită în condițiile legislației române;

2.    Ajutorul pentru încălzirea locuinței, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora;

3.    Este persoană singură sau familie ce nu îsi poate asigura menținerea locuinței în condiții adecvate de temperatură, respectiv 21°C și ale căror venituri sunt:

a)    pentru energie termică:

□    Venitul net mediu lunar pe membru de familie să fie cuprins între 0 si 786 lei - în cazul familiilor;

□    Intre 0 si 1.082 lei/Iuna, în cazul persoanelor singure.

b)    pentru gaze naturale, lemne și combustibili petrolieri, persoana ori familia cu venitul lunar pe membru de familie cuprins între 0 și 615 lei.

4.    Nu deține bunuri mobile/imobile sau terenuri, așa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;

5.    Folosește ca modalitate de încălzire:

□    Energie termică din sistemul centralizat;

□    Gaze naturale;

□    Lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza următoarelor documente:

1.    Cerere și declarație pe proprie răspundere ;

2.    Documente de identitate titular și membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

3.    Adeverință de salariu, talon de pensie sau oricare alt document din care să rezulte venitul realizat, atât pentru solicitant cât și pentru fiecare membru din componența familiei;

4.    Contract de vânzare-cumpărare, închiriere ori alte tipuri de documente în care sunt prezentate informații despre proprietarul imobilului și suprafața acestuia;

5.    Extras de cont bancar (în cazul beneficiarilor ce folosesc ca metoda de încălzire lemne ori combustibili petrolieri);

6.    Declarație, din care să rezulte alte nevoi speciale ale beneficiarului ori ale membrilor familiei acestuia;

7.    Adeverință de îa Asociația de Proprieîari/Locaîari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului și care figurează Ia cotele de întreținere.

8.    Adresă de îa Asociația de Locatari/Proprietari prin care, potrivit Ari 19 A”) din/OLO 70/2011 "în termenul prevăzut la alin. (5) (5 zile) primar ii vor transmife'fuwizorilw-, asociațiilor de pspprieîari/locMmL precum ci agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute îa aîim (3> sate după caz,, încetarea drepte Iui hi ajutor, ario în

scris, cal șî în forma electronic." să fie specificată, atât adresa de corespondență electronica (e-mail) cat și cea poștală;

9.    Adeverință de la Administrația Financiară, din care să rezulte ca nu au alte veniturile impozabile, atât pentru titularul cererii cât și pentru membrii familiilor acestora;

10.    Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite Locale din care să rezulte că, titularul cererii cât și pentru membrii familiilor acestora, nu dețin autoturism cu capacitate mai mare de 1600 cm3, precum și alte terenuri ori proprietăți - așa cum sunt ele specificate la pct. E din cerere.

Modalitate de lucru:

1.    Preluarea dosarelor - nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

2.    Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic dosarele eligibile;

3.    Aprobarea ajutorului - în urma procesării se va stabili procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;

4.    Transmiterea dispozițiilor - prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituția noastră va comunica beneficiarilor dispoziția de acordare sau, după caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după următoarele reguli:

a)    începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b)    începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c)    începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Potrivit reglentarilor în vigoare, beneficiarii au obligația ca orice modificare intervenita în componența familiei ori în veniturile acesteia, să fie comunicață, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Modificarea va intra in vigoare începând cu luna următoare a modificării;

Direcția Generală de Asistență Socială va efectua anchete sociale la solicitările venite din partea Agenției de Prestații Sociale a Municipiului București. în cazul în care se vor constata discrepanțe între valorile declarate și cele constatate se va proceda la anularea ajutorului și recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. Conducerea Direcției de Asistență Socială, împreună cu Serviciul Juridic și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor hotarâ concesințele ce se impun prin emiterea unor dispoziții.

Cuanîumuri acordate de la bugetul local

Energie Termica - Buget Local

Plafon venit net mediu lunar

Familii si Persoane Singure

Procent

recomandat

0,00-155,09 lei

7%

155,1-210,09 lei

14%

210,1-260,09 lei

20%

260,1-310,09 lei

27%

310,1-355,09 lei

33%

355,1-425,09 lei

40%

425,1-480,09 lei

46%

480,1-540,09 lei

53%

540,1-615,09 lei

59%

615,1-786,09 lei

61%

*786,1-1.082,09 lei

63%

*până la 63%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei.

Gaze Naturale - Buget Local

Plafon venit net mediu lunar

Propunere acordare subvenție Buget Local

Val fixa Buget Local 2011-2012

0,00-155,09 lei

7,00%

18,34

155,1-210,09 lei

14,00%

22,68

210,1-260,09 lei

20,00%

27,40

260,1-310,09 lei

27,00%

30,24

310,1-355,09 lei

33,00%

28,71

355,1-425,09 lei

40,00%

24,80

425,1-480,09 Iei

46,00%

20,24

480,1-540,09 lei

53,00%

16,43

540,1-615,09 lei

59,00%

11,21

LeEnne9 combustibili petrolieri - foagetal local

Plafon venit net media lunar

Propunere

acordare

Buget

Local

Vat Fixa

Buget

Local 2011-2012

0,00-155,09 lei

7,00%

3,78

155,1-210,09 lei

14,00%

6,72

210,1-260,09 lei

20,00%

8,80

260,1-310,09 lei

27,00%

10,53

310,1-355,09 lei

33,00%

11,22

355,1-425,09 lei

40,00%

12,00

425,1-480,09 lei

46,00%

11,96

480,1-540,09 lei

53,00%

10,60

540,1-615,09 lei

59,00%

9,44

Dosarele beneficiarilor eligibili pot fi depuse, personal sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/Iocatari la Diecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 -Complexul de Servicii “Sfântul Spiridon” situat în Aleea Ciceu, nr. 12.